Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRegnskab

Direktører og ferie

Artiklen debatterer om regnskabet skal indeholde feriepengeforpligtelser til direktører, og hvordan disse skal behandles i ferielovens overgangsregler.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport 2018

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2018 for klasse B og C er 31.5.2019. IVS'erne skal særligt holde ørerne stive. Hvis de sendes til tvangsopløsning, dør selskabet. I artiklen behandles rykkere, gebyrer og oplysning om ledelsesansvar.

Læs mere...

Handel med andelsboliger justeret ganske lidt

Andelsboligforening 100

Der kom i marts et nyt oplysningskrav ved handel med en andelsbolig: udlevering af en ny vejledning fra sælger til køber.

Ny regnskabsløsning kan presse revisorer

Klasse B virksomheder får langt bedre mulighed for at indberette deres regnskaber selv.

Læs mere...

Årsregnskabsloven ændres 2018-2020

Ændringer til årsregnskabsloven er vedtaget. Pligtig virkning er 2020, men førtidsimplementering er tilladt fra 2018. Vi har udelukkende beskrevet ændringerne i klasse B.

Læs mere...

ABF ændringer 1.7.2018

Der er sket en række ændringer til reglerne om andelsboligforeninger den 1.7.2018

Læs mere...

ABF oplysninger på generalforsamlingen

Andelsboligforeningers bestyrelse skal som noget nyt fra 1.7.2018, fremlægge en række oplysninger på generalforsamlingen.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport 2017

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2017 for klasse B og C er 31.5.2018. Hvis årsrapporten ikke indsendes kommer rykkerbreve til e-boks. Og koster det "supplerende oplysning", hvis årsrapporten indsendes for sent?

Læs mere...

Skjul lønoplysning om individuelle personer

En del selskaber skal nu oplyse om antal beskæftigede, samt personaleomkostninger. Kan man komme til at afsløre én persons løn? Kan man skjule dét?

Læs mere...

Ændringer til indsendelse af regnskab

Revisor skal nu til at anføre MNE nummer i alle indsendte erklæringer. Og reglerne om omgørelse af regnskab ændres.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 2. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 3. Udskudt skat i klasse A
 4. Overtrædelse af bogføringsloven
 5. Note om beskæftigede
 6. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 7. Egne kapitalandele
 8. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 9. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 10. Indregning af udbytte
 11. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 12. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 13. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 14. Ledelsesberetningen 2016
 15. Udbytte op gennem en koncern
 16. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 17. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 18. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 19. Resultatdisponering
 20. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 21. Kurser i ændret årsregnskabslov
 22. Årsregnskabsloven er vedtaget
 23. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 24. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 25. Oplysning om pant ved realkreditlån
 26. Årsregnskabsloven ændres
 27. Bogføringsloven ændres
 28. Oplysning om selskabers ejere
 29. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 30. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 31. Regeringens vækstplan og revisor
 32. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 33. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 34. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 35. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 36. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 37. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 38. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 39. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 40. Udskudt skat
 41. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 42. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 43. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 44. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 45. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 46. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 47. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 48. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 49. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 50. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 51. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten
 52. Hvad omfatter nettoomsætning
 53. Anmedelsesbekendtgørelsen
 54. Husk hæftelse for sambeskattede selskaber
 55. Regnskabsvejledning for klasse B og C
 56. Nu er papirregnskaber ikke længere gyldige
 57. Regnskabsnyt | ændringer i vente
 58. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2012
 59. Ny indsendelsesbekendgørelse + XBRL
 60. Kapitaltab, koncerntilskud
 61. Årsregnskabet og going concern
 62. Fravalg af revision - hvert år
 63. Revisorerne kender ikke til usikkerhed i regnskaber
 64. Aktivering af skattemæssige underskud
 65. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2011
 66. Bindingskravet ved anvendelse af den indre værdis metode
 67. Digitale årsrapporter er en realitet
 68. Digitale årsrapporter rykker nærmere
 69. Kapitalandele - indre værdi
 70. Kapitalandele - kostpris
 71. E&S vejledning om andelboligers årsregnkab
 72. Indsats mod ulovlige lån
 73. Digitale regnskaber rykker nærmere
 74. Egenkapitalkonti
 75. Ingen indregning af egne kapitalandele med værdi i balancen.
 76. Indkomstskatter
 77. Udskydelse af løn til 2010
 78. Udskudt skat, personlige virksomheder
 79. Udskudt skat af nettotabssaldo
 80. Alt for mange glemmer note om ulovlige ledelseslån

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask