Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Tjekliste persondata

Denne tjekliste anvendes til at holde styr på, om alle relevante dokumenter til persondata er udarbejdet.

Læs mere...

Databehandleraftale bogføring

Dette er en databehandleraftale mellem revisor/bogholder og kunden, om at revisor/bogholder skal lave bogføring og moms.

Der er forskellige holdninger til, om revisor/bogholder er dataansvarlig eller databehandler, når denne laver bogføring. Dette fordi der er forskellige opfattelser af, om revisor/bogholder kan agere efter en specifik instruks fra kunden, eller om bogholder/revisor selv fastsætter hjælpemidler og delformål med opgaven. Hvis revisor/bogholder er databehandler, skal der laves en skriftlig databehandleraftale med kunden. Det nedenstående dokument kan anvendes. Vi har taget udgangspunkt i Datatilsynets standard. Husk at tilpasse aftalen til de specifikke forhold.

Vi henviser i øvrigt til Datatilsynets standardformular til skriftlige databehandleraftaler.

Læs mere...

Databehandleraftale løn

Dette er en databehandleraftale mellem revisor/bogholder og kunden, om at revisor/bogholder skal lave løn.

Der er forskellige holdninger til, om revisor/bogholder er dataansvarlig eller databehandler, når denne laver løn. Dette fordi der er forskellige opfattelser af, om revisor/bogholder kan agere efter en specifik instruks fra kunden, eller om bogholder/revisor selv fastsætter hjælpemidler og delformål med opgaven. Hvis revisor/bogholder er databehandler, skal der laves en skriftlig databehandleraftale med kunden. Det nedenstående dokument kan anvendes. Vi har taget udgangspunkt i Datatilsynets standard. Husk at tilpasse aftalen til de specifikke forhold.

Vi henviser i øvrigt til Datatilsynets standardformular til skriftlige databehandleraftaler.

Læs mere...

Persondata

Dette dokument indeholder alle forhold om persondata, med undtagelse af databehandlingsfortegnelsen, som ligger i særskilt dokument. Dette dokument indeholder:

 • Persondatapolitik
 • Slettepolitik
 • Beskrivelse af forholdet til kunder, medarbejdere og leverandører
 • Overvejelser om rollen som databehandler
 • Procedure ved brud på datasikkerheden
 • Procedurer der håndterer den registreredes rettigheder
 • Risikovurdering
 • Samtykker og oplysningsforpligtelser (eksempler på formuleringer, som er til at kopiere)
 • Hjemmesidepolitik

Procedurer og beskrivelser skal naturligvis passe til virksomheden. Du skal derfor tilpasse dokumentet til virksomheden. I visse tilfælde er der dog tale om pligtige procedurer, hvorfor det kan være nødvendigt at tilpasse virksomhedens procedurer.

Vi henviser også til Datatilsynets vejledninger. Og til vores notat om revisor som databehandler. Særligt sidstnævnte er kontroversielt, idet der er meget delte meninger om, hvorvidt revisor er databehandler eller ej, i en række situationer.

17.4.2018: Opdateret med at revisor har adgang til fagforeningsmæssige tilhørforhold (særlig/følsom oplysning), når revisor laver selvangivelse for personer. Opdateret med afsnit om, hvorfor databeskyttelsesrådgiver vurderes irellevant. Opdateret så cookiepolitik nu hedder "Hjemmsidepolitik". Opdateret med krav om at evt. brud på persondatasikkerheden, dokumenteres (logføres).

Læs mere...

Databehandlingsfortegnelse

Dette dokument indeholder den pligtige persondatafortegnelse.

Vi henviser også til Datatilsynets vejledninger. Og til vores notat om revisor som databehandler. Og endelig om hoveddokumentet om persondata, der indeholder politikker, procedurer mv.

17.4.2018: Opdateret med at revisor har adgang til fagforeningsmæssige tilhørforhold (særlig/følsom oplysning), når revisor laver selvangivelse for personer.

Læs mere...

Assistance 1.7.2013 - selskabs budget engelsk

Assistancerklæring på engelsk for et selskabs budget..

Læs mere...

Revisor og persondata (overordnet beskrivelse)

Revisor skal overholde persondatalovgivningen. Og revisor skal kunne dokumentere at lovgivningen overholdes. Det omfatter en række dokumenter, jf. nedenfor.

Når revisor er databehandler eller revisor selv anvender databehandlere (fx. lønbureau), skal der laves skriftlige databehandleraftaler. Vi har lavet følgende værktøjer på omådet:

Databehandler

 1. Notat om revisor og databehandlerrollen

Vi henviser til datatilsynets vejledninger, som også behandler en dybdegående beskrivelse af forholdet.

Samtykker, politikker, procedurer mv.

Der skal indhentes samtykke fra eksisterende medarbejdere om opbevaring og behandling af data om dem. Der skal indhentes samtykke fra potentielle medarbejdere om opbevaring og behandling af data om dem. Der skal indhentes samtykke fra kunder om opbevaring og behandling af data om dem. Disse samtykker og oplysningspligter er indeholdt i samlet notat om persondata. Dette notat indeholder ligeledes Persondatapolitik, slettepolitik, Risikovurdering, Cookiepolitik mv.

Databehandlingsfortegenelse

 1. Databehandlingsfortegnelse

Revisor og databehandler (notat)

Dette notat beskriver de overvejelser som revisor bør gøre i forbindelse med databehandlere. Dels hvor revisor er databehandler i relation til kunden, og dels hvor revisor anvender en underleverandør som eventuelt er databehandler. Der stilles krav om skiftlige aftaler i begge situationer.

April 2018: Opdateret med yderlige fortolkninger af, om revisor er databehandler eller dataansvarlig, og hvilke forhold der fx. kan lægges vægt på, i fortolkningen heraf.

Se også Datatilsynets vejledning om, hvornår man er dataansvarlig og hvornår man er databehandler.

Se også Datatilsynets værktøj til databehandleraftaler ligger her.

Læs mere...

Guide til kapitalejerlån - beregninger

Dette excelark indeholder beregningsdel til guide til kapitalejerlån. Man indtaster hvor meget der er hævet, og datoen for hævningen; og arket viser så hvor meget skat og rente der skal beregnes, og hvordan det påvirker regnskab henholdvis det ene og andet år. Versionsnummeret på beregningerne (i øjeblikket version 3), passer til guiden til kapitalejerlån med samme versionsnummer.

April 2018: Opdateret med, at beregninger kan medtage arbejdsmarkedsbidrag (hvis der er tale om at fordringen er a-indkomst).

Læs mere...

Intern kontrol af hvidvask

Virksomheder som omfattes af hvidvaskloven, skal have procedurer for, og udføre intern kontrol, af at virksomheden overholder hvidvaskreglerne. Denne tjekliste indeholder de relevante 18 punkter, som vil afsløre, om virksomheden har tilstrækkelige procedurer, samt om den har udført de af loven krævede forhold. Tjeklisten (den interne kontrol) skal gennemføres løbende, og vi anbefaler at man gennemfører den interne kontrol af hvidvask årligt. Hvis man er godkendt revisionsvirksomhed, skal man alligevel have intern kontrol årligt, og da anbefaler vi at kontrollen af hvidvask gennemføres samtidig med virksomhedens øvrige interne konrol

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Modregningserklæring
 2. Generalforsamlingsreferat, kapitalnedsættelse ApS til dækning af underskud
 3. Elafgifter godtgørelse 2018
 4. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance
 5. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor på engelsk)
 6. Datterselskab til indre værdi (tjekliste om anden D/S revisor)
 7. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor)
 8. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2018
 9. Befordringsfradrag 2018
 10. Forbrug af egne varer 2018
 11. Forbrug af egne varer landbrug 2018
 12. Rejsegodtgørelse, skattefri 2018
 13. Overvelser om transaktion - ejendomskøb
 14. Overvelser om transaktion - ejendomssalg
 15. Overvelser om transaktion - virksomhedskøb
 16. Overvelser om transaktion - virksomhedssalg
 17. Moms- og skattetjek tjekliste
 18. Moms- og skattetjek revisorerklæring
 19. Moms- og skattetjek ledelseserklæring
 20. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2017
 21. PEP diagram med spørgsmål til kunden
 22. PEP beslutningsdiagram
 23. Moms- og skattetjek (aftalen mellem Skat og FSR)
 24. Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)
 25. Revisionserklæring - åbningsblance
 26. Revisionserklæring - perioderegnskab
 27. Revisionserklæring - specifikationshæfte
 28. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra
 29. Revisionspåtegning engelsk - fremhævelse af forhold i regnskabet og forhold vedrørende revisionen
 30. Tjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)
 31. Stamkort
 32. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask
 33. Assistanceerklæring internt når fortsat drift problemer
 34. Review internt regnskab selskab
 35. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret
 36. Implementeringsplan
 37. Tjekliste på kundeniveau
 38. Anvendt regnskabspraksis - eksempler på ændring
 39. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - engelsk
 40. Eksempelregnskab - B særlige poster
 41. Eksempelregnskab - B mikrovirksomhed
 42. Eksempelregnskab - B minimum
 43. Guide til kapitalejerlån
 44. Revisionspåtegning - årsregnskab og forvaltningsrevision 2016
 45. Revisionspåtegning - projektregnskab 2016
 46. Ændringerne i ÅRL L117 - Ændring i anvendt regnskabspraksis for meget lille virksomhed i B
 47. Elafgifter godtgørelse 2017
 48. Revisionspåtegning engelsk 2016
 49. Revisionspåtegning - oplysninger om bogføringsloven 2016
 50. Revisionspåtegning - oplysning om ledelsesansvar 2016
 51. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - afkræftende konklusion 2016
 52. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis værdipapirer - bortset-fra 2016
 53. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - bortset-fra 2016
 54. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra 2016
 55. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning overgangsregler 2015-2016
 56. Revisionspåtegning - forening i likvidation 2016
 57. Revisionspåtegning - Blank - med ledelsesberetning 2016
 58. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning 2016
 59. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for enkelte nøgleoplysninger 2016
 60. Forbrug af egne varer 2017
 61. Forbrug af egne varer landbrug 2017
 62. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for alle nøgleoplysningerne 2016
 63. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2017
 64. Revisionspåtegning - alle typer afsnit 2016
 65. Revisionspåtegning - Andelsboligforening 2016
 66. Revisionspåtegning - forbehold mgl.bevis - manglende konklusion 2016
 67. Afgørelse af størrelsesgrænserne efter årsregnskabsloven
 68. Befordringsfradrag 2017
 69. Befordringsfradrag 2016
 70. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2016
 71. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2016
 72. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2016
 73. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusioner 2016
 74. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis varebeholdninger 2016
 75. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2016
 76. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2016
 77. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2016
 78. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2016
 79. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2016
 80. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2016
 81. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk med ledelsesberetning 2016
 82. Inddrivelse af tilgodehavende §210 ved inkasso
 83. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2016
 84. Brev til tidligere revisor, udvidet gennemgang (2016 og frem)
 85. Forbrug af egne varer 2016
 86. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab engelsk
 87. Vedtægter (direktion og bestyrelse)
 88. Vedtægter (direktion)
 89. Stiftelsesdokument, kontant indskud
 90. Stiftelsesdokument, apportindskud
 91. Private andele, el, vand, varme 2016
 92. Nedskrivningstest på baggrund af kapitalværdi
 93. Rejsegodtgørelse, skattefri 2017
 94. Ejendomme, dagværdi ved afkastbaseret model
 95. Afgørelse af om der skal laves koncernregnskab
 96. Management letter, udvidet gennemgang efter 15.12.2016
 97. Spaltning - Vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling
 98. Spaltning - Vurderingsmandudtalelse om spaltningsplan
 99. Fusion - Fusionsplan vurderingsmandsudtalelse
 100. Kapitalnedsaettelse AS ekstraordinaer GFS - udtalelse om ledelsens beretning

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  10
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  14
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  140
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   18
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   37
  • Selskabsretlige erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   22
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang

   Artikel antal:
   25
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  11
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  7
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  42
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  25
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  13
 • Selskaber
  Artikel antal:
  26
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  27
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 31.12.2013 eller senere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer efter ajourte review-standarder (perioder der slutter 31.12.2013 eller senere).

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  19
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask