Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusSelskabsret

IVS omregistrering lettelser

Der er indgået politisk aftale om at det skal være lettere at omregistrere IVS til ApS.

Læs mere...

Indsats over for ulovligt udbytte

Erhvervsstyrelsen undersøger om ordinært udbytte er udloddet ulovligt, og i givet fald søges inddrivelse.

Læs mere...

Uoverensstemmelser om reelle ejere

Erhvervsstyrelsen har 7.2.2020 ændret sin vejledning om revisors indberetning af uoverensstemmelser om reelle ejere. Revisor slipper for indberetning i de fleste tilfælde.

Omregistrering IVS til ApS

Hvordan og hvornår og baggrund af hvilke værdier, kan man omregistrere iværksætterselskaber? En meget ofte forekommende problemstilling er indre værdis metode.

Læs mere...

Supplerende regler om reelle ejere

Supplerende regler om reelle ejere træder i kraft 10.1.2020. Det er revisors kunder der rammes, men der er også regler der rammer revisor.

Læs mere...

Afskaffelse af iværksætterselskaber vedtaget

Der er 9.4.2019 vedtaget lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber. Dels kan der ikke stiftes nye, dels skal eksisterende selskaber omregistreres til anpartsselskaber.

Læs mere...

IVS afskaffes

Der er fremsat lovforslag om afskaffelse af iværksætterselskaber. Dels kan der ikke stiftes nye, dels skal eksisterende selskaber omregistreres til anpartsselskaber.

Læs mere...

Selskabsloven er ændret

Selskabsloven er ændret per 1.7.2018. Det betyder bl.a. at kapitalkravet i aktieselskab er nedsat og det er nu muligt at tvangsopløse, hvis der ikke er registreret reelle ejere.

Nedsættelse af kapitalkrav til A/S

Kapitalkravet til aktieselskaber er nedsat fra 500.000 kr. til 400.000 kr.

Idet P/S (partnerselskab eller kommanditaktieselskaber) er en art aktieselskab, gælder kapitalkravet på 400.000 kr. også for disse.

Det medfører at aktieselskaber eller partnerselskaber fra 1.7.2018 kan gennemføre kapitalnedsættelse, således at selskabskapitalen nedbringes til 400.000 kr.

Husk ved en kapitalnedsættelse at:

 • Udlodning til aktionærer i forbindelse med nedskrivning af aktiekapitalen i selskaber, som ikke er i likvidation, som udgangspunkt beskattes som udbytte.
 • Kapitalnedsættelse kun kan ske til 1) Dækning af underskud (negative frie reserver), 2) udbetaling til kapitalejere eller 3) henlæggelse til en særlig reserve.
 • Ved henlæggelse til en særlig reserve, kan det centrale ledelsesorgan efterfølgende beslutte overførsel til frie reserver. Så man kan godt overføre selskabskapital til frie reserver, men det skal via ”en særlig reserve”, som det kaldes i selskabsloven.
 • Selskabslovens regler om proceduren ved kapitalforhøjelse gælder også på kapitalnedsættelse i A/S.
 • Beslutning om kapitalnedsættelse træffes af generalforsamlingen med samme stemmeflerhed, der kræves til vedtægtsændring.
 • Bemyndigelse via vedtægterne til kapitalnedsættelse, kan kun ske i anpartsselskaber.
 • Generalforsamlingsreferatet skal angive kapitalnedsættelsens beløb, samt om beløbet skal anvendes til 1) dækning af underskud (negative frie reserver), 2) udbetaling til kapitalejere eller 3) henlæggelse til en særlig reserve.
 • En eventuel overkurs skal anføres i generalforsamlingsreferatet, hvis udbetaling skal ske med et højere beløb end nedsættelsesbeløbet.
 • Kapitalnedsættelser til dækning af underskud (overførsel til negative frie reserver) kan ikke ske til underkurs.
 • Hvis kapitalnedsættelse sker til udbetaling til kapitalejerne eller henlæggelse til en særlig reserve, skal det centrale ledelsesorgan stille eller godkende forslag herom.
 • Hvis kapitalnedsættelse sker til udbetaling til kapitalejerne ved udlodning af andre værdier end kontanter, skal der laves vurderingsberetning (normal undtagelse i §38 som ved andre vurderingsberetninger).
 • Hvis kapitalnedsættelse sker til udbetaling til kapitalejerne eller henlæggelse til særlig reserve, skal kreditorerne opfordres til at anmelde deres krav til selskabet inden for en frist på 4 uger (proklama).
 • Beslutning om kapitalnedsættelse skal registreres indenfor 2 uger.

Vil vi se kapitalnedsættelser?

Måske vil der være nogle aktieselskaber eller partnerselskaber, som vil benytte sig af muligheden for at nedsætte kapitalen Det er dog forventeligt et lille antal, og hænger formentligt sammen med krav til overført underskud, særlig reserve, proklama og registrering.

Til sammenligning er der p.t. ca. 32.000 anpartsselskaber med mindst 200.000 i kapital, som dermed antageligt ikke har benyttet sig af muligheden for kapitalnedsættelse, på trods af, at muligheden har været til stede i mange år, da kapitalkrav for anpartsselskaber er gradvist nedsat over de senere år, og nu udgør 50.000 kr.

Det bemærkes at der skal være fornøden kapital til rådighed til virksomhedens drift, samt at ledelsen er ansvarlig for, at der er tilstrækkelig kapital og at der ikke sker kapitalafgang i strid med selskabslovens regler. Dette kan også være en oplagt årsag til, at vi ikke ser flere kapitalnedsættelser.

Iværksætterselskaber

I forbindelse med, at man omregistrerer et iværksætterselskab til anpartsselskab, er der mulighed for at indskyde andre værdier end kontanter (apportindskud). Dette vil i givet fald kræve, at der udarbejdes vurderingsberetning fra godkendt revisor (selskabslovens § 36).

Denne mulighed åbner op for, at et iværksætterselskab med en kapital på fx 1.000 kr. og 0 kr. i reserve for iværksætterselskaber, kan omregistreres til anpartsselskab, hvis der i forbindelse med omregistreringen indskydes andre aktiver på mindst 49.000 kr.

Erhvervsstyrelsen anfører i bemærkningerne, at dette er en præcisering. Det har dermed antageligt hele tiden været gældende.

Omdannelse af V.M.B.A. til A/S

Det er nu hjemmel til at omdanne en virksomhed med begrænset ansvar (V.M.B.A) til et aktieselskab, da dette vurderes at lette processen for de virksomheder, som ønsker at drive virksomhed i aktieselskabsform.

Som følge heraf vil en omdannelse af S.M.B.A. og F.M.B.A. til aktieselskaber kunne ske uden det nuværende krav om, at virksomheden først ændres til A.M.B.A. inden omdannelse til aktieselskab kan finde sted.

Reelle ejere - betingelse for at drive virksomhed samt tvangsopløsningshjemmel

Registrering af reelle ejere er nu en betingelse for stiftelse, således at der nu skal registres både reelle og legale ejere, inden stiftelse kan ske. Kravet om registrering af reelle ejere ifm. stiftelse, gælder for aktieselskab, anpartsselskab, partnerselskab, iværksætterselskab, VMBA (og dermed SMBA, AMBA og FMBA), I/S, K/S og erhvervsdrivende fonde.

Der er også indført mulighed for, at Erhvervsstyrelsen kan oversende virksomheder til tvangsopløsning, hvis der intet er registreret om virksomhedens reelle ejere. Det er i forvejen også gældende om legale ejere.

Ikrafttrædelse

Loven træder i kraft 1. juli 2018.

Anvendt litteratur

 

 

Artiklen er skrevet af:

Bjarne Aalbæk
Faglig Afdeling A/S
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Tlf 70 10 70 12
Cvr 32 66 11 73

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask