Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner revisorjura sideRegnskab

ABF ændringer 1.7.2018

Der er sket en række ændringer til reglerne om andelsboligforeninger den 1.7.2018

Læs mere...

ABF oplysninger på generalforsamlingen

Andelsboligforeningers bestyrelse skal som noget nyt fra 1.7.2018, fremlægge en række oplysninger på generalforsamlingen.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport 2017

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2017 for klasse B og C er 31.5.2018. Hvis årsrapporten ikke indsendes kommer rykkerbreve til e-boks. Og koster det "supplerende oplysning", hvis årsrapporten indsendes for sent?

Læs mere...

Skjul lønoplysning om individuelle personer

En del selskaber skal nu oplyse om antal beskæftigede, samt personaleomkostninger. Kan man komme til at afsløre én persons løn? Kan man skjule dét?

Læs mere...

Ændringer til indsendelse af regnskab

Revisor skal nu til at anføre MNE nummer i alle indsendte erklæringer. Og reglerne om omgørelse af regnskab ændres.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport for 2016

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2016 var 31.5.2017. Rykkerbreve er udsendt elektronisk. Koster det "supplerende oplysning", hvis årsrapporten indsendes for sent?

Læs mere...

Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion

En revisor blev indklaget af revisortilsynet som følge af at konklusionen ikke var manglende konklusion. Og blev straffet.

Udskudt skat i klasse A

 

Skal der afsættes udskudt skat i klasse A? Der er lidt forskellige opfattelser af sagen, men vores vurdering er nej.

Læs mere...

Overtrædelse af bogføringsloven

Hvis bogføringsloven er overtrådt, skal revisor give oplysning i erklæringer om revision og erklæringer om udvidet gennemgang.

Læs mere...

Note om beskæftigede

2016 regnskabet skal indeholde en note om antal beskæftigede.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 2. Egne kapitalandele
 3. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 4. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 5. Indregning af udbytte
 6. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 7. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 8. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 9. Ledelsesberetningen 2016
 10. Udbytte op gennem en koncern
 11. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 12. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 13. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 14. Resultatdisponering
 15. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 16. Kurser i ændret årsregnskabslov
 17. Årsregnskabsloven er vedtaget
 18. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 19. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 20. Oplysning om pant ved realkreditlån
 21. Årsregnskabsloven ændres
 22. Bogføringsloven ændres
 23. Oplysning om selskabers ejere
 24. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 25. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 26. Regeringens vækstplan og revisor
 27. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 28. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 29. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 30. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 31. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 32. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 33. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 34. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 35. Udskudt skat
 36. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 37. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 38. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 39. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 40. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 41. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 42. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 43. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 44. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 45. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 46. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten
 47. Hvad omfatter nettoomsætning
 48. Anmedelsesbekendtgørelsen
 49. Husk hæftelse for sambeskattede selskaber
 50. Regnskabsvejledning for klasse B og C
 51. Nu er papirregnskaber ikke længere gyldige
 52. Regnskabsnyt | ændringer i vente
 53. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2012
 54. Ny indsendelsesbekendgørelse + XBRL
 55. Kapitaltab, koncerntilskud
 56. Årsregnskabet og going concern
 57. Fravalg af revision - hvert år
 58. Revisorerne kender ikke til usikkerhed i regnskaber
 59. Aktivering af skattemæssige underskud
 60. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2011
 61. Bindingskravet ved anvendelse af den indre værdis metode
 62. Digitale årsrapporter er en realitet
 63. Digitale årsrapporter rykker nærmere
 64. Kapitalandele - indre værdi
 65. Kapitalandele - kostpris
 66. E&S vejledning om andelboligers årsregnkab
 67. Indsats mod ulovlige lån
 68. Digitale regnskaber rykker nærmere
 69. Egenkapitalkonti
 70. Ingen indregning af egne kapitalandele med værdi i balancen.
 71. Indkomstskatter
 72. Udskydelse af løn til 2010
 73. Udskudt skat, personlige virksomheder
 74. Udskudt skat af nettotabssaldo
 75. Alt for mange glemmer note om ulovlige ledelseslån

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask