Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusRegnskab

Skjul lønoplysning om individuelle personer

En del selskaber skal nu oplyse om antal beskæftigede, samt personaleomkostninger. Kan man komme til at afsløre én persons løn? Kan man skjule dét?

Læs mere...

Ændringer til indsendelse af regnskab

Revisor skal nu til at anføre MNE nummer i alle indsendte erklæringer. Og reglerne om omgørelse af regnskab ændres.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport for 2016

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2016 var 31.5.2017. Rykkerbreve er udsendt elektronisk. Koster det "supplerende oplysning", hvis årsrapporten indsendes for sent?

Læs mere...

Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion

En revisor blev indklaget af revisortilsynet som følge af at konklusionen ikke var manglende konklusion. Og blev straffet.

Udskudt skat i klasse A

 

Skal der afsættes udskudt skat i klasse A? Der er lidt forskellige opfattelser af sagen, men vores vurdering er nej.

Læs mere...

Overtrædelse af bogføringsloven

Hvis bogføringsloven er overtrådt, skal revisor give oplysning i erklæringer om revision og erklæringer om udvidet gennemgang.

Læs mere...

Note om beskæftigede

2016 regnskabet skal indeholde en note om antal beskæftigede.

Læs mere...

Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld

Skemaet for balance ændres for klasse A. Det medfører opdeling af lang- og kortfristet gæld.

Læs mere...

Egne kapitalandele

 Vi giver et overbliv over den regnskabsmæssige behandling af egne kapitalandele. Dette fordi vi har oplevet et par sager for nyligt, hvor den regnskabsmæssige behandling var forkert.

Læs mere...

Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder

Egenkapitalen består af virksomhedskapitalen samt en række reserver, som kan være frie eller bundne.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 2. Indregning af udbytte
 3. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 4. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 5. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 6. Ledelsesberetningen 2016
 7. Udbytte op gennem en koncern
 8. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 9. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 10. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 11. Resultatdisponering
 12. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 13. Kurser i ændret årsregnskabslov
 14. Årsregnskabsloven er vedtaget
 15. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 16. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 17. Oplysning om pant ved realkreditlån
 18. Årsregnskabsloven ændres
 19. Bogføringsloven ændres
 20. Oplysning om selskabers ejere
 21. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 22. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 23. Regeringens vækstplan og revisor
 24. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 25. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 26. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 27. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 28. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 29. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 30. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 31. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 32. Udskudt skat
 33. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 34. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 35. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 36. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 37. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 38. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 39. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 40. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 41. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 42. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 43. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten
 44. Hvad omfatter nettoomsætning
 45. Anmedelsesbekendtgørelsen
 46. Husk hæftelse for sambeskattede selskaber
 47. Regnskabsvejledning for klasse B og C
 48. Nu er papirregnskaber ikke længere gyldige
 49. Regnskabsnyt | ændringer i vente
 50. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2012
 51. Ny indsendelsesbekendgørelse + XBRL
 52. Kapitaltab, koncerntilskud
 53. Årsregnskabet og going concern
 54. Fravalg af revision - hvert år
 55. Revisorerne kender ikke til usikkerhed i regnskaber
 56. Aktivering af skattemæssige underskud
 57. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2011
 58. Bindingskravet ved anvendelse af den indre værdis metode
 59. Digitale årsrapporter er en realitet
 60. Digitale årsrapporter rykker nærmere
 61. Kapitalandele - indre værdi
 62. Kapitalandele - kostpris
 63. E&S vejledning om andelboligers årsregnkab
 64. Indsats mod ulovlige lån
 65. Digitale regnskaber rykker nærmere
 66. Egenkapitalkonti
 67. Ingen indregning af egne kapitalandele med værdi i balancen.
 68. Indkomstskatter
 69. Udskydelse af løn til 2010
 70. Udskudt skat, personlige virksomheder
 71. Udskudt skat af nettotabssaldo
 72. Alt for mange glemmer note om ulovlige ledelseslån

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask