Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusForretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

1. Indledning

1.1. Disse forretningsbetingelser for Faglig Afdeling A/S (CVR nummer 32 66 11 73) (herefter kaldet ”Faglig Afdeling”) gælder for de ydelser, Faglig Afdeling leverer til sin kunde (herefter kaldet ”Kunden”).

2. Ydelser

2.1. Faglig Afdelings ydelser (”Ydelser(ne)”) består i

2.1.1. Værktøjer og Skabeloner. Ydelsen omfatter, at Faglig Afdeling stiller en værktøjskasse med ajourførte værktøjer til rådighed for Kunden. Værktøjer og skabeloner anvendes af Kunden for egen risiko.

2.1.2. Faglige nyhedsbreve. Faglig Afdeling leverer ca. 40 faglige nyhedsartikler årligt, som leveres på mail. Det står Faglig Afdeling frit for, at udgive disse individuelt eller samlet, og i øvrigt at anvende disse andetsteds. Faglig Afdeling har til hver tid rettighederne til de faglige nyhedsbreve, og disse må ikke gengives, hverken helt eller delvist, uden skriftlig aftale med Faglig Afdeling. Nyhedsinformationer anvendes af Kunden for egen risiko.

2.1.3. Hotline. Ydelsen omfatter, at Kunden kan kontakte Faglig Afdeling per telefon eller email og stille spørgsmål og få svar på spørgsmål vedrørende regnskab, revision, kvalitetsstyring og revisorloven. Alle spørgsmål som tager op til 15 minutter at besvare er omfattet af ydelsen. Spørgsmål som tager mere end 15 minutter at besvare faktureres særskilt med den på tidspunkt for henvendelsen gældende timesats.

2.1.4. Intern kvalitetskontrol. Faglig Afdeling bistår på konsulentbasis kunden med gennemførelse af intern kvalitetskontrol (betegnet ”Efterfølgende Intern Kvalitetskontrol” i Revisortilsynets retningslinjer).

2.1.5. Opgaveløsning omfatter, at Faglig Afdeling assisterer Kunden med løsning af en opgave for Kunden eller overfor Kundens kunder. Faglig Afdelings ydelser sker altid kun på kundens vegne, og Faglig Afdeling kan således ikke anses for kontrahent overfor kundens Kunde. Kunden bærer ansvaret for opgavens udførelse overfor sin kunde. Faglig Afdeling bærer ansvaret for opgavens udførelse overfor Faglig Afdelings kunde.

2.2. Indgåelse af aftale om abonnement
Aftale om indgåelse af abonnement indgås når Kunden registrerer sig på www.fagligafdeling.dk og vælger abonnement "Totalabonnement", "Værktøjer" og/eller andre af abonnementsordningerne på hjemmesiden.
Aftale om indgåelse af abonnement kan også indgås ved telefonisk henvendelse eller henvendelse på email eller andet elektronisk medie.
Aftalen er bindene for begge parter når Faglig Afdelings administrator overfører Kunden fra registrerede brugere til Kundegruppen på hjemmesiden. Kunden vil herefter have øjeblikkelig adgang til de relevante områder på hjemmesiden.

2.3. Kundens omfang
Ved aftaleindgåelse bekræfter kunden, at der er maximalt 20 ansatte (eller tilsvarende ansatte) i kundevirksomheden, og at maksimalt 1 af disse registreres som brugere hos Faglig Afdeling vedrørende abonnementet. Alle virksomhedens ansatte kan registere sig som brugere og modtage abonnement på Revisornyt.

3. Bemanding, underleverandører mv.

3.1. Faglig Afdeling afgør selv hvilken af Faglig Afdelings medarbejdere der udfører en af ovenstående ydelser, dog uden at Kunden påføres meromkostninger.

3.2. Faglig Afdeling kan anvende underleverandører i forbindelse med udførelse af Ydelserne.

3.3. Faglig Afdeling er i forhold til Kunden ansvarlig for de af Faglig Afdeling anvendte underleverandørers ydelser. De af Faglig Afdeling antagne underleverandører vil alene handle på vegne af Faglig Afdeling og efter Faglig Afdelings instruks. I det omfang en af Faglig Afdeling anvendt Faglig Afdeling underleverandør kommunikerer med Kunden, anses dette for at ske på vegne af Faglig Afdeling. Kunden kan ikke rejse krav mod Faglig Afdelings partnere, medarbejdere, underleverandører og disse underleverandørers partnere og medarbejdere i relation til Ydelserne, med mindre den pågældende har et direkte, ufravigeligt ansvar over for Kunden. Faglig Afdelings partnere, medarbejdere, underleverandører og disse underleverandørers partnere og medarbejdere har ret til at gøre denne bestemmelse gældende over for Kunden.

3.4. Såfremt Kunden i abonnementets løbetid og i en periode på seks måneder efter abonnementets udløb eller ophør direkte eller indirekte ansætter Faglig Afdelings medarbejdere, som har været direkte beskæftiget med at levere Ydelserne, skal Kunden betale Faglig Afdeling DKK 250.000 pr. medarbejder. Dette gælder dog ikke ved ansættelse af medarbejdere, som uopfordret ansøger (1) en stilling i henhold til en almindelig opslået stillingsannonce eller (2) en stilling, som er en del af en generel rekrutteringskampagne. Faglig Afdeling forpligter sig til at oplyse egne medarbejdere om indholdet af denne bestemmelse.

4. Kundens forpligtelser

4.1. Kunden stiller de for Ydelserne nødvendige oplysninger til rådighed for Faglig Afdeling.

4.2. Kunden er selv ansvarlig for styring og instruktion af de af Kunden antagne øvrige rådgivere og leverandører og hæfter selv for sådanne rådgiveres og leverandørers ydelser, også selvom ydelserne er baseret på Faglig Afdelings ydelser.

4.3. Såfremt Faglig Afdelings (eller eventuelle Faglig Afdelings underleverandørers) partnere og medarbejdere i forbindelse med opfyldelse af Aftalen opholder sig på Kundens adresse eller andet sted anvist af Kunden, indestår Kunden for, at kontorforhold, Faglig Afdelings adgang til og brug af systemer (herunder software og data) mv. ikke er i strid med lovgivning, aftaler og tredjemands rettigheder.

4.4. Kunden er forpligtet til at opretholde en datasikkerhed der sikrer, at Faglig Afdelings ydelser ikke kan misbruges af 3. mand. Hvis det kan bevises, at Faglig Afdelings ydelser er kommer 3. mand uretmæssigt i hænde fordi kunden direkte har udleveret til det 3. mand eller har opbevaret ydelserne skødesløst og derigenmnem indirekte har givet 3. mad adgang til ydelsern, skal kunden betale en bod til Faglig Afdeling på 100.000 kr. (2010) som reguleres efter Danmarks Statistiks lønindeks.

Som eksempler på overtrædelse af 4.4. nævnes

- at kunden videregiver sit brugernavn, emailadresse, kodeord eller andet, som sætter andre i stand til at logge på fagligafdeling.dk som om de var kunden. 

- at kunden videresender værktøjer, skabeloner, nyhedsmails eller andre af Faglig Afdelings ydelser til 3. mand

- at kunden 'glemmer' en usb lagringsenhed til et møde med 3. mand, fx. et erfamøde.

4.5. Anvendelse af nyheder og værktøjer fritager ikke kunden for at skulle være opmærksom på gældende regler. Disse anvendes således kunden for egen risiko, og vi påtager os intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte pådrages på grundlag af anvendelsen af informationer, værktøjer mv. fra Faglig Afdeling, uanset om informationerne måtte vise sig at være fejlagtige.

5. Honorar og fakturering

5.1. Honorar for Ydelserne fastsættes som beskrevet på hjemmesiden i punktet ’Priser’. Moms er ikke inkluderet i honorarangivelsen, medmindre dette fremgår af hjemmesiden. Hvis hjemmesiden ikke angiver størrelsen af Faglig Afdelings honorar, eller hvordan Faglig Afdelings honorar fastsættes, vil honoraret være baseret på medgået tid, herunder til transport/rejse. Timesatser fastsættes blandt andet ud fra partneres og medarbejderes erfaring og ekspertise. Faglig Afdeling regulerer timesatser 1. januar hvert år uden varsel eller meddelelse.

5.2. Ud over det i pkt. 5.1 nævnte honorar samt eventuel moms fakturerer Faglig Afdeling Kunden for omkostninger og udlæg, der afholdes i forbindelse med Aftalen, herunder til Faglig Afdelings underleverandører, transport, ophold, forplejning, materialer, kurer mv. 

5.3. Som udgangspunkt fakturerer Faglig Afdeling løbende i forbindelse med opfyldelse af Aftalen. Faglig Afdeling forbeholder sig ret til at acontofakturere. Fakturaer forfalder til betaling 14 dage efter fakturaens datering. Ved for sen betaling kan Faglig Afdeling beregne gebyrer for forsinket betaling samt renter i henhold til renteloven. For abonnementsydelser faktureres ved aftalens start til udgangen af første kvartal. Herefter faktures per kvartal.

5.4. Ved køb i webshop faktureres kontant samt ved abonnementsperiodens fornyelse.

6. Aftalens ophør

6.1. Kunden såvel som Faglig Afdeling kan til enhver tid opsige Aftalen med virkning fra det tidspunkt, hvor den anden part modtager skriftlig meddelelse om opsigelsen.

6.2. Abonnement på "Totalløsning" og "Værktøjer & Skabeloner" efter punkt 2.1.1. løber mindst 9 måneder. Herefter kan abonnementet opsiges ved udgangen af et kvartal, og med et kvartals varsel. Dvs. Kunden er forpligtet til at betale for mindst 1 år. Dette for at sikre, at der ikke kan tegnes abonnement i en meget kort periode, for at få fat i værktøjerne under markedspris.

7. Fortrolighed mv. 

7.1. Faglig Afdeling og Kunden har tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige oplysninger vedrørende den anden parts forhold, så længe oplysningerne er af fortrolig karakter. Faglig Afdelings interne procedurer tilsikrer beskyttelse af Kundens fortrolige oplysninger, som Faglig Afdeling erhverver i forbindelse med Aftalen, og Faglig Afdelings partnere, medarbejdere og underleverandører er underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten gælder bl.a. med respekt af regler, som pålægger oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre. Fortrolige oplysninger må udveksles i det omfang, det følger af gældende lovgivning eller er nødvendigt i forbindelse med levering af Ydelserne, eksempelvis med Faglig Afdelings underleverandører.

7.2. Faglig Afdeling indestår ikke for, at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation, herunder i form af post, e-mail og telefax. Faglig Afdeling anvender gerne krypteret kommunikation eller digital signatur efter nærmere aftale med Kunden.

7.3. I det omfang Faglig Afdeling i forbindelse med Aftalen behandler oplysninger omfattet af persondataloven, er Faglig Afdeling databehandler i persondatalovens forstand og handler alene efter instruks fra Kunden, som er dataansvarlig. Faglig Afdeling behandler udelukkende, de af den dataansvarlige leverede, personoplysninger i overensstemmelse med den dataansvarliges instrukser. Faglig Afdeling er forpligtet til at overholde den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. Oplysningerne omfatter bl.a. CPR-nummer, navn, adresse, stilling, løn, skat, pensionsforhold eller andre oplysninger om den enkelte kapitalejers/ledelsesmedlems personlige forhold. Faglig Afdeling skal på den dataansvarliges anmodning give den dataansvarlige tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan påse, at Faglig Afdeling har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Faglig Afdeling opbevarer kopi af leverede data og ydelser i henhold til persondataloven.

7.4. Kunden er ansvarlig for, at overgivelse af oplysninger til Faglig Afdeling og dennes underleverandører overholder de til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger.

7.5. Faglig Afdeling er ikke som følge af Aftalen forhindret i at tilbyde og levere ydelser til andre kunder, selv om disse måtte være konkurrenter eller have interesser, som strider mod Kundens.

7.6. Faglig Afdeling er med respekt af sin tavshedspligt, jf. pkt. 7.1, berettiget til som reference over for tredjemand at oplyse om karakteren af og sit engagement med Kunden.

8. Særligt om webshop

8.1. Kunden kan se alle sine kvitteringer (også tidligere) for køb under Webshop og Kontovedligeholdelse.

8.2. Kunden har mulighed for at angive, at vi må trække automatisk på dit betalingskort, når abonnementet skal fornyes.

8.3. Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre gemmes aldrig i forretningens systemer. Vi anvender en underleverandør til at gennemføre de faktiske betalinger.

8.4. Hvis betalingskortet ændres, er det virksomhedens ansvar at opdatere kortoplysningerne på betalingssiden.

8.5. Vilkår er tilgængelige her og priser er tilgængelige her.

9. Ansvarsbegrænsning, forældelse mv.

9.1. Faglig Afdeling er ansvarlig over for Kunden efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger og fritagelser, som fremgår af Aftalen, i det omfang dennes bestemmelser ikke er uforenelig med gældende lovgivning.

9.2. Faglig Afdeling er ikke ansvarlig for tab, der kan henføres til det af Kunden, Kundens rådgivere og leverandører leverede materiale, oplysninger, systemer, ydelser mv., jf. pkt. 4.2. Faglig Afdeling har ikke noget ansvar for ydelser leveret af tredjemand antaget af Kunden, herunder Kundens rådgivere og leverandører.

9.3. Faglig Afdeling er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser under Aftalen, såfremt dette skyldes hindringer eller forhold uden for Faglig Afdelings og/eller underleverandørers kontrol.

9.4. Faglig Afdeling er ikke ansvarlig for mundtligt ydet rådgivning, der ikke er bekræftet skriftligt. Breve, notater, erklæringer mv. i udkast udgør ikke Faglig Afdelings endelige rådgivning eller erklæring, og Kunden kan kun støtte ret på de endelige Ydelser.

9.5. Kunden skal straks give Faglig Afdeling skriftlig meddelelse om fejl eller mangler ved Ydelserne eller forhold, som kan give anledning til, at der rejses krav mod Faglig Afdeling. Faglig Afdeling har ret til at afhjælpe en konstateret fejl eller mangel ved Ydelserne inden for en efter omstændighederne passende frist.

10. Rettigheder

10.1. Faglig Afdeling bevarer ejendomsretten og samtlige immaterielle rettigheder til materiale, herunder koncepter, systemer, arbejdsprocesser, skabeloner, modeller, regneark, software, databaser, metoder, rapporter, knowhow mv., som anvendes til brug for, eller som opstår som led i Faglig Afdelings opfyldelse af Aftalen. Faglig Afdeling bevarer endvidere ejendomsretten og samtlige immaterielle rettigheder til Ydelserne og enhver form for materiale, herunder internt materiale (udkast, arbejdspapirer og lignende), som fremkommer som led i opfyldelse af Aftalen. Faglig Afdeling må anvende sine immaterielle rettigheder i forhold til andre kunder eller på anden vis.

10.2. Kunden har alene en brugsret til Ydelserne. Kunder som videresælger materialet vil blive retsforfulgt.

10.3. Faglig Afdeling har ret til at overdrage tegnede abonnementer, såfremt hele eller dele af virksomheden overdrages. Dog har abonnenter øjeblikkelig opsigelsesmulighed, hvis abonnementsaftalen forringes i forbindelse med overdragelsen.

11. Elektronisk kommunikation

11.1. Faglig Afdeling og Kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation (herunder e-mail, cd-rom eller andet medie) og de hermed forbundne risici. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation. Faglig Afdeling og Faglig Afdelings underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information.

12. Gyldighed

12.1. Såfremt en eller flere bestemmelser i Aftalen eller dele heraf erklæres for ugyldige eller i øvrigt ikke kan opretholdes som følge af ufravigelig lovgivning, senere ændringer i lovgivningen eller myndighedskrav, vil sådanne bestemmelser ikke anses som en del af Aftalen. Gyldigheden af Aftalens øvrige bestemmelser påvirkes ikke.

13. Lovvalg og værneting

13.1. Aftalen er undergivet dansk ret bortset fra de danske regler om lovvalg.

13.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen eller Ydelserne, skal afgøres efter Regler for Behandling af Sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med ovennævnte regler. Både Kunden og Faglig Afdeling har tavshedspligt med hensyn til tvisten, herunder dens eksistens, voldgiftsbehandlingen og -kendelsen.