Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusUdbytte mere end 6 måneder efter - ingen mellembalance

Spørgsmål: Jeg har en kunde der er underlagt revision, som har udloddet ekstraordinært udbytte mere end 6 måneder efter balancedagen uden en gennemgået mellembalance. Medfører denne overtrædelse supplerende oplysning? Jeg kan ikke umiddelbart se at §183 er nævnt i straffebestemmelserne?

Svar: Du har helt ret i at bestemmelsen ikke er strafbelagt, og du har kigget efter det rigtige sted med paragraf 183. Dette i sig selv medfører således ingen supplerende oplysning.

Men bemærk paragraf 194, Som er gengivet her:
"§ 194. Er der sket udbetaling til kapitalejere i strid med bestemmelserne i denne lov, skal disse tilbagebetale beløbet tillige med en årlig rente af beløbet svarende til den rente, der er fastsat efter § 5,​ ​stk. 1 og 2, i lov om renter ved forsinket betaling m.v., med et tillæg​ ​af 2 pct. For tilbagebetaling af udbytte gælder dette dog kun, hvis​ ​kapitalejeren indså eller burde have indset, at udbetalingen var​ ​ulovlig.
Stk. 2. Kan beløbet ikke inddrives, eller har kapitalejeren ikke tilbagebetalingspligt, ​er de, som har medvirket til beslutningen om​ ​udbetalingen eller gennemførelsen af denne eller til opstillingen​ ​eller godkendelsen af den urigtige regnskabsopgørelse, ansvarlige​ ​efter de almindelige erstatningsregler."

Det betyder at hvis der ikke sker tilbagebetaling, ​e​r​ ledelsen ansvarlige efter reglerne om erstatningsansvar.

Dette udløser således en supplerende​ ​oplysning efter erklæringsbekendtgørelsen ​§ 7.2.

 

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask