Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner revisorjura sideNyheder

Husk skriftlig aftale om assistance-arbejde

Revisornævnssag viser at revisor bliver straffet for at overse skriftlig aftale om assistance.

Læs mere...

Personnummer og skat mv. i mails

Det indskærpes nu at personnummer og skatteoplysninger i mails, medfører krypteringspligt.

Læs mere...

ABF ændringer 1.7.2018

Der er sket en række ændringer til reglerne om andelsboligforeninger den 1.7.2018

Læs mere...

ABF oplysninger på generalforsamlingen

Andelsboligforeningers bestyrelse skal som noget nyt fra 1.7.2018, fremlægge en række oplysninger på generalforsamlingen.

Læs mere...

Facebook firmasider

Et firma der har en side på Facebook, er fælles dataansvarlig med Facebook. Det medfører en række pligter.

Læs mere...

Retningslinjer for kvalitetskontrol 2018

Der er 27. juni 2018 kommet retningslinjer for kvalitetskontrol 2018. Det indebærer nogle ændringer.

Læs mere...

Følsomme oplysninger i mails

Må man sende følsomme oplysninger fra sin e-mail? Og hvad med personnummeret?

Læs mere...

Selskabsloven er ændret

Selskabsloven er ændret per 1.7.2018. Det betyder bl.a. at kapitalkravet i aktieselskab er nedsat og det er nu muligt at tvangsopløse, hvis der ikke er registreret reelle ejere.

Nedsættelse af kapitalkrav til A/S

Kapitalkravet til aktieselskaber er nedsat fra 500.000 kr. til 400.000 kr.

Idet P/S (partnerselskab eller kommanditaktieselskaber) er en art aktieselskab, gælder kapitalkravet på 400.000 kr. også for disse.

Det medfører at aktieselskaber eller partnerselskaber fra 1.7.2018 kan gennemføre kapitalnedsættelse, således at selskabskapitalen nedbringes til 400.000 kr.

Husk ved en kapitalnedsættelse at:

 • Udlodning til aktionærer i forbindelse med nedskrivning af aktiekapitalen i selskaber, som ikke er i likvidation, som udgangspunkt beskattes som udbytte.
 • Kapitalnedsættelse kun kan ske til 1) Dækning af underskud (negative frie reserver), 2) udbetaling til kapitalejere eller 3) henlæggelse til en særlig reserve.
 • Ved henlæggelse til en særlig reserve, kan det centrale ledelsesorgan efterfølgende beslutte overførsel til frie reserver. Så man kan godt overføre selskabskapital til frie reserver, men det skal via ”en særlig reserve”, som det kaldes i selskabsloven.
 • Selskabslovens regler om proceduren ved kapitalforhøjelse gælder også på kapitalnedsættelse i A/S.
 • Beslutning om kapitalnedsættelse træffes af generalforsamlingen med samme stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændring.
 • Bemyndigelse via vedtægterne til kapitalnedsættelse, kan kun ske i anpartsselskaber.
 • Generalforsamlingsreferatet skal angive kapitalnedsættelsens beløb, samt om beløbet skal anvendes til 1) dækning af underskud (negative frie reserver), 2) udbetaling til kapitalejere eller 3) henlæggelse til en særlig reserve.
 • En eventuel overkurs skal anføres i generalforsamlingsreferatet, hvis udbetaling skal ske med et højere beløb end nedsættelsesbeløbet.
 • Kapitalnedsættelser til dækning af underskud (overførsel til negative frie reserver) kan ikke ske til underkurs.
 • Hvis kapitalnedsættelse sker til udbetaling til kapitalejerne eller henlæggelse til en særlig reserve, skal det centrale ledelsesorgan stille eller godkende forslag herom.
 • Hvis kapitalnedsættelse sker til udbetaling til kapitalejerne ved udlodning af andre værdier end kontanter, skal der laves vurderingsberetning (normal undtagelse i §38 som ved andre vurderingsberetninger).
 • Hvis kapitalnedsættelse sker til udbetaling til kapitalejerne eller henlæggelse til særlig reserve, skal kreditorerne opfordres til at anmelde deres krav til selskabet inden for en frist på 4 uger (proklama).
 • Beslutning om kapitalnedsættelse skal registreres indenfor 2 uger.

Vil vi se kapitalnedsættelser?

Måske vil der være nogle aktieselskaber eller partnerselskaber, som vil benytte sig af muligheden for at nedsætte kapitalen Det er dog forventeligt et lille antal, og hænger formentligt sammen med krav til overført underskud, særlig reserve, proklama og registrering.

Til sammenligning er der p.t. ca. 32.000 anpartsselskaber med mindst 200.000 i kapital, som dermed antageligt ikke har benyttet sig af muligheden for kapitalnedsættelse, på trods af, at muligheden har været til stede i mange år, da kapitalkrav for anpartsselskaber er gradvist nedsat over de senere år, og nu udgør 50.000 kr.

Det bemærkes at der skal være fornøden kapital til rådighed til virksomhedens drift, samt at ledelsen er ansvarlig for, at der er tilstrækkelig kapital og at der ikke sker kapitalafgang i strid med selskabslovens regler. Dette kan også være en oplagt årsag til, at vi ikke ser flere kapitalnedsættelser.

Iværksætterselskaber

I forbindelse med, at man omregistrerer et iværksætterselskab til anpartsselskab, er der mulighed for at indskyde andre værdier end kontanter (apportindskud). Dette vil i givet fald kræve, at der udarbejdes vurderingsberetning fra godkendt revisor (selskabslovens § 36).

Denne mulighed åbner op for, at et iværksætterselskab med en kapital på fx 1.000 kr. og 0 kr. i reserve for iværksætterselskaber, kan omregistreres til anpartsselskab, hvis der i forbindelse med omregistreringen indskydes andre aktiver på mindst 49.000 kr.

Erhvervsstyrelsen anfører i bemærkningerne, at dette er en præcisering. Det har dermed antageligt hele tiden været gældende.

Omdannelse af V.M.B.A. til A/S

Det er nu hjemmel til at omdanne en virksomhed med begrænset ansvar (V.M.B.A) til et aktieselskab, da dette vurderes at lette processen for de virksomheder, som ønsker at drive virksomhed i aktieselskabsform.

Som følge heraf vil en omdannelse af S.M.B.A. og F.M.B.A. til aktieselskaber kunne ske uden det nuværende krav om, at virksomheden først ændres til A.M.B.A. inden omdannelse til aktieselskab kan finde sted.

Reelle ejere - betingelse for at drive virksomhed samt tvangsopløsningshjemmel

Registrering af reelle ejere er nu en betingelse for stiftelse, således at der nu skal registres både reelle og legale ejere, inden stiftelse kan ske. Kravet om registrering af reelle ejere ifm. stiftelse, gælder for aktieselskab, anpartsselskab, partnerselskab, iværksætterselskab, VMBA (og dermed SMBA, AMBA og FMBA), I/S, K/S og erhvervsdrivende fonde.

Der er også indført mulighed for, at Erhvervsstyrelsen kan oversende virksomheder til tvangsopløsning, hvis der intet er registreret om virksomhedens reelle ejere. Det er i forvejen også gældende om legale ejere.

Ikrafttrædelse

Loven træder i kraft 1. juli 2018.

Anvendt litteratur

 

 

Artiklen er skrevet af:

Bjarne Aalbæk
Faglig Afdeling A/S
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf 70 10 70 12
Cvr 32 66 11 73

Ændringer til erklæring om udvidet gennemgang 30.6.2018

Den 30.6.2018 er der ændringer til erklæringen om udvidet gennemgang.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport 2017

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2017 for klasse B og C er 31.5.2018. Hvis årsrapporten ikke indsendes kommer rykkerbreve til e-boks. Og koster det "supplerende oplysning", hvis årsrapporten indsendes for sent?

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Revisor som databehandler
 2. Skal revisor have generalforsamlingsreferatet liggende?
 3. Persondata
 4. Må komplementar låne ud til K/S?
 5. Intern kontrol
 6. Samtidig administration og revision = over-trædelse af uafhængighedsreglerne
 7. Dødelig sygdom og efteruddannelseskrav
 8. Indberetning af efteruddannelse
 9. Efteruddannelse, overførsel af timer
 10. PEP og internationale organisationer
 11. Tjek revisionsvirksomhedens registrering inden 15. januar
 12. Hvidvask whistleblower én eller to ordninger?
 13. Selskabsloven ændres
 14. Ændringer til udvidet gennemgang 1.1.2018
 15. Moms- og skattetjekket - er det smart?
 16. Regneark til bogføring
 17. Erklæringsbekendtgørelsen ændres - igen
 18. Politisk eksponerede personer
 19. Revisorvirksomhedens pligtige registre
 20. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 21. Hvidvask, udvidelse af indberetningspligten
 22. Revision af ansættelsesaftaler
 23. Ændringer i tjeklister til kvalitetskontrol
 24. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2017
 25. Ændringer til indsendelse af regnskab
 26. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 27. Ny hvidvasklov vedtaget
 28. Registrering af ejere
 29. Noter om sambeskatning
 30. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2017?
 31. Revisionsvirksomheder der ikke afgiver erklæringer med sikkerhed
 32. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 33. Udskudt skat i klasse A
 34. Overtrædelse af bogføringsloven
 35. Note om beskæftigede
 36. Kapitalejerlån - lovliggørelse og guide
 37. Efteruddannelse og indberetning
 38. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 39. Lån til aktionær/ledelse kan være lovligt
 40. Egne kapitalandele
 41. Revision af forsikringer
 42. Erklæringsbekendtgørelsen, overgangsbestemmelser 2016
 43. Ledelsesberetningen
 44. Generalforsamlingsanbefalingen
 45. Hvem omfattes af klasse B?
 46. Afskrivninger i klasse A?
 47. Konklusionen i revisionspåtegningen 4
 48. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 49. Indberetning af ejere i K/S
 50. Kunstnermoms – regler for de kreative
 51. Retningslinjer for kvalitetskontrol 2016
 52. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 53. Ny hvidvasklov pr. 1. januar 2017
 54. Ulovlige lån bliver lovlige
 55. Pligtige whistleblower ordninger
 56. Husker du muligheden for momsrefusion?
 57. Ny erklæringsbekendtgørelse 17.6.2016
 58. Erklæringer om ulovlige lån, ændres
 59. Revisionsprotokol og 17.6.2016
 60. Ny revisorlov vedtaget – detaljer
 61. Ny revisorlov vedtaget – overblik
 62. Supplerende oplysninger i assistanceerklæringer
 63. Indregning af udbytte
 64. Ændrede krav til elregningen
 65. Revisortilsynets redegørelse
 66. Moms – varesalg til udlandet
 67. Revisorregistrering – kvalitetskontrol og uddannelse
 68. Faglig afdeling leverer moms
 69. Er du udtaget til kvalitetskontrol i 2016?
 70. Arbejdsskadesikring i holdingselskaber
 71. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 72. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 73. Husk registrering inden 15. januar
 74. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 75. Ny revisorlov i høring
 76. Ny ISAE 3000 træder i kraft den 15.12.2015
 77. Ejerregisteret rykker og bøder
 78. Ledelsesberetningen 2016
 79. Udbytte op gennem en koncern
 80. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 81. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 82. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 83. Resultatdisponering
 84. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 85. Revisortilsynets retningslinjer 2015
 86. Konklusionen i revisionspåtegningen 3
 87. Ikrafttrædelse af årsregnskabsloven
 88. Holdingselskaber – flere kan fravælge revision
 89. Kurser i ændret årsregnskabslov
 90. Ejerregister og revisionspåtegningen
 91. Årsregnskabsloven er vedtaget
 92. Revision af andelsboligforeninger
 93. Konklusionen i revisionspåtegningen 2
 94. Revisionskonklusion, omsætning
 95. Erhvervsstyrelsen styrker kontrollen
 96. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 97. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 98. Revision af omsætning, fokus på risikovurdering
 99. Gode råd fra Revisortilsynet
 100. Udvidet gennemgang – tinglysning på balancedag

Underkategorier

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask