Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRegnskab

Årsregnskabsloven ændres 2018-2020

Ændringer til årsregnskabsloven er vedtaget. Pligtig virkning er 2020, men førtidsimplementering er tilladt fra 2018. Vi har udelukkende beskrevet ændringerne i klasse B.

Læs mere...

ABF ændringer 1.7.2018

Der er sket en række ændringer til reglerne om andelsboligforeninger den 1.7.2018

Læs mere...

ABF oplysninger på generalforsamlingen

Andelsboligforeningers bestyrelse skal som noget nyt fra 1.7.2018, fremlægge en række oplysninger på generalforsamlingen.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport 2017

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2017 for klasse B og C er 31.5.2018. Hvis årsrapporten ikke indsendes kommer rykkerbreve til e-boks. Og koster det "supplerende oplysning", hvis årsrapporten indsendes for sent?

Læs mere...

Skjul lønoplysning om individuelle personer

En del selskaber skal nu oplyse om antal beskæftigede, samt personaleomkostninger. Kan man komme til at afsløre én persons løn? Kan man skjule dét?

Læs mere...

Ændringer til indsendelse af regnskab

Revisor skal nu til at anføre MNE nummer i alle indsendte erklæringer. Og reglerne om omgørelse af regnskab ændres.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport for 2016

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2016 var 31.5.2017. Rykkerbreve er udsendt elektronisk. Koster det "supplerende oplysning", hvis årsrapporten indsendes for sent?

Læs mere...

Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion

En revisor blev indklaget af revisortilsynet som følge af at konklusionen ikke var manglende konklusion. Og blev straffet.

Udskudt skat i klasse A

 

Skal der afsættes udskudt skat i klasse A? Der er lidt forskellige opfattelser af sagen, men vores vurdering er nej.

Læs mere...

Overtrædelse af bogføringsloven

Hvis bogføringsloven er overtrådt, skal revisor give oplysning i erklæringer om revision og erklæringer om udvidet gennemgang.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Note om beskæftigede
 2. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 3. Egne kapitalandele
 4. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 5. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 6. Indregning af udbytte
 7. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 8. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 9. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 10. Ledelsesberetningen 2016
 11. Udbytte op gennem en koncern
 12. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 13. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 14. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 15. Resultatdisponering
 16. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 17. Kurser i ændret årsregnskabslov
 18. Årsregnskabsloven er vedtaget
 19. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 20. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 21. Oplysning om pant ved realkreditlån
 22. Årsregnskabsloven ændres
 23. Bogføringsloven ændres
 24. Oplysning om selskabers ejere
 25. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 26. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 27. Regeringens vækstplan og revisor
 28. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 29. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 30. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 31. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 32. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 33. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 34. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 35. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 36. Udskudt skat
 37. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 38. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 39. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 40. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 41. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 42. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 43. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 44. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 45. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 46. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 47. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten
 48. Hvad omfatter nettoomsætning
 49. Anmedelsesbekendtgørelsen
 50. Husk hæftelse for sambeskattede selskaber
 51. Regnskabsvejledning for klasse B og C
 52. Nu er papirregnskaber ikke længere gyldige
 53. Regnskabsnyt | ændringer i vente
 54. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2012
 55. Ny indsendelsesbekendgørelse + XBRL
 56. Kapitaltab, koncerntilskud
 57. Årsregnskabet og going concern
 58. Fravalg af revision - hvert år
 59. Revisorerne kender ikke til usikkerhed i regnskaber
 60. Aktivering af skattemæssige underskud
 61. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2011
 62. Bindingskravet ved anvendelse af den indre værdis metode
 63. Digitale årsrapporter er en realitet
 64. Digitale årsrapporter rykker nærmere
 65. Kapitalandele - indre værdi
 66. Kapitalandele - kostpris
 67. E&S vejledning om andelboligers årsregnkab
 68. Indsats mod ulovlige lån
 69. Digitale regnskaber rykker nærmere
 70. Egenkapitalkonti
 71. Ingen indregning af egne kapitalandele med værdi i balancen.
 72. Indkomstskatter
 73. Udskydelse af løn til 2010
 74. Udskudt skat, personlige virksomheder
 75. Udskudt skat af nettotabssaldo
 76. Alt for mange glemmer note om ulovlige ledelseslån

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask