Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRegnskab

Andelsboligforeninger, fastholdt værdi – regnskab og revision

Andelsboligforeningen kan i fremtiden anvende en fastholdt valuarvurdering.  Denne artikel beskriver de regnskabsmæssige og revisionsmæssige overvejelser.

Læs mere...

Andelsboligforeninger kan bibeholde én vurdering – og nyt om deres opløsning

Den seneste valuarvurdering inden den 1.7.2020, kan anvendes til prisfastsættelse i al evighed.

Læs mere...

Frist for årsrapporter udskydes

Fristen for indsendelse af årsrapport for selskaber udskydes nu med 3 måneder. 

Læs mere...

Revisions-/regnskabsmæssige overvejelser om coronavirus

Den igangværende situation om coronavirus kan medføre overvejelser om årsregnskabet. Skal man allerede nu indregne beløbsmæssige problemer, eller skal det omtales i regnskabet, og i givet fald hvor, eller skal man slet ikke gøre noget?

Læs mere...

Moderselskabsbekendtgørelsen opdateret

Bekendtgørelsen der bestemmer hvilke moderselskaber et kapitalselskab må låne penge ud til, er opdateret. Se bekendtgørelsen her.

Læs mere...

Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Der er opstået tvivl i revisionsbranchen om, hvad Anden gæld...” indeholder. Læs Erhvervsstyrelsens fortolkning her.

Læs mere...

Direktører og ferie

Artiklen debatterer om regnskabet skal indeholde feriepengeforpligtelser til direktører, og hvordan disse skal behandles i ferielovens overgangsregler.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport 2018

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2018 for klasse B og C er 31.5.2019. IVS'erne skal særligt holde ørerne stive. Hvis de sendes til tvangsopløsning, dør selskabet. I artiklen behandles rykkere, gebyrer og oplysning om ledelsesansvar.

Læs mere...

Handel med andelsboliger justeret ganske lidt

Andelsboligforening 100

Der kom i marts et nyt oplysningskrav ved handel med en andelsbolig: udlevering af en ny vejledning fra sælger til køber.

Ny regnskabsløsning kan presse revisorer

Klasse B virksomheder får langt bedre mulighed for at indberette deres regnskaber selv.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 2. ABF ændringer 1.7.2018
 3. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 4. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 5. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 6. Ændringer til indsendelse af regnskab
 7. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 8. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 9. Udskudt skat i klasse A
 10. Overtrædelse af bogføringsloven
 11. Note om beskæftigede
 12. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 13. Egne kapitalandele
 14. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 15. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 16. Indregning af udbytte
 17. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 18. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 19. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 20. Ledelsesberetningen 2016
 21. Udbytte op gennem en koncern
 22. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 23. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 24. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 25. Resultatdisponering
 26. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 27. Kurser i ændret årsregnskabslov
 28. Årsregnskabsloven er vedtaget
 29. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 30. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 31. Oplysning om pant ved realkreditlån
 32. Årsregnskabsloven ændres
 33. Bogføringsloven ændres
 34. Oplysning om selskabers ejere
 35. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 36. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 37. Regeringens vækstplan og revisor
 38. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 39. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 40. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 41. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 42. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 43. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 44. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 45. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 46. Udskudt skat
 47. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 48. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 49. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 50. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 51. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 52. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 53. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 54. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 55. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 56. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 57. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten
 58. Hvad omfatter nettoomsætning
 59. Anmedelsesbekendtgørelsen
 60. Husk hæftelse for sambeskattede selskaber
 61. Regnskabsvejledning for klasse B og C
 62. Nu er papirregnskaber ikke længere gyldige
 63. Regnskabsnyt | ændringer i vente
 64. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2012
 65. Ny indsendelsesbekendgørelse + XBRL
 66. Kapitaltab, koncerntilskud
 67. Årsregnskabet og going concern
 68. Fravalg af revision - hvert år
 69. Revisorerne kender ikke til usikkerhed i regnskaber
 70. Aktivering af skattemæssige underskud
 71. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2011
 72. Bindingskravet ved anvendelse af den indre værdis metode
 73. Digitale årsrapporter er en realitet
 74. Digitale årsrapporter rykker nærmere
 75. Kapitalandele - indre værdi
 76. Kapitalandele - kostpris
 77. E&S vejledning om andelboligers årsregnkab
 78. Indsats mod ulovlige lån
 79. Digitale regnskaber rykker nærmere
 80. Egenkapitalkonti
 81. Ingen indregning af egne kapitalandele med værdi i balancen.
 82. Indkomstskatter
 83. Udskydelse af løn til 2010
 84. Udskudt skat, personlige virksomheder
 85. Udskudt skat af nettotabssaldo
 86. Alt for mange glemmer note om ulovlige ledelseslån

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask