Login


         

SøgRegnskab

Bekendtgørelse om digital bogføring og opbevaring er nu endelig

 Bekendtgørelse med ikrafttrædelsesdatoer for digital bogføring og bekendtgørelse om digital opbevaring for selskaber, er nu udgivet i endelig udgave.

Læs mere...

Udkast til bekendtgørelse igangsætter digital bogføring og opbevaring

Erhvervsstyrelsen har udsendt udkast til bekendtgørelse som indeholder ikrafttrædelsesdatoer for digital bogføring og digital opbevaring for klasse B.

Læs mere...

Udkast til BEK om specialudviklede bogføringssystemer

Der er kommet udkast til bekendtgørelse om bogføringssystemer, som ikke er standard-systemer. Den sætter en stopper for en række systemer.

Læs mere...

Ledelsesberetning i klasse B

Skal der være en ledelsesberetning i årsrapporten for en virksomhed i klasse B, og hvad skal den indeholde?

Læs mere...

Afslut kladder på virk.dk

NemID udfases 30.6.2023. Det betyder at kladder oprettet på virk.dk slettes.

Læs mere...

Erhvervsstyrelsen udsender påmindelser for årsrapport

Erhvervsstyrelsen udsender som en service påmindelser for indsendelse af årsrapport.

Læs mere...

Digitale underskrifter, datoer og adressebeskyttelse mv.

 Der er datoer i regnskaber – og andre datoer. Og mange underskriver elektronisk, hvilket volder problemer nogle gange.

Læs mere...

Antal heltidsbeskæftigede i årsregnskabet

 Hvordan beregnes antal heltidsbeskæftigede som skal oplyses i årsregnskabet? Jeg har drøftet forholdet med Erhvervsstyrelsen.

Læs mere...

Anvendelse af ikke-registrerede bogføringssystemer

 Når reglerne om pligtig digital bogføring træder i kraft, hvad så med egenudviklede og tilsvarende systemer?

Læs mere...

Krav til bogføringssystemer træder i kraft 1.feb 2023

 Nu skal systemer som udbydes til offentligheden, tilpasse sig Erhvervsstyrelsens krav, og registreres.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Digital bogføring udskydes
 2. Pleo og udvidet gennemgang (engagementsbekræftelse?)
 3. Bogføringsbeskrivelser - revisorforhold
 4. Bogføringsbeskrivelser - nu gælder det
 5. Regnskabsmæssig behandling af Grundejernes investeringsfond
 6. Fristudsættelse fra Skat med én uge for selskaber
 7. Ingen fristudsættelse fra Skat
 8. "Fristudsættelse" selskabsregnskaber
 9. Bogføringsbeskrivelser del II
 10. Bogføringsbeskrivelser senest 1. juli 2022.
 11. Regnskabsfristen er udskudt
 12. Revisionspligt / revisorpligt
 13. Ændringer i årsregnskabsloven (og revisorloven)
 14. Ny bogføringslov vedtaget
 15. Regnskabsbehandling af lejede lokaler
 16. Bogføringsloven fremsat - og der er ændringer.
 17. Reserve for udviklingsomkostninger
 18. Digitale bogføringssystemer
 19. Ny regnskabsvejledning til andelsboligforeninger
 20. Renteswaps i regnskabet
 21. Frist for regnskab og selvangivelse udskudt
 22. Vejledning om kapitalinteresser i årsrapporten
 23. Fristen for selvangivelser udskydes til 1. september 2021
 24. Fristen for regnskab og kompensation slutafregning udskydes til 30. juni
 25. Andelsboligforeninger skal indregne renteswap til ”basisværdi”
 26. Note om urealiserede dagsværdier - brutto
 27. Typiske fejl i regnskaber for klasse C
 28. Refusion af personalesygdom, barsel mv.
 29. Corona og regnskab – Erhvervsstyrelsen udgiver vejledning
 30. Slut med PDF årsrapporter – nogle gange
 31. Husk indberetning af nettoomsætningen fra 1.1.2021.
 32. Hård kontrol af ej-godkendte revisionsvirksomheder
 33. Årsregnskabsloven nye note om urealiserede dagsværdier
 34. Erhvervsstyrelsens afvisning af årsrapporter
 35. Førtidig udbetaling af feriepenge – ejere mv.
 36. Andelsboligforeninger, fastholdt værdi – regnskab og revision
 37. Andelsboligforeninger kan bibeholde én vurdering – og nyt om deres opløsning
 38. Moderselskabsbekendtgørelsen opdateret
 39. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
 40. Direktører og ferie
 41. For sen indsendelse af årsrapport 2018
 42. Handel med andelsboliger justeret ganske lidt
 43. Ny regnskabsløsning kan presse revisorer
 44. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 45. ABF ændringer 1.7.2018
 46. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 47. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 48. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 49. Ændringer til indsendelse af regnskab
 50. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 51. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 52. Udskudt skat i klasse A
 53. Overtrædelse af bogføringsloven
 54. Note om beskæftigede
 55. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 56. Egne kapitalandele
 57. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 58. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 59. Indregning af udbytte
 60. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 61. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 62. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 63. Ledelsesberetningen 2016
 64. Udbytte op gennem en koncern
 65. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 66. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 67. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 68. Resultatdisponering
 69. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 70. Kurser i ændret årsregnskabslov
 71. Årsregnskabsloven er vedtaget
 72. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 73. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 74. Oplysning om pant ved realkreditlån
 75. Årsregnskabsloven ændres
 76. Bogføringsloven ændres
 77. Oplysning om selskabers ejere
 78. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 79. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 80. Regeringens vækstplan og revisor
 81. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 82. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 83. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 84. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 85. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 86. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 87. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 88. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 89. Udskudt skat
 90. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 91. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 92. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 93. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 94. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 95. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 96. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 97. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 98. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 99. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 100. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten

Værktøjer til Hvidvask