Login


         

SøgRegnskab

Årsregnskabsloven ændret –bagudrettet

Årsregnskabsloven er ændret 2.5.2024 med virkning 1.1.2024 / 1.7.2024. Men forhøjelsen af størrelsesgrænserne kan benyttes allerede for 2023 årsregnskabet, såfremt dette godkendes efter loven er trådt i kraft 2.5.2024.

Læs mere...

Revisor kendt skyldig ved regnskabsmæssige mangler ved udviklingsomkostninger

En endnu ikke offentliggjort revisornævnskendelse kender revisor skyldig for blandt andet regnskabsmæssige mangler ved udviklingsomkostninger.

Læs mere...

Ekstra gratis kursus i ikke-registrerede bogføringssystemer

Vi har udbudt et ekstra gratis kursus i ikke-registrerede bogføringssystemer.

Læs mere...

Krav til ikke-registrerede bogføringssystemer (vedtaget)

Så kom (endelig) bekendtgørelsen om ikke-registrerede bogføringssystemer. Hvad er så kravene?

Læs mere...

Størrelsesgrænserne ændres - bagudrettet

Der er fremsat lovforslag om ændring af størrelsesgrænser i årsregnskabsloven. Disse kan anvendes på 2023 regnskabet, hvis det vedtages i den nuværende form.

Læs mere...

Opbevaring af bogføringsbilag

Krav til selskabets digitale bogføring og opbevaring af bogføringsbilag træder snart i kraft. Men hvad omfatter opbevaring af bogføringsbilag mere præcist?

Læs mere...

Selskabsretlig strafrente - opdateret med 1. halvår 2024

 Der skal betales strafrente ved ulovlige kapitalejerlån, ulovligt udloddet udbytte, samt andre udbetalinger der er i strid med Selskabsloven.

Læs mere...

Liste over godkendte bogføringssystemer offentliggjort

 Nu er listen over – foreløbige - godkendte bogføringssystemer offentliggjort.

Læs mere...

Strafrente 2021-2023

 Der skal betales strafrente ved ulovlige kapitalejerlån, ulovligt udloddet udbytte, samt andre udbetalinger der er i strid med Selskabsloven.

Læs mere...

Vejledning om investeringsejendomme i årsregnskabsloven.

 Erhvervsstyrelsen har udgivet vejledning om indregning og måling af investeringsejendomme, efter årsregnskabsloven til dagsværdi efter § 38.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Bekendtgørelse om digital bogføring og opbevaring er nu endelig
 2. Udkast til bekendtgørelse igangsætter digital bogføring og opbevaring
 3. Udkast til BEK om specialudviklede bogføringssystemer
 4. Ledelsesberetning i klasse B
 5. Afslut kladder på virk.dk
 6. Erhvervsstyrelsen udsender påmindelser for årsrapport
 7. Digitale underskrifter, datoer og adressebeskyttelse mv.
 8. Antal heltidsbeskæftigede i årsregnskabet
 9. Anvendelse af ikke-registrerede bogføringssystemer
 10. Krav til bogføringssystemer træder i kraft 1.feb 2023
 11. Digital bogføring udskydes
 12. Pleo og udvidet gennemgang (engagementsbekræftelse?)
 13. Bogføringsbeskrivelser - revisorforhold
 14. Bogføringsbeskrivelser - nu gælder det
 15. Regnskabsmæssig behandling af Grundejernes investeringsfond
 16. Fristudsættelse fra Skat med én uge for selskaber
 17. Ingen fristudsættelse fra Skat
 18. "Fristudsættelse" selskabsregnskaber
 19. Bogføringsbeskrivelser del II
 20. Bogføringsbeskrivelser senest 1. juli 2022.
 21. Regnskabsfristen er udskudt
 22. Revisionspligt / revisorpligt
 23. Ændringer i årsregnskabsloven (og revisorloven)
 24. Ny bogføringslov vedtaget
 25. Regnskabsbehandling af lejede lokaler
 26. Bogføringsloven fremsat - og der er ændringer.
 27. Reserve for udviklingsomkostninger
 28. Digitale bogføringssystemer
 29. Ny regnskabsvejledning til andelsboligforeninger
 30. Renteswaps i regnskabet
 31. Frist for regnskab og selvangivelse udskudt
 32. Vejledning om kapitalinteresser i årsrapporten
 33. Fristen for selvangivelser udskydes til 1. september 2021
 34. Fristen for regnskab og kompensation slutafregning udskydes til 30. juni
 35. Andelsboligforeninger skal indregne renteswap til ”basisværdi”
 36. Note om urealiserede dagsværdier - brutto
 37. Typiske fejl i regnskaber for klasse C
 38. Refusion af personalesygdom, barsel mv.
 39. Corona og regnskab – Erhvervsstyrelsen udgiver vejledning
 40. Slut med PDF årsrapporter – nogle gange
 41. Husk indberetning af nettoomsætningen fra 1.1.2021.
 42. Hård kontrol af ej-godkendte revisionsvirksomheder
 43. Årsregnskabsloven nye note om urealiserede dagsværdier
 44. Erhvervsstyrelsens afvisning af årsrapporter
 45. Førtidig udbetaling af feriepenge – ejere mv.
 46. Andelsboligforeninger, fastholdt værdi – regnskab og revision
 47. Andelsboligforeninger kan bibeholde én vurdering – og nyt om deres opløsning
 48. Moderselskabsbekendtgørelsen opdateret
 49. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
 50. Direktører og ferie
 51. For sen indsendelse af årsrapport 2018
 52. Handel med andelsboliger justeret ganske lidt
 53. Ny regnskabsløsning kan presse revisorer
 54. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 55. ABF ændringer 1.7.2018
 56. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 57. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 58. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 59. Ændringer til indsendelse af regnskab
 60. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 61. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 62. Udskudt skat i klasse A
 63. Overtrædelse af bogføringsloven
 64. Note om beskæftigede
 65. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 66. Egne kapitalandele
 67. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 68. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 69. Indregning af udbytte
 70. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 71. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 72. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 73. Ledelsesberetningen 2016
 74. Udbytte op gennem en koncern
 75. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 76. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 77. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 78. Resultatdisponering
 79. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 80. Kurser i ændret årsregnskabslov
 81. Årsregnskabsloven er vedtaget
 82. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 83. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 84. Oplysning om pant ved realkreditlån
 85. Årsregnskabsloven ændres
 86. Bogføringsloven ændres
 87. Oplysning om selskabers ejere
 88. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 89. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 90. Regeringens vækstplan og revisor
 91. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 92. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 93. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 94. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 95. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 96. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 97. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 98. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 99. Udskudt skat
 100. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013

Værktøjer til Hvidvask