Login


         

SøgRegnskab

Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

Vis # 
Afgørelse af om der skal laves koncernregnskab
Afgørelse af størrelsesgrænserne efter årsregnskabsloven
Aktier/Kapitalandele, oversigt
Amortiseret kostpris
Anlægskartotek immaterielle og materielle aktiver
Anvendt regnskabspraksis - eksempler på ændring
Anvendt regnskabspraksis - samlet klasse B
ÅRL 2020 - eksempel på note § 58a jf 37-38
ÅRL 2020 - Ændring i anvendt regnskabspraksis samlet
Bankafstemning
Debitoropgørelse
Ejendomme, dagværdi ved afkastbaseret model
Eksempelregnskab - B mikrovirksomhed
Eksempelregnskab - B minimum
Eksempelregnskab - B særlige poster
Elafgifter godtgørelse 2018 jan-apr
Elafgifter godtgørelse 2018 maj-dec
Elafgifter godtgørelse 2019
Elafgifter godtgørelse 2020
Elafgifter godtgørelse 2021
Elafgifter godtgørelse 2022 (1. halvår)
Elafgifter godtgørelse 2022 (3. kvartal)
Elafgifter godtgørelse 2022 (4. kvartal)
Elafgifter godtgørelse 2023 (forventeligt 1. halvår)
Elafgifter godtgørelse 2023 (kun 2. halvår)
Elafgifter godtgørelse 2024
Fravalg eller valg af revision
Indre værdis metode, beregning af nettoopskrivning, bindingspligt og skyggereserve
Kaution - præmie og afstemning
Lager optælling og opgørelse
Leasing
Ledelsens tjekliste til indsamling af materialer til revisor
Lønafstemning
Lønsumsafgift 2018
Lønsumsafgift 2019 og frem
Mellemregning med kapitalejer
Moms, forholdmæssig fordeling momspligtig/momsfri aktivitet
Momssandsynliggørelse
Nedskrivningstest på baggrund af kapitalværdi
Pengestrømme, tilbagediskonterede
Regnskabstjekliste - klasse B 2021
Regnskabstjekliste - klasse B 2022
Regnskabstjekliste - klasse B anvendt regnskabspraksis 2021
Regnskabstjekliste - klasse B anvendt regnskabspraksis 2022
Regnskabstjekliste - klasse B årsregnskabsloven ændringer 2020
Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter 2021
Regnskabstjekliste - klasse B mikrovirksomhed noter 2022
Regnskabstjekliste - klasse B noter 2021
Regnskabstjekliste - klasse B noter 2022
Tjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)
Udskudt skat, værktøj, personlige virksomheder

Værktøjer til Hvidvask