Login


         

SøgForretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

1. Indledning

1.1. Disse forretningsbetingelser for Faglig Afdeling A/S (CVR nummer 32 66 11 73) (herefter kaldet ”Faglig Afdeling”) gælder for de ydelser, Faglig Afdeling leverer til sin kunde (herefter kaldet ”Kunden”).

2. Ydelser

2.1. Faglig Afdelings ydelser (”Ydelser(ne)”) består i

2.1.1. Værktøjer og Skabeloner. Ydelsen omfatter, at Faglig Afdeling stiller en værktøjskasse med ajourførte værktøjer til rådighed for Kunden. Værktøjer og skabeloner anvendes af Kunden for egen risiko.

2.1.2. Faglige nyhedsbreve. Faglig Afdeling leverer ca. 40 faglige nyhedsartikler årligt, som leveres på mail. Det står Faglig Afdeling frit for, at udgive disse individuelt eller samlet, og i øvrigt at anvende disse andetsteds. Faglig Afdeling har til hver tid rettighederne til de faglige nyhedsbreve, og disse må ikke gengives, hverken helt eller delvist, uden skriftlig aftale med Faglig Afdeling. Nyhedsinformationer anvendes af Kunden for egen risiko.

2.1.3. Hotline. Ydelsen omfatter, at Kunden kan kontakte Faglig Afdeling per telefon eller email og stille spørgsmål og få svar på spørgsmål vedrørende regnskab, revision, kvalitetsstyring og revisorloven. Alle spørgsmål som tager op til 15 minutter at besvare er omfattet af ydelsen. Spørgsmål som tager mere end 15 minutter at besvare faktureres særskilt med den på tidspunkt for henvendelsen gældende timesats.

2.1.4. Intern kvalitetskontrol. Faglig Afdeling bistår på konsulentbasis kunden med gennemførelse af intern kvalitetskontrol (betegnet ”Efterfølgende Intern Kvalitetskontrol” i Revisortilsynets retningslinjer).

2.1.5. Opgaveløsning omfatter, at Faglig Afdeling assisterer Kunden med løsning af en opgave for Kunden eller overfor Kundens kunder. Faglig Afdelings ydelser sker altid kun på kundens vegne, og Faglig Afdeling kan således ikke anses for kontrahent overfor kundens Kunde. Kunden bærer ansvaret for opgavens udførelse overfor sin kunde. Faglig Afdeling bærer ansvaret for opgavens udførelse overfor Faglig Afdelings kunde.

2.2. Indgåelse af aftale om abonnement
Aftale om indgåelse af abonnement indgås når Kunden registrerer sig på www.fagligafdeling.dk og vælger abonnement "Væktøjer og hotline", "Værktøjer" og/eller andre af abonnementsordningerne på hjemmesiden.
Aftale om indgåelse af abonnement kan også indgås ved telefonisk henvendelse eller henvendelse på email eller andet elektronisk medie.
Aftalen er bindene for begge parter når Faglig Afdelings administrator overfører Kunden fra registrerede brugere til Kundegruppen på hjemmesiden. Kunden vil herefter have øjeblikkelig adgang til de relevante områder på hjemmesiden.

2.3. Kundens omfang
Ved aftaleindgåelse bekræfter kunden, at der er maximalt 20 ansatte (eller tilsvarende ansatte) i kundevirksomheden, og at maksimalt 1 af disse registreres som brugere hos Faglig Afdeling vedrørende abonnementet. Alle virksomhedens ansatte kan registere sig som brugere og modtage abonnement på Revisornyt.

3. Bemanding, underleverandører mv.

3.1. Faglig Afdeling afgør selv hvilken af Faglig Afdelings medarbejdere der udfører en af ovenstående ydelser, dog uden at Kunden påføres meromkostninger.

3.2. Faglig Afdeling kan anvende underleverandører i forbindelse med udførelse af Ydelserne.

3.3. Faglig Afdeling er i forhold til Kunden ansvarlig for de af Faglig Afdeling anvendte underleverandørers ydelser. De af Faglig Afdeling antagne underleverandører vil alene handle på vegne af Faglig Afdeling og efter Faglig Afdelings instruks. I det omfang en af Faglig Afdeling anvendt Faglig Afdeling underleverandør kommunikerer med Kunden, anses dette for at ske på vegne af Faglig Afdeling. Kunden kan ikke rejse krav mod Faglig Afdelings partnere, medarbejdere, underleverandører og disse underleverandørers partnere og medarbejdere i relation til Ydelserne, med mindre den pågældende har et direkte, ufravigeligt ansvar over for Kunden. Faglig Afdelings partnere, medarbejdere, underleverandører og disse underleverandørers partnere og medarbejdere har ret til at gøre denne bestemmelse gældende over for Kunden.

3.4. Såfremt Kunden i abonnementets løbetid og i en periode på seks måneder efter abonnementets udløb eller ophør direkte eller indirekte ansætter Faglig Afdelings medarbejdere, som har været direkte beskæftiget med at levere Ydelserne, skal Kunden betale Faglig Afdeling DKK 250.000 pr. medarbejder. Dette gælder dog ikke ved ansættelse af medarbejdere, som uopfordret ansøger (1) en stilling i henhold til en almindelig opslået stillingsannonce eller (2) en stilling, som er en del af en generel rekrutteringskampagne. Faglig Afdeling forpligter sig til at oplyse egne medarbejdere om indholdet af denne bestemmelse.

4. Kundens forpligtelser

4.1. Kunden stiller de for Ydelserne nødvendige oplysninger til rådighed for Faglig Afdeling.

4.2. Kunden er selv ansvarlig for styring og instruktion af de af Kunden antagne øvrige rådgivere og leverandører og hæfter selv for sådanne rådgiveres og leverandørers ydelser, også selvom ydelserne er baseret på Faglig Afdelings ydelser.

4.3. Såfremt Faglig Afdelings (eller eventuelle Faglig Afdelings underleverandørers) partnere og medarbejdere i forbindelse med opfyldelse af Aftalen opholder sig på Kundens adresse eller andet sted anvist af Kunden, indestår Kunden for, at kontorforhold, Faglig Afdelings adgang til og brug af systemer (herunder software og data) mv. ikke er i strid med lovgivning, aftaler og tredjemands rettigheder.

4.4. Kunden er forpligtet til at opretholde en datasikkerhed der sikrer, at Faglig Afdelings ydelser ikke kan misbruges af 3. mand. Hvis det kan bevises, at Faglig Afdelings ydelser er kommer 3. mand uretmæssigt i hænde fordi kunden direkte har udleveret til det 3. mand eller har opbevaret ydelserne skødesløst og derigenmnem indirekte har givet 3. mand adgang til ydelsern, skal kunden betale en bod til Faglig Afdeling på 125.000 kr. (31.12.2012) som reguleres efter Danmarks Statistiks prisindeks.

Som eksempler på overtrædelse af 4.4. nævnes

- at kunden videregiver sit brugernavn, emailadresse, kodeord eller andet, som sætter andre i stand til at logge på fagligafdeling.dk som om de var kunden. 

- at kunden videresender værktøjer, skabeloner eller andre af Faglig Afdelings ydelser til 3. mand

- at kunden 'glemmer' en usb lagringsenhed til et møde med 3. mand, fx. et erfamøde.

4.5. Anvendelse af nyheder og værktøjer fritager ikke kunden for at skulle være opmærksom på gældende regler. Disse anvendes således kunden for egen risiko, og vi påtager os intet ansvar for skader eller tab, der direkte eller indirekte pådrages på grundlag af anvendelsen af informationer, værktøjer mv. fra Faglig Afdeling, uanset om informationerne måtte vise sig at være fejlagtige.

5. Honorar og fakturering

5.1. Honorar for Ydelserne fastsættes som beskrevet på hjemmesiden i punktet ’Priser’. Moms er ikke inkluderet i honorarangivelsen, medmindre dette fremgår af hjemmesiden. Hvis hjemmesiden ikke angiver størrelsen af Faglig Afdelings honorar, eller hvordan Faglig Afdelings honorar fastsættes, vil honoraret være baseret på medgået tid, herunder til transport/rejse. Timesatser fastsættes blandt andet ud fra partneres og medarbejderes erfaring og ekspertise. Faglig Afdeling regulerer timesatser og priser på ydelser, herunder abonnementer 1. januar hvert år uden varsel eller meddelelse.

5.2. Ud over det i pkt. 5.1 nævnte honorar samt eventuel moms fakturerer Faglig Afdeling Kunden for omkostninger og udlæg, der afholdes i forbindelse med Aftalen, herunder til Faglig Afdelings underleverandører, transport, ophold, forplejning, materialer, kurer mv. 

5.3. Som udgangspunkt fakturerer Faglig Afdeling løbende i forbindelse med opfyldelse af Aftalen. Faglig Afdeling forbeholder sig ret til at acontofakturere. Fakturaer forfalder til betaling 8 dage efter fakturaens datering. Ved for sen betaling kan Faglig Afdeling beregne gebyrer for forsinket betaling samt renter i henhold til renteloven. For abonnementsydelser kan Faglig Afdeling vælge at fakturere ved aftalens start til udgangen af første kvartal, og herefter per kvartal.

5.4. Ved køb i webshop faktureres kontant samt ved abonnementsperiodens fornyelse.

6. Aftalens ophør

6.1. Kunden såvel som Faglig Afdeling kan til enhver tid opsige Aftalen med virkning fra det tidspunkt, hvor den anden part modtager skriftlig meddelelse om opsigelsen.

6.2. Abonnementer løber mindst 9 måneder. Herefter kan abonnementet opsiges ved udgangen af et kvartal, og med et kvartals varsel. Dvs. Kunden er forpligtet til at betale for mindst 1 år. Dette for at sikre, at der ikke kan tegnes abonnement i en meget kort periode, for at få fat i værktøjerne under markedspris.

7. Fortrolighed samt persondata

7.1. Faglig Afdeling og Kunden har tavshedspligt med hensyn til alle fortrolige oplysninger vedrørende den anden parts forhold, så længe oplysningerne er af fortrolig karakter. Faglig Afdelings interne procedurer tilsikrer beskyttelse af Kundens fortrolige oplysninger, som Faglig Afdeling erhverver i forbindelse med Aftalen, og Faglig Afdelings partnere, medarbejdere og underleverandører er underlagt tavshedspligt. Tavshedspligten gælder bl.a. med respekt af regler, som pålægger oplysningspligt i forhold til offentlige myndigheder eller andre. Fortrolige oplysninger må udveksles i det omfang, det følger af gældende lovgivning eller er nødvendigt i forbindelse med levering af Ydelserne, eksempelvis med Faglig Afdelings underleverandører.

7.2. Faglig Afdeling indestår ikke for, at fortrolighed kan opretholdes ved ekstern kommunikation, herunder i form af post, e-mail. Faglig Afdeling anvender gerne krypteret kommunikation eller digital signatur efter nærmere aftale med Kunden.

7.3. Databehandling

Databehandleraftale

7.3.1. Indledning

I forbindelse med parternes Aftale, gælder følgende Databehandleraftale fra underskrifttidspunktet og for alle leverancer fra Faglig Afdeling A/S til Kunden med mindre andet er udtrykkeligt specificeret i andre aftaler mellem parterne.

Formålet med Databehandleraftalen er, at regulere hvordan og til hvilket formål Faglig Afdeling A/S skal behandle personoplysninger på vegne af Kunden samt at sikre, at Kundens personoplysninger behandles i henhold til Kundens retningslinjer og instrukser samt gældende databeskyttelseslovgivning.

7.3.2. Behandling af personoplysninger

Faglig Afdeling A/S behandler på vegne af Kunden de personoplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af Aftalen.

Personoplysninger udgør i denne sammenhæng fx, ledelsesmedlemmers, indehaveres eller kapitalejeres navn, adresse, personnummer, telefonnummer, øvrige kontaktoplysninger, løn, pension, skat, mv.

De følgende punkter i denne aftale henviser til Lov om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

7.3.3. Dataansvarlig, ansvar og opgaver

Kunden er dataansvarlig i henhold til Persondataloven. Kunden har ansvar for at have nødvendige tilladelser (tilladelse, anmeldelse, samtykke m.m.) til behandling af personoplysninger. Parterne er indforstået med, at lovens § 49, stk. 1 ikke udløser krav om tilladelse fra eller anmeldelse til Datatilsynet.

7.3.4. Databehandler, ansvar og opgaver

Faglig Afdeling A/S er i nogle situationer databehandler, og kan kun behandle personoplysninger efter instruks fra Kunden.

Formålet med behandlingen af personoplysningerne er at levere de tjenester, som Faglig Afdeling A/S er forpligtet til at levere i henhold til Aftalen. Dette omfatter bl.a.:

-          Intern kvalitetskontrol

-          Gennemgang af regnskaber

-          Gennemgang af revisionsdokumentation

-          Hotline for korrekt regnskabsmæssig, revisionsmæssig mv. behandling af et forhold

-          Mv.

Behandlinger som er uforenelige med ovennævnte formål er forbudt.

7.3.5. Krav til informationssikkerhed

Begge Parter skal til enhver tid opfylde kravene til informationssikkerhed jf. Persondatalovens.

Faglig Afdeling A/S skal træffe de nødvendige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at de i pkt. 1. anførte personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med Lov om behandling af personoplysninger.

Faglig Afdeling A/S er forpligtet til straks at give Kunden meddelelse om brud eller mistanke om brud på databeskyttelsesreglerne eller andre uregelmæssigheder ved behandlingen af personoplysninger.

7.3.6. Dokumentation

Faglig Afdeling A/S skal på den Dataansvarliges anmodning give tilstrækkelige oplysninger til, at denne kan sikre sig, at Faglig Afdeling A/S har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

7.3.7. Overførsel af oplysninger til andre databehandlere eller tredjeparter

Faglig Afdeling A/S er berettiget til at benytte underleverandører.

Faglig Afdeling A/S skal inden overførsel af personoplysninger til en anden databehandler (underleverandør) sikre, at en sådan databehandler har indgået en databehandlingsaftale, som forpligter underleverandøren efter reglerne i denne aftale.

Faglig Afdeling A/S er ikke berettiget til at overføre eller videregive personoplysninger til andre tredjeparter uden forudgående tilladelse fra Kunden, medmindre en sådan videregivelse eller overførsel følger af lovgivningen.

Faglig Afdeling A/S eller en underleverandør må ikke behandle personoplysninger udenfor EØS-området uden skriftligt samtykke fra Kunden.

7.3.8. Oplysning om underleverandører

I det omgang Faglig Afdelings benytter underleverandører, der behandler persondata på vegne af Faglig Afdeling A/S, skal Faglig Afdeling A/S sikre sig, at der findes databehandleraftaler med disse underleverandører.

7.4. Kunden er ansvarlig for, at overgivelse af oplysninger til Faglig Afdeling og dennes underleverandører overholder de til enhver tid gældende regler for behandling af personoplysninger.

7.5. Faglig Afdeling er ikke som følge af Aftalen forhindret i at tilbyde og levere ydelser til andre kunder, selv om disse måtte være konkurrenter eller have interesser, som strider mod Kundens.

7.6. Faglig Afdeling er med respekt af sin tavshedspligt, jf. pkt. 7.1, berettiget til som reference over for tredjemand at oplyse om karakteren af og sit engagement med Kunden.

7.7. Samtykke.

Du afgiver i forbindelse med at du trykker "registrer" samtykke til, at Faglig Afdeling A/S må registrere og opbevare dine persondata. Det er Faglig Afdeling A/S som er dataansvarlig (CVR 32661173). Formålet med at registrere dataene, er at sende nyhedsbreve. Persondata opfatter oftest navn og e-mail, brugernavn, titel, virksomhed. Nyhedsbrevene fra Faglig Afdeling A/S, kan indeholde informationer fra og om vores samarbejdspartnere. Herunder kan der være markedsføringsmateriale imellem, men dette er ikke formålet.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage. Det kan gøres ved at klikke på linket ”Afmeld” nederst i nyhedsmailen eller ved at kontakte os per mail info@fagligafdeling.dk eller telefon 70107012. I forbindelse med afmeldelsen slettes dine oplysninger.

Du har ret til at få rettet til de oplysninger vi har om dig, hvis de måtte være forkerte. Det kan dels ske på hjemmesiden, hvor du selv har adgang til egne data, eller du kan kontakte os på telefon eller mail.

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi behandler om dig. Det kan dels ske på hjemmesiden, hvor du selv har adgang til elle egne data, eller du kan kontakte os på telefon eller mail.

Du har ret til at få slettet de data som vi har registreret om dig. Dette sker ved afmeldelse. Dog beholder vi data som er lovpligtige af opbevare iht. Bogføringsloven, Momsloven osv.

I tilfælde af, at aktiviteterne i Faglig Afdeling A/S overdrages til tredjemand, giver du dit samtykke til, at tredjemand må kontakte dig på samme vilkår som fremgår af disse betingelser. Herved sikres det, at du fortsat kan modtage nyhedsbrevet.

8. Særligt om webshop

8.1. (udgået).

8.2. Kunden har mulighed for at angive, at vi må trække automatisk på dit betalingskort, når abonnementet skal fornyes.

8.3. Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre gemmes aldrig i forretningens systemer. Vi anvender en underleverandør til at gennemføre de faktiske betalinger.

8.4. Hvis betalingskortet ændres, er det virksomhedens ansvar at opdatere kortoplysningerne på betalingssiden.

8.5. Vilkår er tilgængelige her og priser er tilgængelige her.

9. Ansvarsbegrænsning, forældelse mv.

9.1. Faglig Afdeling er ansvarlig over for Kunden efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger og fritagelser, som fremgår af Aftalen, i det omfang dennes bestemmelser ikke er uforenelig med gældende lovgivning.

9.2. Faglig Afdeling er ikke ansvarlig for tab, der kan henføres til det af Kunden, Kundens rådgivere og leverandører leverede materiale, oplysninger, systemer, ydelser mv., jf. pkt. 4.2. Faglig Afdeling har ikke noget ansvar for ydelser leveret af tredjemand antaget af Kunden, herunder Kundens rådgivere og leverandører.

9.3. Faglig Afdeling er ikke ansvarlig for manglende eller forsinket opfyldelse af sine forpligtelser under Aftalen, såfremt dette skyldes hindringer eller forhold uden for Faglig Afdelings og/eller underleverandørers kontrol.

9.4. Faglig Afdeling er ikke ansvarlig for mundtligt ydet rådgivning, der ikke er bekræftet skriftligt. Breve, notater, erklæringer mv. i udkast udgør ikke Faglig Afdelings endelige rådgivning eller erklæring, og Kunden kan kun støtte ret på de endelige Ydelser.

9.5. Kunden skal straks give Faglig Afdeling skriftlig meddelelse om fejl eller mangler ved Ydelserne eller forhold, som kan give anledning til, at der rejses krav mod Faglig Afdeling. Faglig Afdeling har ret til at afhjælpe en konstateret fejl eller mangel ved Ydelserne inden for en efter omstændighederne passende frist.

10. Rettigheder

10.1. Faglig Afdeling bevarer ejendomsretten og samtlige immaterielle rettigheder til materiale, herunder koncepter, systemer, arbejdsprocesser, skabeloner, modeller, regneark, software, databaser, metoder, rapporter, knowhow mv., som anvendes til brug for, eller som opstår som led i Faglig Afdelings opfyldelse af Aftalen. Faglig Afdeling bevarer endvidere ejendomsretten og samtlige immaterielle rettigheder til Ydelserne og enhver form for materiale, herunder internt materiale (udkast, arbejdspapirer og lignende), som fremkommer som led i opfyldelse af Aftalen. Faglig Afdeling må anvende sine immaterielle rettigheder i forhold til andre kunder eller på anden vis.

10.2. Kunden har alene en brugsret til Ydelserne. Kunder som videresælger materialet vil blive retsforfulgt.

10.3. Faglig Afdeling har ret til at overdrage tegnede abonnementer, såfremt hele eller dele af virksomheden overdrages. Dog har abonnenter øjeblikkelig opsigelsesmulighed, hvis abonnementsaftalen forringes i forbindelse med overdragelsen.

11. Elektronisk kommunikation

11.1. Faglig Afdeling og Kunden accepterer brugen af elektronisk kommunikation (herunder e-mail, cd-rom eller andet medie) og de hermed forbundne risici. Hver part er ansvarlig for at beskytte egne systemer og interesser i forbindelse med elektronisk kommunikation. Faglig Afdeling og Faglig Afdelings underleverandører er ikke ansvarlige for fejl, tab, virus, forsinkelse, ødelæggelse mv. i forbindelse med eller forårsaget af elektronisk kommunikation og information.

12. Gyldighed

12.1. Såfremt en eller flere bestemmelser i Aftalen eller dele heraf erklæres for ugyldige eller i øvrigt ikke kan opretholdes som følge af ufravigelig lovgivning, senere ændringer i lovgivningen eller myndighedskrav, vil sådanne bestemmelser ikke anses som en del af Aftalen. Gyldigheden af Aftalens øvrige bestemmelser påvirkes ikke.

13. Lovvalg og værneting

13.1. Aftalen er undergivet dansk ret bortset fra de danske regler om lovvalg.

13.2. Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med Aftalen eller Ydelserne, skal afgøres efter Regler for Behandling af Sager ved Det Danske Voldgiftsinstitut (Danish Arbitration). Alle medlemmer af voldgiftsretten udnævnes af Det Danske Voldgiftsinstitut i overensstemmelse med ovennævnte regler. Både Kunden og Faglig Afdeling har tavshedspligt med hensyn til tvisten, herunder dens eksistens, voldgiftsbehandlingen og -kendelsen.

Værktøjer til Hvidvask