Login


         

SøgRegnskab

Renteswaps i regnskabet

En renteswaps indregning i regnskabet er ikke helt enkelt. Vi forsøger at forklare det på en simpel facon.

Læs mere...

Frist for regnskab og selvangivelse udskudt

Fristen for regnskab 2020 og fristen for selvangivelse 2020 er besluttet udskudt.

Læs mere...

Vejledning om kapitalinteresser i årsrapporten

Erhvervsstyrelsen har udgivet vejledning om kapitalinteressers indregning, måling og oplysninger i årsrapporten.

Læs mere...

Fristen for selvangivelser udskydes til 1. september 2021

Skatteministeriet vil udskyde fristen for selvangivelser / personlige virksomheders regnskaber, til 1.9.2021.

Læs mere...

Fristen for regnskab og kompensation slutafregning udskydes til 30. juni

Regeringen vil udskyde fristen for virksomhedernes årsrapporter samt slutafregning for corona kompensation.

Læs mere...

Andelsboligforeninger skal indregne renteswap til ”basisværdi”

Der er nu kommet afklaring af hvordan renteswap skal indregnes i regnskabet for andelsboligforeninger.

Læs mere...

Note om urealiserede dagsværdier - brutto

Erhvervsstyrelsens fortolkning af noten om urealiserede dagsværdier er kommet.

Læs mere...

Typiske fejl i regnskaber for klasse C

 Erhvervsstyrelsen har lavet kontrol af 40 regnskaber i klasse C. Her er deres konklusioner.

Læs mere...

Refusion af personalesygdom, barsel mv.

 Det har været kutymen for de fleste i årsregnskabet at modregne modtaget refusion i personaleomkostninger. Men er dette korrekt?

Læs mere...

Corona og regnskab – Erhvervsstyrelsen udgiver vejledning

 Erhvervsstyrelsen har udgivet vejledning om hvordan Corona skal påvirke årsregnskabet for virksomheder i årsregnskabslovens klasse B og op.

Flere artikler...

 1. Slut med PDF årsrapporter – nogle gange
 2. Husk indberetning af nettoomsætningen fra 1.1.2021.
 3. Hård kontrol af ej-godkendte revisionsvirksomheder
 4. Årsregnskabsloven nye note om urealiserede dagsværdier
 5. Erhvervsstyrelsens afvisning af årsrapporter
 6. Førtidig udbetaling af feriepenge – ejere mv.
 7. Andelsboligforeninger, fastholdt værdi – regnskab og revision
 8. Andelsboligforeninger kan bibeholde én vurdering – og nyt om deres opløsning
 9. Moderselskabsbekendtgørelsen opdateret
 10. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
 11. Direktører og ferie
 12. For sen indsendelse af årsrapport 2018
 13. Handel med andelsboliger justeret ganske lidt
 14. Ny regnskabsløsning kan presse revisorer
 15. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 16. ABF ændringer 1.7.2018
 17. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 18. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 19. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 20. Ændringer til indsendelse af regnskab
 21. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 22. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 23. Udskudt skat i klasse A
 24. Overtrædelse af bogføringsloven
 25. Note om beskæftigede
 26. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 27. Egne kapitalandele
 28. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 29. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 30. Indregning af udbytte
 31. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 32. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 33. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 34. Ledelsesberetningen 2016
 35. Udbytte op gennem en koncern
 36. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 37. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 38. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 39. Resultatdisponering
 40. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 41. Kurser i ændret årsregnskabslov
 42. Årsregnskabsloven er vedtaget
 43. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 44. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 45. Oplysning om pant ved realkreditlån
 46. Årsregnskabsloven ændres
 47. Bogføringsloven ændres
 48. Oplysning om selskabers ejere
 49. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 50. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 51. Regeringens vækstplan og revisor
 52. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 53. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 54. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 55. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 56. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 57. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 58. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 59. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 60. Udskudt skat
 61. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 62. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 63. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 64. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 65. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 66. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 67. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 68. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 69. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 70. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 71. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten
 72. Hvad omfatter nettoomsætning
 73. Anmedelsesbekendtgørelsen
 74. Husk hæftelse for sambeskattede selskaber
 75. Regnskabsvejledning for klasse B og C
 76. Nu er papirregnskaber ikke længere gyldige
 77. Regnskabsnyt | ændringer i vente
 78. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2012
 79. Ny indsendelsesbekendgørelse + XBRL
 80. Kapitaltab, koncerntilskud
 81. Årsregnskabet og going concern
 82. Fravalg af revision - hvert år
 83. Revisorerne kender ikke til usikkerhed i regnskaber
 84. Aktivering af skattemæssige underskud
 85. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2011
 86. Bindingskravet ved anvendelse af den indre værdis metode
 87. Digitale årsrapporter er en realitet
 88. Digitale årsrapporter rykker nærmere
 89. Kapitalandele - indre værdi
 90. Kapitalandele - kostpris
 91. E&S vejledning om andelboligers årsregnkab
 92. Indsats mod ulovlige lån
 93. Digitale regnskaber rykker nærmere
 94. Egenkapitalkonti
 95. Ingen indregning af egne kapitalandele med værdi i balancen.
 96. Indkomstskatter
 97. Udskydelse af løn til 2010
 98. Udskudt skat, personlige virksomheder
 99. Udskudt skat af nettotabssaldo
 100. Alt for mange glemmer note om ulovlige ledelseslån

Værktøjer til Hvidvask