Login


         

SøgRegnskab

Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

Vis # 
Afgørelse af om der skal laves koncernregnskab
Afgørelse af størrelsesgrænserne efter årsregnskabsloven
Aktier/Kapitalandele, oversigt
Amortiseret kostpris
Anlægskartotek immaterielle og materielle aktiver
Anvendt regnskabspraksis - eksempler på ændring
Anvendt regnskabspraksis - samlet klasse B
ÅRL 2020 - eksempel på note § 58a jf 37-38
ÅRL 2020 - Ændring i anvendt regnskabspraksis samlet
Bankafstemning
Debitoropgørelse
Ejendomme, dagværdi ved afkastbaseret model
Eksempelregnskab - B mikrovirksomhed
Eksempelregnskab - B minimum
Eksempelregnskab - B særlige poster
Elafgifter godtgørelse 2018 jan-apr
Elafgifter godtgørelse 2018 maj-dec
Elafgifter godtgørelse 2019
Elafgifter godtgørelse 2020
Elafgifter godtgørelse 2021
Elafgifter godtgørelse 2022
Fravalg eller valg af revision
Indre værdis metode, beregning af nettoopskrivning, bindingspligt og skyggereserve
Kaution - præmie og afstemning
Lager optælling og opgørelse
Leasing
Ledelsens tjekliste til indsamling af materialer til revisor
Lønafstemning
Lønsumsafgift 2018
Lønsumsafgift 2019 og frem
Mellemregning med kapitalejer
Moms, forholdmæssig fordeling momspligtig/momsfri aktivitet
Momssandsynliggørelse
Nedskrivningstest på baggrund af kapitalværdi
Pengestrømme, tilbagediskonterede
Regnskab B 2020 - corona
Regnskabstjekliste - klasse B
Regnskabstjekliste - klasse B 2020
Regnskabstjekliste - klasse B 2021
Regnskabstjekliste - klasse B anvendt regnskabspraksis 2020
Regnskabstjekliste - klasse B anvendt regnskabspraksis 2021
Regnskabstjekliste - klasse B årsregnskabsloven ændringer 2020
Regnskabstjekliste - klasse B corona 2020
Regnskabstjekliste - klasse B corona 2021
Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter
Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter 2020
Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter 2021
Regnskabstjekliste - klasse B noter
Regnskabstjekliste - klasse B noter 2019
Regnskabstjekliste - klasse B noter 2020
Regnskabstjekliste - klasse B noter 2021
Tjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)
Udskudt skat, værktøj, personlige virksomheder

Værktøjer til Hvidvask