Login


         

Søg

Sommerferie 2022Regnskab

Fristudsættelse fra Skat med én uge for selskaber

  Skat udsætter selsnagivelsesfrist for selskaber med én uge  

Læs mere...

Ingen fristudsættelse fra Skat

  FSR skriver, at Skat ikke giver fristforlængelse pba. nemID.

Læs mere...

"Fristudsættelse" selskabsregnskaber

  FSR skriver her til aften, at ERST vil vente en uge med at sende påkravsbreve.

Læs mere...

Bogføringsbeskrivelser del II

  Erhvervsstyrelsen er nu af den opfattelse, at virksomheder først skal overholde kravet om bogføringsbeskrivelser, i førstkommende nye regnskabsår efter Erhvervsstyrelsens skabelon er offentliggjort.

Læs mere...

Bogføringsbeskrivelser senest 1. juli 2022.

  Den ny bogføringslov som har ikrafttræden 1. juli 2022, kræver beskrivelse af bogføring og opbevaring.

Læs mere...

Regnskabsfristen er udskudt

 Kontrolpakke ’22 er vedtaget. Udover bogføringsloven mv., betyder det også udskydelse af fristen for indsendelse af regnskab.

Læs mere...

Revisionspligt / revisorpligt

 Kontrolpakke ’22 er vedtaget. Udover bogføringsloven mv., betyder dog også ændringer i reglerne for revisionspligt.

Læs mere...

Ændringer i årsregnskabsloven (og revisorloven)

 Kontrolpakke ’22 er vedtaget. Udover bogføringsloven mv. indeholder den ændringer til årsregnskabsloven.

Læs mere...

Ny bogføringslov vedtaget

 Kontrolpakke ’22 er vedtaget. Det medfører en ny bogføringslov. Ikrafttrædelse sker 1.7.2022, derefter trinvist.

Læs mere...

Regnskabsbehandling af lejede lokaler

 Hvordan er lige med den regnskabsmæssige behandling af lejede lokaler? Vi kigger på klasse B.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Bogføringsloven fremsat - og der er ændringer.
 2. Reserve for udviklingsomkostninger
 3. Digitale bogføringssystemer
 4. Ny regnskabsvejledning til andelsboligforeninger
 5. Renteswaps i regnskabet
 6. Frist for regnskab og selvangivelse udskudt
 7. Vejledning om kapitalinteresser i årsrapporten
 8. Fristen for selvangivelser udskydes til 1. september 2021
 9. Fristen for regnskab og kompensation slutafregning udskydes til 30. juni
 10. Andelsboligforeninger skal indregne renteswap til ”basisværdi”
 11. Note om urealiserede dagsværdier - brutto
 12. Typiske fejl i regnskaber for klasse C
 13. Refusion af personalesygdom, barsel mv.
 14. Corona og regnskab – Erhvervsstyrelsen udgiver vejledning
 15. Slut med PDF årsrapporter – nogle gange
 16. Husk indberetning af nettoomsætningen fra 1.1.2021.
 17. Hård kontrol af ej-godkendte revisionsvirksomheder
 18. Årsregnskabsloven nye note om urealiserede dagsværdier
 19. Erhvervsstyrelsens afvisning af årsrapporter
 20. Førtidig udbetaling af feriepenge – ejere mv.
 21. Andelsboligforeninger, fastholdt værdi – regnskab og revision
 22. Andelsboligforeninger kan bibeholde én vurdering – og nyt om deres opløsning
 23. Moderselskabsbekendtgørelsen opdateret
 24. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
 25. Direktører og ferie
 26. For sen indsendelse af årsrapport 2018
 27. Handel med andelsboliger justeret ganske lidt
 28. Ny regnskabsløsning kan presse revisorer
 29. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 30. ABF ændringer 1.7.2018
 31. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 32. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 33. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 34. Ændringer til indsendelse af regnskab
 35. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 36. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 37. Udskudt skat i klasse A
 38. Overtrædelse af bogføringsloven
 39. Note om beskæftigede
 40. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 41. Egne kapitalandele
 42. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 43. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 44. Indregning af udbytte
 45. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 46. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 47. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 48. Ledelsesberetningen 2016
 49. Udbytte op gennem en koncern
 50. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 51. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 52. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 53. Resultatdisponering
 54. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 55. Kurser i ændret årsregnskabslov
 56. Årsregnskabsloven er vedtaget
 57. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 58. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 59. Oplysning om pant ved realkreditlån
 60. Årsregnskabsloven ændres
 61. Bogføringsloven ændres
 62. Oplysning om selskabers ejere
 63. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 64. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 65. Regeringens vækstplan og revisor
 66. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 67. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 68. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 69. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 70. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 71. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 72. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 73. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 74. Udskudt skat
 75. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 76. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 77. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 78. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 79. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 80. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 81. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 82. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 83. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 84. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 85. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten
 86. Hvad omfatter nettoomsætning
 87. Anmedelsesbekendtgørelsen
 88. Husk hæftelse for sambeskattede selskaber
 89. Regnskabsvejledning for klasse B og C
 90. Nu er papirregnskaber ikke længere gyldige
 91. Regnskabsnyt | ændringer i vente
 92. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2012
 93. Ny indsendelsesbekendgørelse + XBRL
 94. Kapitaltab, koncerntilskud
 95. Årsregnskabet og going concern
 96. Fravalg af revision - hvert år
 97. Revisorerne kender ikke til usikkerhed i regnskaber
 98. Aktivering af skattemæssige underskud
 99. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2011
 100. Bindingskravet ved anvendelse af den indre værdis metode

Værktøjer til Hvidvask