Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner MagnusVærktøjer og skabeloner

Du får en omfattende og opdateret pakke af værktøjer og skabeloner til revisionskontoret. Pakken er tilgængelig på vores hjemmeside, som du kan logge ind på og downloade det relevante værktøj.

Regnskab, personlige virksomheder og selskaber

 • Dækningsbidragsopgørelse, analyse og udvikling i dækningsgrader
 • Lønafstemning lige og forskudt regnskabsår
 • Opgørelse af selskabsskat og udskudt skat og skatteafstemning

Regnskab, aktiver

 • Anlægskartotek, immaterielle anlægsaktiver
 • Anlægskartotek, materielle anlægsaktiver
 • Opgørelse af lån til amortiseret kostpris
 • Leasing inkl. tilbagediskontering
 • Aktier, beholdning
 • Obligationer, beholdning
 • Pantebreve, beholdning
 • Afstemning tilgodehavender (med hensættelser frem og tilbage)
 • Beregning af renter anpartshavertilgodehavende
 • Igangværende arbejder, liste
 • Lageropgørelse
 • Kasseoptælling
 • Bankafstemning
 • Regnskab, passiver
 • Udskudt skat, personer
 • Udskudt skat, selskaber
 • Afstemning af lån
 • Opgørelse af skyldige leverandører af varer og tjenesteydelser
 • Feriepengeforpligtelse funktionærer
 • Beregning af renter på gæld til kapitalejer
 • Momssandsynliggørelse
 • Momsindberetning og -betaling måned, kvartal, halvår
 • Moms, forholdsmæssig fordeling
 • Elafgifter

Regnskaber andet

 • Regnskabsanalyse
 • Posteringsark
 • Efterposteringsark
 • Leasingforpligtelse, oversigt
 • Huslejeforpligtelse, oversigt
 • Årsafslutningsark

Interessentskaber

 • Opgørelse af overskud for op til 5 interessenter inkl. afskrivninger

Administration

 • Tro- og loveerklæring til ej benyttet telefon
 • Skattefri kørselsgodtgørelse
 • Rejseafregning
 • Annuitetslån
 • Lønseddel manuel
 • Feriepengeberegning, manuel
 • Afregning feriepenge ved fratræden

Revisorvirksomheden

 • Honorarkalkulation
 • Kundeaftale
 • Fuldmagt til at udarbejde kapitalforklaring
 • Fuldmagt til at indsende kapitalforklaring
 • Fuldmagt til at indberette selvangivelse mv.
 • Udlægsblanket
 • Kundemappe til regnskabsmaterialer
 • Kundemapper, index
 • Kundemapper, skilleblade

Revision

 • Virksomhedsbeskrivelse selskab
 • Virksomhedsbeskrivelse personlig virksomhed
 • Virksomhedsbeskrivelse interessentskab
 • Planlægningsnotat selskab
 • Ikke-rettede fejl, oversigt til ledelsens regnskabserklæring
 • Eksempler på konklusioner til kvalitetsstyringen
 • Nummerkontrolark
 • Saldomeddelelser
 • Advokatbrev

Skat

 • Besætningsværdi
 • Forbrug af egne varer
 • Forbrug af egne varer, landbrug
 • Kørselsfradrag mellem hjem og arbejde
 • Sambeskatning, opgørelse
 • Udbytte, beregning
 • Fri bil, beregning
 • Goodwill, begning efter cirkulære
 • Nettotabssaldo for selskaber, opgørelse

Virksomhedsoverdragelse

 • Tjekliste til revisor

Prisen for at abonnere på værktøjspakken er 3.290 kr. + moms per kvartal. Du kan opnå rabat ved at abonnere på vores totalløsning, og oven i købet få rabat på opgaveløsning med i købet.

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask