Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRegnskab

Andelsboligforeninger kan bibeholde én vurdering – og nyt om deres opløsning

Den seneste valuarvurdering inden den 1.7.2020, kan anvendes til prisfastsættelse i al evighed.

Valuarvurderinger inden 1.7.2020

Andelsboligforeningers ejendomsværdi kan opgøres på baggrund af en valuarvurdering der normalt ikke må være mere end 18 måneder gammel.

Nu er det indført at: ”Andelsboligforeningers ejendoms værdi kan opgøres på baggrund af en gyldig vurdering foretaget inden den 1. juli 2020 efter § 5 stk. 2, litra b (valuarvurdering) eller c (offentlig vurdering), fastholdes i en ubegrænset periode, dog kun indtil foreningen den 1. juli 2020 eller senere vælger at anvende en ny vurdering som grundlag for fastsættelse af andelsværdier.”

Anvendes en fastholdt vurdering som grundlag for fastsættelse af andelsværdier, skal det fremgå af en note til årsregnskabet, at andelsværdierne som vedtaget på generalforsamlingen er fastsat på baggrund af en fastholdt vurdering.

Hvorfor?

Det hele kommer sig af, at boligreguleringslovens § 5 stykke 2 er vedtaget ændret. Det er denne der regulerer lejen ved gennemgribende istandsættelse mv. Mange er af den opfattelse, at ændringen af boligreguleringsloven vil medføre et fald i priserne på ejendomme.

Loven om ændring af andelsboligforeningsloven sikrer, at andelshavere i foreninger, som vælger at fastholde en valuarvurdering eller den seneste offentlige vurdering, ikke oplever et fald i den maksimalpris, som andelshaverne lovligt kan sælge deres andel for, som følge af ændringen af boligreguleringslovens § 5, stk. 2.

Hvis man venter

En andelsboligforening kan indhente en valuarvurdering inden den 1.7.2020, men vente med at anvende denne til fastsættelse af andelsværdien. Det kunne for eksempel være en andelsboligforening som anvender den offentlige vurdering som grundlag. På et senere tidspunkt, og inden der fremkommer en ny offentlig vurdering kan foreningen så vælge at overgå til den fastholdte valuarvurdering.

En valuarvurdering af ejendommens værdi, der ikke er lagt til grund for fastsættelse af andelsværdier, kan alene fastholdes i en ubegrænset periode, hvis det dokumenteres ved en note i årsregnskabet eller en revisorerklæring fremlagt på generalforsamlingen, at vurderingen er indhentet inden den 1. juli 2020.

Hvilken vurdering?

Alle gyldige vurderinger kan vælges fastholdt.

Andelsboligforeningen kan f.eks. vælge at fastholde den senest udarbejdede valuarvurdering inden lovens ikrafttræden den 1. juli 2020 eller den seneste offentlige ejendomsvurdering til brug for efterfølgende værdiansættelser efter lovens ikrafttræden. Der er ikke noget til hinder for at fastholde en tidligere indhentet valuarvurdering, såfremt den fortsat er gyldig ved fastholdelsen. Har foreningen således indhentet en valuarvurdering umiddelbart inden lovens ikrafttræden, kan foreningen i stedet vælge at fastholde den tidligere indhentede valurvurdering, hvis denne er mindre end 18 måneder gammel.

Vurderingen fastholdes nominelt, hvilket betyder, at det er den i den fastholdte vurdering anførte ejendomsværdi, der kan anvendes som ejendomsværdi ved fastsættelse af andelsværdien.

Forskel på andelsværdi og balanceværdi

Bemærk at en fastholdt vurdering kun kan anvendes til at fastsætte andelsværdien. Hvis foreningen samtidig indregner ejendommen i sit regnskab til dagsværdi, kan en fastholdt vurdering ikke nødvendigvis benyttes, da denne ikke nødvendigvis er udtryk for den reelle dagsværdi i fremtiden. Derfor kan det være relevant at fortsætte med at opgøre dagsværdierne i fremtiden, hvis dette regnskabsprincip er valgt. Også selv om princip for opgørelse af dagsværdierne er en valuarvurdering. Det vil altså kunne medføre at der fortsat skal indhentes valuarvurderinger. Disse vil dog så ikke skulle overholde andelsboligforeningslovens krav til valuarvurderinger, hvis de ikke anvendes til fastsættelse af andelsværdien.

Opløsning

Fra 1. juli 2020 gælder det at:

»Forslag om salg af fast ejendom eller om foreningens opløsning kan kun vedtages gyldigt med et flertal på mindst fire femtedele af samtlige mulige stemmer. Er ikke mindst fire femtedele af samtlige mulige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen, men opnås et flertal på fire femtedele af de repræsenterede stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling, og på denne kan forslaget endeligt vedtages med et flertal på mindst fire femtedele af de repræsenterede stemmer, uanset hvor mange stemmer der er repræsenteret.«

Det gælder dog ikke andelsboligforeninger, der før lovforslagets fremsættelse den 22. april 2020 på generalforsamlingen gyldigt har vedtaget et lavere flertalskrav end fire femtedele til forslag om salg af fast ejendom eller om opløsning af andelsboligforeningen.

Litteratur

Frist for årsrapporter udskydes

Fristen for indsendelse af årsrapport for selskaber udskydes nu med 3 måneder. 

Læs mere...

Revisions-/regnskabsmæssige overvejelser om coronavirus

Den igangværende situation om coronavirus kan medføre overvejelser om årsregnskabet. Skal man allerede nu indregne beløbsmæssige problemer, eller skal det omtales i regnskabet, og i givet fald hvor, eller skal man slet ikke gøre noget?

Læs mere...

Moderselskabsbekendtgørelsen opdateret

Bekendtgørelsen der bestemmer hvilke moderselskaber et kapitalselskab må låne penge ud til, er opdateret. Se bekendtgørelsen her.

Læs mere...

Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring

Der er opstået tvivl i revisionsbranchen om, hvad Anden gæld...” indeholder. Læs Erhvervsstyrelsens fortolkning her.

Læs mere...

Direktører og ferie

Artiklen debatterer om regnskabet skal indeholde feriepengeforpligtelser til direktører, og hvordan disse skal behandles i ferielovens overgangsregler.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport 2018

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2018 for klasse B og C er 31.5.2019. IVS'erne skal særligt holde ørerne stive. Hvis de sendes til tvangsopløsning, dør selskabet. I artiklen behandles rykkere, gebyrer og oplysning om ledelsesansvar.

Læs mere...

Handel med andelsboliger justeret ganske lidt

Andelsboligforening 100

Der kom i marts et nyt oplysningskrav ved handel med en andelsbolig: udlevering af en ny vejledning fra sælger til køber.

Ny regnskabsløsning kan presse revisorer

Klasse B virksomheder får langt bedre mulighed for at indberette deres regnskaber selv.

Læs mere...

Årsregnskabsloven ændres 2018-2020

Ændringer til årsregnskabsloven er vedtaget. Pligtig virkning er 2020, men førtidsimplementering er tilladt fra 2018. Vi har udelukkende beskrevet ændringerne i klasse B.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. ABF ændringer 1.7.2018
 2. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 3. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 4. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 5. Ændringer til indsendelse af regnskab
 6. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 7. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 8. Udskudt skat i klasse A
 9. Overtrædelse af bogføringsloven
 10. Note om beskæftigede
 11. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 12. Egne kapitalandele
 13. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 14. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 15. Indregning af udbytte
 16. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 17. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 18. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 19. Ledelsesberetningen 2016
 20. Udbytte op gennem en koncern
 21. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 22. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 23. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 24. Resultatdisponering
 25. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 26. Kurser i ændret årsregnskabslov
 27. Årsregnskabsloven er vedtaget
 28. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 29. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 30. Oplysning om pant ved realkreditlån
 31. Årsregnskabsloven ændres
 32. Bogføringsloven ændres
 33. Oplysning om selskabers ejere
 34. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 35. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 36. Regeringens vækstplan og revisor
 37. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 38. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 39. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 40. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 41. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 42. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 43. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 44. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 45. Udskudt skat
 46. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 47. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 48. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 49. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 50. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 51. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 52. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 53. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 54. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 55. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 56. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten
 57. Hvad omfatter nettoomsætning
 58. Anmedelsesbekendtgørelsen
 59. Husk hæftelse for sambeskattede selskaber
 60. Regnskabsvejledning for klasse B og C
 61. Nu er papirregnskaber ikke længere gyldige
 62. Regnskabsnyt | ændringer i vente
 63. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2012
 64. Ny indsendelsesbekendgørelse + XBRL
 65. Kapitaltab, koncerntilskud
 66. Årsregnskabet og going concern
 67. Fravalg af revision - hvert år
 68. Revisorerne kender ikke til usikkerhed i regnskaber
 69. Aktivering af skattemæssige underskud
 70. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2011
 71. Bindingskravet ved anvendelse af den indre værdis metode
 72. Digitale årsrapporter er en realitet
 73. Digitale årsrapporter rykker nærmere
 74. Kapitalandele - indre værdi
 75. Kapitalandele - kostpris
 76. E&S vejledning om andelboligers årsregnkab
 77. Indsats mod ulovlige lån
 78. Digitale regnskaber rykker nærmere
 79. Egenkapitalkonti
 80. Ingen indregning af egne kapitalandele med værdi i balancen.
 81. Indkomstskatter
 82. Udskydelse af løn til 2010
 83. Udskudt skat, personlige virksomheder
 84. Udskudt skat af nettotabssaldo
 85. Alt for mange glemmer note om ulovlige ledelseslån

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask