Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusRegnskab

For sen indsendelse af årsrapport 2017

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2017 for klasse B og C er 31.5.2018. Hvis årsrapporten ikke indsendes kommer rykkerbreve til e-boks. Og koster det "supplerende oplysning", hvis årsrapporten indsendes for sent?

Læs mere...

Skjul lønoplysning om individuelle personer

En del selskaber skal nu oplyse om antal beskæftigede, samt personaleomkostninger. Kan man komme til at afsløre én persons løn? Kan man skjule dét?

Læs mere...

Ændringer til indsendelse af regnskab

Revisor skal nu til at anføre MNE nummer i alle indsendte erklæringer. Og reglerne om omgørelse af regnskab ændres.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport for 2016

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2016 var 31.5.2017. Rykkerbreve er udsendt elektronisk. Koster det "supplerende oplysning", hvis årsrapporten indsendes for sent?

Læs mere...

Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion

En revisor blev indklaget af revisortilsynet som følge af at konklusionen ikke var manglende konklusion. Og blev straffet.

Udskudt skat i klasse A

 

Skal der afsættes udskudt skat i klasse A? Der er lidt forskellige opfattelser af sagen, men vores vurdering er nej.

Læs mere...

Overtrædelse af bogføringsloven

Hvis bogføringsloven er overtrådt, skal revisor give oplysning i erklæringer om revision og erklæringer om udvidet gennemgang.

Læs mere...

Note om beskæftigede

2016 regnskabet skal indeholde en note om antal beskæftigede.

Læs mere...

Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld

Skemaet for balance ændres for klasse A. Det medfører opdeling af lang- og kortfristet gæld.

Læs mere...

Egne kapitalandele

 Vi giver et overbliv over den regnskabsmæssige behandling af egne kapitalandele. Dette fordi vi har oplevet et par sager for nyligt, hvor den regnskabsmæssige behandling var forkert.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 2. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 3. Indregning af udbytte
 4. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 5. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 6. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 7. Ledelsesberetningen 2016
 8. Udbytte op gennem en koncern
 9. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 10. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 11. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 12. Resultatdisponering
 13. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 14. Kurser i ændret årsregnskabslov
 15. Årsregnskabsloven er vedtaget
 16. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 17. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 18. Oplysning om pant ved realkreditlån
 19. Årsregnskabsloven ændres
 20. Bogføringsloven ændres
 21. Oplysning om selskabers ejere
 22. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 23. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 24. Regeringens vækstplan og revisor
 25. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 26. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 27. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 28. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 29. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 30. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 31. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 32. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 33. Udskudt skat
 34. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 35. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 36. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 37. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 38. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 39. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 40. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 41. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 42. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 43. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 44. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten
 45. Hvad omfatter nettoomsætning
 46. Anmedelsesbekendtgørelsen
 47. Husk hæftelse for sambeskattede selskaber
 48. Regnskabsvejledning for klasse B og C
 49. Nu er papirregnskaber ikke længere gyldige
 50. Regnskabsnyt | ændringer i vente
 51. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2012
 52. Ny indsendelsesbekendgørelse + XBRL
 53. Kapitaltab, koncerntilskud
 54. Årsregnskabet og going concern
 55. Fravalg af revision - hvert år
 56. Revisorerne kender ikke til usikkerhed i regnskaber
 57. Aktivering af skattemæssige underskud
 58. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2011
 59. Bindingskravet ved anvendelse af den indre værdis metode
 60. Digitale årsrapporter er en realitet
 61. Digitale årsrapporter rykker nærmere
 62. Kapitalandele - indre værdi
 63. Kapitalandele - kostpris
 64. E&S vejledning om andelboligers årsregnkab
 65. Indsats mod ulovlige lån
 66. Digitale regnskaber rykker nærmere
 67. Egenkapitalkonti
 68. Ingen indregning af egne kapitalandele med værdi i balancen.
 69. Indkomstskatter
 70. Udskydelse af løn til 2010
 71. Udskudt skat, personlige virksomheder
 72. Udskudt skat af nettotabssaldo
 73. Alt for mange glemmer note om ulovlige ledelseslån

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask