Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusRegnskab

Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

Vis # 
Afgørelse af om der skal laves koncernregnskab
Afgørelse af størrelsesgrænserne efter årsregnskabsloven
Aktier/Kapitalandele, oversigt
Amortiseret kostpris
Anlægskartotek immaterielle og materielle aktiver
Anvendt regnskabspraksis - eksempler på ændring
Anvendt regnskabspraksis - selskabs årsrapport normal
Anvendt regnskabspraksis - selskabs årsrapport realisation
Anvendt regnskabspraksis - selskabs årsrapport total
Anvendt regnskabspraksis - selskabs årsrapport total efter hele ny ÅRL er trådt i kraft
Bankafstemning
Debitoropgørelse
Ejendomme, dagværdi ved afkastbaseret model
Eksempelregnskab - B mikrovirksomhed
Eksempelregnskab - B minimum
Eksempelregnskab - B særlige poster
Elafgifter godtgørelse 2015
Elafgifter godtgørelse 2016
Elafgifter godtgørelse 2017
Elafgifter godtgørelse 2018
Fravalg eller valg af revision
Indre værdis metode, beregning af nettoopskrivning, bindingspligt og skyggereserve
Kaution - præmie og afstemning
Lager optælling og opgørelse
Leasing
Lønafstemning
Lønafstemning forskudt regnskabsår
Lønsumsafgift
Mellemregning med kapitalejer
Moms, forholdmæssig fordeling momspligtig/momsfri aktivitet
Momssandsynliggørelse
Nedskrivningstest på baggrund af kapitalværdi
Pengestrømme, tilbagediskonterede
Regnskabsvejledning B + C
Tjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)
Udskudt skat, værktøj, personlige virksomheder
Ændringerne i ÅRL L117 - Kundebrev
Ændringerne i ÅRL L117 - tjekliste
Ændringerne i ÅRL L117 - tjekliste til anvendelsestidspunkt
Ændringerne i ÅRL L117 - Ændring i anvendt regnskabspraksis
Ændringerne i ÅRL L117 - Ændring i anvendt regnskabspraksis for meget lille virksomhed i B

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask