Login


         

SøgRegnskab

Typiske fejl i regnskaber for klasse C

 Erhvervsstyrelsen har lavet kontrol af 40 regnskaber i klasse C. Her er deres konklusioner.

Læs mere...

Refusion af personalesygdom, barsel mv.

 Det har været kutymen for de fleste i årsregnskabet at modregne modtaget refusion i personaleomkostninger. Men er dette korrekt?

Læs mere...

Corona og regnskab – Erhvervsstyrelsen udgiver vejledning

 Erhvervsstyrelsen har udgivet vejledning om hvordan Corona skal påvirke årsregnskabet for virksomheder i årsregnskabslovens klasse B og op.

Slut med PDF årsrapporter – nogle gange

Fra 1. januar 2021 offentliggøres ikke PDF-regnskab fra regnskab basis. Og der kan være andre systemer, hvor PDF ikke offentliggøres.

Læs mere...

Husk indberetning af nettoomsætningen fra 1.1.2021.

Fra 1. januar 2021 skal selskaber indberette nettoomsætningen til Erhvervsstyrelsen, hvis nettoomsætningen er skjult i årsregnskabet.

Læs mere...

Hård kontrol af ej-godkendte revisionsvirksomheder

Regnskaber for klasse B som indsendes, må ikke længere indeholde CVR på en ikke-godkendt revisionsvirksomhed. Men hvad betyder dét?

Læs mere...

Årsregnskabsloven nye note om urealiserede dagsværdier

Ændringerne i årsregnskabsloven 2020 indfører krav om note om værdi samt urealiserede ændringer i dagsværdi for en række aktiver.

Læs mere...

Erhvervsstyrelsens afvisning af årsrapporter

En årsrapport kan afvises, og er dermed ikke indsendt. Der justeres en smule i reglerne.

Læs mere...

Førtidig udbetaling af feriepenge – ejere mv.

Artiklen beskriver regler omkring førtidig udbetaling af feriepenge og situationen for ejere.

Læs mere...

Andelsboligforeninger, fastholdt værdi – regnskab og revision

Andelsboligforeningen kan i fremtiden anvende en fastholdt valuarvurdering.  Denne artikel beskriver de regnskabsmæssige og revisionsmæssige overvejelser.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Andelsboligforeninger kan bibeholde én vurdering – og nyt om deres opløsning
 2. Moderselskabsbekendtgørelsen opdateret
 3. Anden gæld, herunder skyldige skatter og skyldige bidrag til social sikring
 4. Direktører og ferie
 5. For sen indsendelse af årsrapport 2018
 6. Handel med andelsboliger justeret ganske lidt
 7. Ny regnskabsløsning kan presse revisorer
 8. Årsregnskabsloven ændres 2018-2020
 9. ABF ændringer 1.7.2018
 10. ABF oplysninger på generalforsamlingen
 11. For sen indsendelse af årsrapport 2017
 12. Skjul lønoplysning om individuelle personer
 13. Ændringer til indsendelse af regnskab
 14. For sen indsendelse af årsrapport for 2016
 15. Bøde på 30.000 kr. for forkert konklusion
 16. Udskudt skat i klasse A
 17. Overtrædelse af bogføringsloven
 18. Note om beskæftigede
 19. Andelsboligforeninger og andre klasse A - gæld
 20. Egne kapitalandele
 21. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 22. Ledelsens regnskabserklæring bør tilpasses
 23. Indregning af udbytte
 24. Anvendt regnskabspraksis - med beskrivelse af omsætning
 25. Overgangsbekendtgørelse for ÅRL giver lettelser i implementeringen.
 26. Lidt lettere at implementere årsregnskabsloven end først antaget
 27. Ledelsesberetningen 2016
 28. Udbytte op gennem en koncern
 29. Igangværende arbejder - Modregning - Ny årsregnskabslov
 30. Ny ÅRL - opskrivninger og afskrivninger - væsentlige ændringer
 31. Ny indsendelsesbekendtgørelse - ændringer til regnskabets udformning
 32. Resultatdisponering
 33. Implementering af ÅRL – Væsentlig ændring af fortolkning
 34. Kurser i ændret årsregnskabslov
 35. Årsregnskabsloven er vedtaget
 36. Ny vejledning om måltal og politik for det underrepræsenterede køn
 37. Årsregnskabsloven ændringsforslag
 38. Oplysning om pant ved realkreditlån
 39. Årsregnskabsloven ændres
 40. Bogføringsloven ændres
 41. Oplysning om selskabers ejere
 42. Egenkapitalkonti og deres anvendelsesmuligheder
 43. Indsendelse af årsrapport, digital post og supp.opl.
 44. Regeringens vækstplan og revisor
 45. Når anvendt regnskabspraksis indeholder poster der ikke er i regnskabet.
 46. Kan man afgive en assistance erklæring når der ikke er nogen anvendt regnskabspraksis?
 47. Andelsboligforeninger - husk ændring i den regnskabsmæssige begrebsramme
 48. Andelsboligforeningers årsregnskaber ændret for 2014 (2013) og frem
 49. Digital indberetning af XBRL årsrapporter mv.
 50. Aflæg årsrapporter på engelsk fra 1. januar 2014
 51. Årsrapporter på engelsk - lovforslag fremsat
 52. Erhvervstyrelsens nyhedsbrev september 2013
 53. Udskudt skat
 54. Rente af (ulovlige) kapitalejerlån er ændret fra 1. marts 2013
 55. Anvendt regnskabspraksis – en betydningsfuld del af årsregnskabet
 56. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2013
 57. Genindtræden i revision hvis størrelsesgrænser overskrides
 58. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler præsicering
 59. Hæftelsesregler sambeskatning - eksempler
 60. XBRL indberetning – praktiske udfordringer.
 61. Hæftelse i regnskabet ved sambeskatning
 62. Regnskabsmæssig konsekvens af reglerne mod sort arbejde
 63. Ejendomme, kapitalandele mv. i dimensioner
 64. Kapitalforhøjelser – behandling i årsrapporten
 65. Hvad omfatter nettoomsætning
 66. Anmedelsesbekendtgørelsen
 67. Husk hæftelse for sambeskattede selskaber
 68. Regnskabsvejledning for klasse B og C
 69. Nu er papirregnskaber ikke længere gyldige
 70. Regnskabsnyt | ændringer i vente
 71. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2012
 72. Ny indsendelsesbekendgørelse + XBRL
 73. Kapitaltab, koncerntilskud
 74. Årsregnskabet og going concern
 75. Fravalg af revision - hvert år
 76. Revisorerne kender ikke til usikkerhed i regnskaber
 77. Aktivering af skattemæssige underskud
 78. Indsendelse af årsrapport & supp.opl. 2011
 79. Bindingskravet ved anvendelse af den indre værdis metode
 80. Digitale årsrapporter er en realitet
 81. Digitale årsrapporter rykker nærmere
 82. Kapitalandele - indre værdi
 83. Kapitalandele - kostpris
 84. E&S vejledning om andelboligers årsregnkab
 85. Indsats mod ulovlige lån
 86. Digitale regnskaber rykker nærmere
 87. Egenkapitalkonti
 88. Ingen indregning af egne kapitalandele med værdi i balancen.
 89. Indkomstskatter
 90. Udskydelse af løn til 2010
 91. Udskudt skat, personlige virksomheder
 92. Udskudt skat af nettotabssaldo
 93. Alt for mange glemmer note om ulovlige ledelseslån

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask