Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusRegnskab

For sen indsendelse af årsrapport 2018

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2018 for klasse B og C er 31.5.2019. IVS'erne skal særligt holde ørerne stive. Hvis de sendes til tvangsopløsning, dør selskabet. I artiklen behandles rykkere, gebyrer og oplysning om ledelsesansvar.

Læs mere...

Handel med andelsboliger justeret ganske lidt

Andelsboligforening 100

Der kom i marts et nyt oplysningskrav ved handel med en andelsbolig: udlevering af en ny vejledning fra sælger til køber.

Ny regnskabsløsning kan presse revisorer

Klasse B virksomheder får langt bedre mulighed for at indberette deres regnskaber selv.

Læs mere...

Årsregnskabsloven ændres 2018-2020

Ændringer til årsregnskabsloven er vedtaget. Pligtig virkning er 2020, men førtidsimplementering er tilladt fra 2018. Vi har udelukkende beskrevet ændringerne i klasse B.

Læs mere...

ABF ændringer 1.7.2018

Der er sket en række ændringer til reglerne om andelsboligforeninger den 1.7.2018

Læs mere...

ABF oplysninger på generalforsamlingen

Andelsboligforeningers bestyrelse skal som noget nyt fra 1.7.2018, fremlægge en række oplysninger på generalforsamlingen.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport 2017

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2017 for klasse B og C er 31.5.2018. Hvis årsrapporten ikke indsendes kommer rykkerbreve til e-boks. Og koster det "supplerende oplysning", hvis årsrapporten indsendes for sent?

Læs mere...

Skjul lønoplysning om individuelle personer

En del selskaber skal nu oplyse om antal beskæftigede, samt personaleomkostninger. Kan man komme til at afsløre én persons løn? Kan man skjule dét?

Læs mere...

Ændringer til indsendelse af regnskab

Revisor skal nu til at anføre MNE nummer i alle indsendte erklæringer. Og reglerne om omgørelse af regnskab ændres.

Læs mere...

For sen indsendelse af årsrapport for 2016

erhvervsstyrelsen 200

Fristen for indsendelsen af årsrapport for 2016 var 31.5.2017. Rykkerbreve er udsendt elektronisk. Koster det "supplerende oplysning", hvis årsrapporten indsendes for sent?

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 2. Udskudt skat i klasse A
 3. Overtrædelse af bogføringsloven
 4. Note om beskæftigede
 5. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 6. Egne kapitalandele
 7. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 8. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 9. Indregning af udbytte
 10. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 11. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 12. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 13. Ledelsesberetningen 2016
 14. Udbytte op gennem en koncern
 15. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 16. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 17. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 18. Resultatdisponering
 19. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 20. Kurser i ændret årsregnskabslov
 21. Årsregnskabsloven er vedtaget
 22. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 23. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 24. Oplysning om pant ved realkreditlån
 25. Årsregnskabsloven ændres
 26. Bogføringsloven ændres
 27. Oplysning om selskabers ejere
 28. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 29. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 30. Regeringens vækstplan og revisor
 31. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 32. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 33. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 34. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 35. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 36. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 37. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 38. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 39. Udskudt skat
 40. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 41. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 42. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 43. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 44. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 45. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 46. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 47. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 48. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 49. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 50. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten
 51. Hvad omfatter nettoomsætning
 52. Anmedelsesbekendtgørelsen
 53. Husk hæftelse for sambeskattede selskaber
 54. Regnskabsvejledning for klasse B og C
 55. Nu er papirregnskaber ikke længere gyldige
 56. Regnskabsnyt | ændringer i vente
 57. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2012
 58. Ny indsendelsesbekendgørelse + XBRL
 59. Kapitaltab, koncerntilskud
 60. Årsregnskabet og going concern
 61. Fravalg af revision - hvert år
 62. Revisorerne kender ikke til usikkerhed i regnskaber
 63. Aktivering af skattemæssige underskud
 64. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2011
 65. Bindingskravet ved anvendelse af den indre værdis metode
 66. Digitale årsrapporter er en realitet
 67. Digitale årsrapporter rykker nærmere
 68. Kapitalandele - indre værdi
 69. Kapitalandele - kostpris
 70. E&S vejledning om andelboligers årsregnkab
 71. Indsats mod ulovlige lån
 72. Digitale regnskaber rykker nærmere
 73. Egenkapitalkonti
 74. Ingen indregning af egne kapitalandele med værdi i balancen.
 75. Indkomstskatter
 76. Udskydelse af løn til 2010
 77. Udskudt skat, personlige virksomheder
 78. Udskudt skat af nettotabssaldo
 79. Alt for mange glemmer note om ulovlige ledelseslån

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask