Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusNy hvidvasklov vedtaget

Den ny hvidvasklov indfører en række nye pligter for revisor. Dels engangsforhold, og dels løbende forhold for både revisor og for dennes kundeforhold.

Gælder fra 26. juni 2017

Revisor skal skynde sig med at implementere den nye lov. Den træder nemlig i kraft 24 dage efter vedtagelsen i folketinget den 2.6.2017.

Det er dog anført ved behandlingen, at myndighederne ikke kan forvente at alting er implementeret, ved lovens ikrafttrædelse.

Det betyder formentligt i praksis, at kvalitetskontrollanterne vil gå lempeligt til værks ved dette års kvalitetskontroller.

Og tilsvarende til Erhvervsstyrelsens hvidvask-sekretariat formentligt gå lempeligt til værks, hvis de er på kontrol i 2017.

Mit forslag vil være at man hurtigst muligt dokumenterer en implementeringsplan. Hvis denne er rimelig, vil man antageligt ’klare frisag’ i en kontrol i 2017.

Risikovurdering af revisors forretningsmodel

Revisorer og revisionsvirksomheden, skal som noget nyt udarbejde en risikovurdering af sin egen forretningsmodel.

Det skal med andre ord vurderes, om revisor/virksomheden kan blive misbrugt til hvidvask.

Det omfatter fx at revisor tager stilling til typiske kundesegmenter, revisors geografiske virkeområde, revisors produkter, transaktioner mv.

Der skal ske vægtning af de enkelte risikofaktorer. Risikovurderingen skal dokumenteres og opdateres løbende. Det vil være helt naturligt, at dette sker i virksomhedens kvalitetsstyringsmanual.

Vi holder 3 kurser i hvidvaskloven i efteråret 2017, og vi tilbyder en hel kvalitetsstyringsmanual, som naturligvis overholder kravene. Men vi tilbyder også at forestå opdatering af din eksisterende manual, så den overholder den ny hvidvasklov. Kontakt os på telefon 70107012 eller Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. hvis du vil høre mere.

Risikovurdering af kunder

Det enkelte kundeforhold skal risikovurderes. Det er formentligt ikke noget problem, hvis man laver revision, udvidet gennemgang eller review. For dér er en kundeaftale der beskriver revisors ydelse, så i dé situationer er risikovurderingen måske indirekte dokumenteret. Det er dog formålstjenesteligt, at opdatere sine kundeaftaler eller dokumentation for opgaveaccept, så det er helt klart, at disse medtager vurdering af risikoen for hvidvask.

Et særskilt problem opstår ved assistanceopgaver, opgaver om aftalte arbejdshandlinger eller opgaver hvor revisor ikke laver en erklæring. I disse situationer, er det ikke alle der laver en opgaveaccept eller lignende, hvor risikoen for hvidvask identificeres. Derfor skal indføres et arbejdspapir, hvor revisor dokumenterer risikovurderingen for hvidvask på kundeniveau.

Identifikation af kunder

Man skal fremover gennemføre ’kundekendskabsprocedurer som omfatter følgende:

1.     Virksomheden eller personen skal indhente kundens identitetsoplysninger.

a) Er kunden en fysisk person, skal identitetsoplysninger omfatte navn og cpr-nr. eller lignende, hvis den pågældende ikke har et cpr-nr. Har den pågældende ikke et cpr-nr. eller lignende, skal identitetsoplysninger omfatte fødselsdato.

b) Er kunden en juridisk person, skal identitetsoplysninger omfatte navn og cvr-nr. eller lignende, hvis den juridiske person ikke har et cvr-nr.

Dvs. adressen fremover bliver undtaget fra identifikations-kravene.

2.    Revisor skal kontrollere identiteten på grundlag af dokumenter, data eller oplysninger indhentet fra en pålidelig og uafhængig kilde. Dvs. ikke eksplicit krav om billedlegitimation. Det medfører også, at det ofte vil være nødvendigt at bruge andre kilder end kunden eller supplere kundens oplysninger. Er kunden mødt fysisk frem, vil billedlegitimation dog stadig kunne give øget sikkerhed.

3.    Revisor skal indhente ID på reelle ejere.

4.    Revisor skal vurdere forretningsforbindelsens formål. Igen understreger vi, at det er nødvendigt med en dokumentation af formålet, fx ved assistanceerklæringer eller i situationer hvor revisor ikke afgiver erklæring.

5.    Revisor skal løbende overvåge forretningsforbindelsen. Transaktioner skal overvåges. Herunder skal revisor interessere sig for midlers oprindelse. Det er fx relevant ved stiftelse eller kapitalforhøjelse.

Risikovurdering og ID mv. skal løbende ajourføres.

Identifikation af kunder - tidspunkt

Man skal som udgangspunkt gennemføre sin kundekendskabsprocedure inden etablering af forretningsforbindelsen.

Men hvis der er begrænset risiko ved kunden, kan identifikation udsættes, hvis det er ’nødvendigt for ikke at afbryde den normale forretningsgang’. Identifikation skal i sådanne tilfælde gennemføres hurtigst muligt efter første kontakt. Hvis det så ikke er muligt at gennemføre identifikationen efterfølgende, skal kundeforholdet imidlertid afbrydes. Det skal samtidig undersøges, om der skal foretages underretning til SØIK.

Ny kendskabsprocedure for PEP

Revisor skal fremover identificere, om en kunde er en Politisk Eksponeret Person (PEP).

Når en ny kunde henvender sig, skal revisor undersøge om kunden selv er PEP. Eller dennes reelle ejer er PEP. Eller nærtstående til kunden er PEP. Eller en nær samarbejdspartner til kunden er PEP.

Hvis kunden mv. er PEP, skal revisor træffe passende foranstaltninger for at fastslå oprindelsen af midlerne og formuen, der er omfattet af forretningsforbindelsen eller transaktionen. En vurdering om begrænset risiko, kan dog føre til, at der ikke indhentes oplysninger om personens midler og formue.

Men der skal stadig i alle situationer undersøges, om der er tale om PEP forhold. Dette bliver en fordyrende led for alle som er omfattet af hvidvaskloven.

Som noget helt nyt, er det under behandlingen i folketinget, besluttet at Erhvervsstyrelsen fører et register over personer som er politisk eksponerede personer. Det medfører formentligt at revisors undersøgelser kan basere sig på en dokumenteret forespørgsel til kunden og opslag i Erhvervsstyrelsens register.

Skatteunddragelse

Skatteunddragelse er nu omfattet af hvidvask (og har måske været det længe, men nu fremgår det af direkte af loven). Det medfører, at pligten til at undersøgelse, dokumentere og underrette SØIK også omfatter skatteunddragelse som underliggende kriminalitet til hvidvask.

Whistleblower

Alle virksomheder som omfattes af loven, er nu omfattet af en pligtig whistleblowerordning. Det gælder, såfremt man har mere end 5 ansatte.

Revisionsvirksomheder med udelukkende én godkendt revisor (som ellers har været undtaget for kravet om whistleblowerordning), bliver altså omfattet den 26.6.2017.

Og andre revisionsvirksomhed, som i dag allerede har en whistleblowerordning, skal sikre sig, at denne også omfatter hvidvask.

Hvis man i dag er 5 ansatte eller færre, er man ikke omfattet af kravet om whistleblowerordning. Ved ansættelse af ansat nummer 6, har man 3 måneder til at få ordningen på plads. Det kan i praksis blive lidt svært, eftersom der er 3-6 måneders sagsbehandlingstid. Det er uvist hvordan myndighederne vil se på en sådan overtrædelse af hvidvaskloven.

Eksisterende revisionsvirksomheder med 6 ansatte eller derover, som kun har én godkendt revisor, og derfor ikke efter revisorloven er omfattet af whistleblowerordningen, har derimod ingen implementeringstidsfrist, og skal derfor etablere en ordning efter hvidvaskloven senest 26.6.2017. Som vi skriver i første afsnit i denne artikel, forventer myndigheder dog ikke, at det kan lade sig gøre at implementere loven med så kort varsel. Derfor vil det formentligt være tilfredsstillende, at lave en plan hurtigst muligt for, hvordan og hvornår de ændrede dele af loven implementeres.

Dokumentation

Revisor skal have skriftlige politikker, procedurer og kontroller, som skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings- og underretningspligt, opbevaring af oplysninger, screening af medarbejdere og intern kontrol til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. Det vil være helt naturligt at indføre disse i kvalitetsstyringsmanualen.

Værktøjer

For abonnenter på kvalitetsstyringsmanualen kommer i løbet af en uge:

-  Opdateret kvalitetsstyringsmanual.

For abonnenter på totalløsningen eller værktøjer kommer i løbet af en uge:

-  Implementeringsplan.

-  Blanket til underskrift af alle nye kunder, hvor de bekræfter at de ikke er PEP.

-  Opdateret værktøj til kundeidentifikation.

-  Tjekliste på kundeniveau, at alle aspekter om hvidvaskloven er overholdt på kundeniveau.

Anvendt litteratur

Artiklen er skrevet af:

Bjarne Aalbæk
Faglig Afdeling A/S
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf 70 10 70 12
Cvr 32 66 11 73