Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRegnskab

Frist for årsrapporter udskydes

Fristen for indsendelse af årsrapport for selskaber udskydes nu med 3 måneder. 

Læs mere...

Revisions-/regnskabsmæssige overvejelser om coronavirus

Den igangværende situation om coronavirus kan medføre overvejelser om årsregnskabet. Skal man allerede nu indregne beløbsmæssige problemer, eller skal det omtales i regnskabet, og i givet fald hvor, eller skal man slet ikke gøre noget?

Læs mere...

Moderselskabsbekendtgørelsen opdateret

Bekendtgørelsen der bestemmer hvilke moderselskaber et kapitalselskab må låne penge ud til, er opdateret. Se bekendtgørelsen her.

Læs mere...

Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Der er opstået tvivl i revisionsbranchen om, hvad Anden gæld...” indeholder. Læs Erhvervsstyrelsens fortolkning her.

Læs mere...

Direktører og ferie

Artiklen debatterer om regnskabet skal indeholde feriepengeforpligtelser til direktører, og hvordan disse skal behandles i ferielovens overgangsregler.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport 2018

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2018 for klasse B og C er 31.5.2019. IVS'erne skal særligt holde ørerne stive. Hvis de sendes til tvangsopløsning, dør selskabet. I artiklen behandles rykkere, gebyrer og oplysning om ledelsesansvar.

Læs mere...

Handel med andelsboliger justeret ganske lidt

Andelsboligforening 100

Der kom i marts et nyt oplysningskrav ved handel med en andelsbolig: udlevering af en ny vejledning fra sælger til køber.

Ny regnskabsløsning kan presse revisorer

Klasse B virksomheder får langt bedre mulighed for at indberette deres regnskaber selv.

Læs mere...

Årsregnskabsloven ændres 2018-2020

Ændringer til årsregnskabsloven er vedtaget. Pligtig virkning er 2020, men førtidsimplementering er tilladt fra 2018. Vi har udelukkende beskrevet ændringerne i klasse B.

Læs mere...

ABF ændringer 1.7.2018

Der er sket en række ændringer til reglerne om andelsboligforeninger den 1.7.2018

Læs mere...

Flere artikler...

 1. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 2. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 3. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 4. Ændringer til indsendelse af regnskab
 5. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 6. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 7. Udskudt skat i klasse A
 8. Overtrædelse af bogføringsloven
 9. Note om beskæftigede
 10. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 11. Egne kapitalandele
 12. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 13. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 14. Indregning af udbytte
 15. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 16. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 17. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 18. Ledelsesberetningen 2016
 19. Udbytte op gennem en koncern
 20. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 21. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 22. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 23. Resultatdisponering
 24. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 25. Kurser i ændret årsregnskabslov
 26. Årsregnskabsloven er vedtaget
 27. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 28. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 29. Oplysning om pant ved realkreditlån
 30. Årsregnskabsloven ændres
 31. Bogføringsloven ændres
 32. Oplysning om selskabers ejere
 33. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 34. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 35. Regeringens vækstplan og revisor
 36. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 37. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 38. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 39. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 40. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 41. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 42. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 43. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 44. Udskudt skat
 45. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 46. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 47. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 48. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 49. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 50. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 51. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 52. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 53. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 54. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 55. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten
 56. Hvad omfatter nettoomsætning
 57. Anmedelsesbekendtgørelsen
 58. Husk hæftelse for sambeskattede selskaber
 59. Regnskabsvejledning for klasse B og C
 60. Nu er papirregnskaber ikke længere gyldige
 61. Regnskabsnyt | ændringer i vente
 62. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2012
 63. Ny indsendelsesbekendgørelse + XBRL
 64. Kapitaltab, koncerntilskud
 65. Årsregnskabet og going concern
 66. Fravalg af revision - hvert år
 67. Revisorerne kender ikke til usikkerhed i regnskaber
 68. Aktivering af skattemæssige underskud
 69. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2011
 70. Bindingskravet ved anvendelse af den indre værdis metode
 71. Digitale årsrapporter er en realitet
 72. Digitale årsrapporter rykker nærmere
 73. Kapitalandele - indre værdi
 74. Kapitalandele - kostpris
 75. E&S vejledning om andelboligers årsregnkab
 76. Indsats mod ulovlige lån
 77. Digitale regnskaber rykker nærmere
 78. Egenkapitalkonti
 79. Ingen indregning af egne kapitalandele med værdi i balancen.
 80. Indkomstskatter
 81. Udskydelse af løn til 2010
 82. Udskudt skat, personlige virksomheder
 83. Udskudt skat af nettotabssaldo
 84. Alt for mange glemmer note om ulovlige ledelseslån

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask