Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRegnskab

Hård kontrol af ej-godkendte revisionsvirksomheder

Regnskaber for klasse B som indsendes, må ikke længere indeholde CVR på en ikke-godkendt revisionsvirksomhed. Men hvad betyder dét?

Læs mere...

Årsregnskabsloven nye note om urealiserede dagsværdier

Ændringerne i årsregnskabsloven 2020 indfører krav om note om værdi samt urealiserede ændringer i dagsværdi for en række aktiver.

Læs mere...

Erhvervsstyrelsens afvisning af årsrapporter

En årsrapport kan afvises, og er dermed ikke indsendt. Der justeres en smule i reglerne.

Læs mere...

Førtidig udbetaling af feriepenge – ejere mv.

Artiklen beskriver regler omkring førtidig udbetaling af feriepenge og situationen for ejere.

Læs mere...

Andelsboligforeninger, fastholdt værdi – regnskab og revision

Andelsboligforeningen kan i fremtiden anvende en fastholdt valuarvurdering.  Denne artikel beskriver de regnskabsmæssige og revisionsmæssige overvejelser.

Læs mere...

Andelsboligforeninger kan bibeholde én vurdering – og nyt om deres opløsning

Den seneste valuarvurdering inden den 1.7.2020, kan anvendes til prisfastsættelse i al evighed.

Læs mere...

Frist for årsrapporter udskydes

Fristen for indsendelse af årsrapport for selskaber udskydes nu med 3 måneder. 

Læs mere...

Revisions-/regnskabsmæssige overvejelser om coronavirus

Den igangværende situation om coronavirus kan medføre overvejelser om årsregnskabet. Skal man allerede nu indregne beløbsmæssige problemer, eller skal det omtales i regnskabet, og i givet fald hvor, eller skal man slet ikke gøre noget?

Læs mere...

Moderselskabsbekendtgørelsen opdateret

Bekendtgørelsen der bestemmer hvilke moderselskaber et kapitalselskab må låne penge ud til, er opdateret. Se bekendtgørelsen her.

Læs mere...

Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Der er opstået tvivl i revisionsbranchen om, hvad Anden gæld...” indeholder. Læs Erhvervsstyrelsens fortolkning her.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Direktører og ferie
 2. For sen indsendelse af årsrapport 2018
 3. Handel med andelsboliger justeret ganske lidt
 4. Ny regnskabsløsning kan presse revisorer
 5. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 6. ABF ændringer 1.7.2018
 7. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 8. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 9. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 10. Ændringer til indsendelse af regnskab
 11. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 12. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 13. Udskudt skat i klasse A
 14. Overtrædelse af bogføringsloven
 15. Note om beskæftigede
 16. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 17. Egne kapitalandele
 18. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 19. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 20. Indregning af udbytte
 21. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 22. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 23. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 24. Ledelsesberetningen 2016
 25. Udbytte op gennem en koncern
 26. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 27. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 28. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 29. Resultatdisponering
 30. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 31. Kurser i ændret årsregnskabslov
 32. Årsregnskabsloven er vedtaget
 33. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 34. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 35. Oplysning om pant ved realkreditlån
 36. Årsregnskabsloven ændres
 37. Bogføringsloven ændres
 38. Oplysning om selskabers ejere
 39. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 40. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 41. Regeringens vækstplan og revisor
 42. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 43. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 44. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 45. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 46. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 47. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 48. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 49. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 50. Udskudt skat
 51. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 52. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 53. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 54. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 55. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 56. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 57. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 58. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 59. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 60. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 61. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten
 62. Hvad omfatter nettoomsætning
 63. Anmedelsesbekendtgørelsen
 64. Husk hæftelse for sambeskattede selskaber
 65. Regnskabsvejledning for klasse B og C
 66. Nu er papirregnskaber ikke længere gyldige
 67. Regnskabsnyt | ændringer i vente
 68. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2012
 69. Ny indsendelsesbekendgørelse + XBRL
 70. Kapitaltab, koncerntilskud
 71. Årsregnskabet og going concern
 72. Fravalg af revision - hvert år
 73. Revisorerne kender ikke til usikkerhed i regnskaber
 74. Aktivering af skattemæssige underskud
 75. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2011
 76. Bindingskravet ved anvendelse af den indre værdis metode
 77. Digitale årsrapporter er en realitet
 78. Digitale årsrapporter rykker nærmere
 79. Kapitalandele - indre værdi
 80. Kapitalandele - kostpris
 81. E&S vejledning om andelboligers årsregnkab
 82. Indsats mod ulovlige lån
 83. Digitale regnskaber rykker nærmere
 84. Egenkapitalkonti
 85. Ingen indregning af egne kapitalandele med værdi i balancen.
 86. Indkomstskatter
 87. Udskydelse af løn til 2010
 88. Udskudt skat, personlige virksomheder
 89. Udskudt skat af nettotabssaldo
 90. Alt for mange glemmer note om ulovlige ledelseslån

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask