Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusRegnskab

Ændringer til indsendelse af regnskab

Revisor skal nu til at anføre MNE nummer i alle indsendte erklæringer. Og reglerne om omgørelse af regnskab ændres.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport for 2016

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2016 var 31.5.2017. Rykkerbreve er udsendt elektronisk. Koster det "supplerende oplysning", hvis årsrapporten indsendes for sent?

Læs mere...

Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion

En revisor blev indklaget af revisortilsynet som følge af at konklusionen ikke var manglende konklusion. Og blev straffet.

Udskudt skat i klasse A

 

Skal der afsættes udskudt skat i klasse A? Der er lidt forskellige opfattelser af sagen, men vores vurdering er nej.

Læs mere...

Overtrædelse af bogføringsloven

Hvis bogføringsloven er overtrådt, skal revisor give oplysning i erklæringer om revision og erklæringer om udvidet gennemgang.

Læs mere...

Note om beskæftigede

2016 regnskabet skal indeholde en note om antal beskæftigede.

Læs mere...

Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld

Skemaet for balance ændres for klasse A. Det medfører opdeling af lang- og kortfristet gæld.

Læs mere...

Egne kapitalandele

 Vi giver et overbliv over den regnskabsmæssige behandling af egne kapitalandele. Dette fordi vi har oplevet et par sager for nyligt, hvor den regnskabsmæssige behandling var forkert.

Læs mere...

Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder

Egenkapitalen består af virksomhedskapitalen samt en række reserver, som kan være frie eller bundne.

Læs mere...

Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses

Ændring af Årsregnskabsloven (L117 af 21.5.2015) kan evt. medføre, at revisors standarder for ledelsens regnskabserklæring skal udvides med et yderlige punkt.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Indregning af udbytte
 2. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 3. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 4. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 5. Ledelsesberetningen 2016
 6. Udbytte op gennem en koncern
 7. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 8. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 9. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 10. Resultatdisponering
 11. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 12. Kurser i ændret årsregnskabslov
 13. Årsregnskabsloven er vedtaget
 14. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 15. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 16. Oplysning om pant ved realkreditlån
 17. Årsregnskabsloven ændres
 18. Bogføringsloven ændres
 19. Oplysning om selskabers ejere
 20. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 21. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 22. Regeringens vækstplan og revisor
 23. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 24. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 25. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 26. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 27. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 28. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 29. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 30. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 31. Udskudt skat
 32. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 33. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 34. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 35. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 36. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 37. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 38. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 39. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 40. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 41. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 42. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten
 43. Hvad omfatter nettoomsætning
 44. Anmedelsesbekendtgørelsen
 45. Husk hæftelse for sambeskattede selskaber
 46. Regnskabsvejledning for klasse B og C
 47. Nu er papirregnskaber ikke længere gyldige
 48. Regnskabsnyt | ændringer i vente
 49. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2012
 50. Ny indsendelsesbekendgørelse + XBRL
 51. Kapitaltab, koncerntilskud
 52. Årsregnskabet og going concern
 53. Fravalg af revision - hvert år
 54. Revisorerne kender ikke til usikkerhed i regnskaber
 55. Aktivering af skattemæssige underskud
 56. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2011
 57. Bindingskravet ved anvendelse af den indre værdis metode
 58. Digitale årsrapporter er en realitet
 59. Digitale årsrapporter rykker nærmere
 60. Kapitalandele - indre værdi
 61. Kapitalandele - kostpris
 62. E&S vejledning om andelboligers årsregnkab
 63. Indsats mod ulovlige lån
 64. Digitale regnskaber rykker nærmere
 65. Egenkapitalkonti
 66. Ingen indregning af egne kapitalandele med værdi i balancen.
 67. Indkomstskatter
 68. Udskydelse af løn til 2010
 69. Udskudt skat, personlige virksomheder
 70. Udskudt skat af nettotabssaldo
 71. Alt for mange glemmer note om ulovlige ledelseslån