Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRegnskab

Ny regnskabsløsning kan presse revisorer

Klasse B virksomheder får langt bedre mulighed for at indberette deres regnskaber selv.

Læs mere...

Årsregnskabsloven ændres 2018-2020

Ændringer til årsregnskabsloven er vedtaget. Pligtig virkning er 2020, men førtidsimplementering er tilladt fra 2018. Vi har udelukkende beskrevet ændringerne i klasse B.

Læs mere...

ABF ændringer 1.7.2018

Der er sket en række ændringer til reglerne om andelsboligforeninger den 1.7.2018

Læs mere...

ABF oplysninger på generalforsamlingen

Andelsboligforeningers bestyrelse skal som noget nyt fra 1.7.2018, fremlægge en række oplysninger på generalforsamlingen.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport 2017

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2017 for klasse B og C er 31.5.2018. Hvis årsrapporten ikke indsendes kommer rykkerbreve til e-boks. Og koster det "supplerende oplysning", hvis årsrapporten indsendes for sent?

Læs mere...

Skjul lønoplysning om individuelle personer

En del selskaber skal nu oplyse om antal beskæftigede, samt personaleomkostninger. Kan man komme til at afsløre én persons løn? Kan man skjule dét?

Læs mere...

Ændringer til indsendelse af regnskab

Revisor skal nu til at anføre MNE nummer i alle indsendte erklæringer. Og reglerne om omgørelse af regnskab ændres.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport for 2016

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2016 var 31.5.2017. Rykkerbreve er udsendt elektronisk. Koster det "supplerende oplysning", hvis årsrapporten indsendes for sent?

Læs mere...

Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion

En revisor blev indklaget af revisortilsynet som følge af at konklusionen ikke var manglende konklusion. Og blev straffet.

Udskudt skat i klasse A

 

Skal der afsættes udskudt skat i klasse A? Der er lidt forskellige opfattelser af sagen, men vores vurdering er nej.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Overtrædelse af bogføringsloven
 2. Note om beskæftigede
 3. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 4. Egne kapitalandele
 5. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 6. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 7. Indregning af udbytte
 8. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 9. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 10. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 11. Ledelsesberetningen 2016
 12. Udbytte op gennem en koncern
 13. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 14. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 15. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 16. Resultatdisponering
 17. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 18. Kurser i ændret årsregnskabslov
 19. Årsregnskabsloven er vedtaget
 20. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 21. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 22. Oplysning om pant ved realkreditlån
 23. Årsregnskabsloven ændres
 24. Bogføringsloven ændres
 25. Oplysning om selskabers ejere
 26. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 27. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 28. Regeringens vækstplan og revisor
 29. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 30. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 31. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 32. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 33. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 34. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 35. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 36. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 37. Udskudt skat
 38. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 39. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 40. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 41. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 42. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 43. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 44. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 45. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 46. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 47. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 48. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten
 49. Hvad omfatter nettoomsætning
 50. Anmedelsesbekendtgørelsen
 51. Husk hæftelse for sambeskattede selskaber
 52. Regnskabsvejledning for klasse B og C
 53. Nu er papirregnskaber ikke længere gyldige
 54. Regnskabsnyt | ændringer i vente
 55. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2012
 56. Ny indsendelsesbekendgørelse + XBRL
 57. Kapitaltab, koncerntilskud
 58. Årsregnskabet og going concern
 59. Fravalg af revision - hvert år
 60. Revisorerne kender ikke til usikkerhed i regnskaber
 61. Aktivering af skattemæssige underskud
 62. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2011
 63. Bindingskravet ved anvendelse af den indre værdis metode
 64. Digitale årsrapporter er en realitet
 65. Digitale årsrapporter rykker nærmere
 66. Kapitalandele - indre værdi
 67. Kapitalandele - kostpris
 68. E&S vejledning om andelboligers årsregnkab
 69. Indsats mod ulovlige lån
 70. Digitale regnskaber rykker nærmere
 71. Egenkapitalkonti
 72. Ingen indregning af egne kapitalandele med værdi i balancen.
 73. Indkomstskatter
 74. Udskydelse af løn til 2010
 75. Udskudt skat, personlige virksomheder
 76. Udskudt skat af nettotabssaldo
 77. Alt for mange glemmer note om ulovlige ledelseslån

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask