Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Tjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)

Regnskab: Visse selskaber er i situationen, at det udelukkende har én eller to beskæftigede. Antallet af beskæftigede skal oplyses i årsrapporten. Hvis de bruger den artsopdelte resultatopgørelse, når de aflægger årsrapport, kræver denne af man oplyser personaleomkostninger, fordelt på Lønninger, Pensioner og Andre omkostninger til social sikring.
Hvis et selskab fx har ét direktionsmedlem, og én beskæftiget og 1 mio. kr. i lønomkostninger, vil regnskabslæser formentligt hurtigt gennemskue eller antage, at der er en sammenhæng, og derved kan man komme til at oplyse om en navngiven persons løn.
Denne tjekliste giver dig vejledning til at skjule oplysninger, så man ikke kan aflæse lønnen for én person.
 

Læs mere...

Stamkort

Dette er et eksempel på et stamkort. Der skal være stamkort på alle ISA revisionskunder.

Læs mere...

Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask

Denne skabelon indeholder tillæg til en allerede kundeaftale. Tillægget indeholder regler om persondata og hvidvask, herunder skriver kunden under på at være orienteret om revisors behandling af kundens data. Dette tillæg er meget nemmere at overskue, end at lave en helt ny kundeaftale.

Det er ikke pligtigt at orientere allerede eksisterende kunder inden 26.6.2017, om forholdene omkring hvidvask. Men det er medtaget i tillægget, for fuldstændighedens skyld, således at der ikke findes 2 formuleringer, afhængig af om kunden var kunde før eller efter lovens ikrafttræden.

Læs mere...

Assistanceerklæring internt når fortsat drift problemer

Dette diagram viser forholdet mellem eksternt og internt regnskab, når der er revision på det eksterne regnskab, og assistance på det interne. Og samtidig going concern problemer.

Læs mere...

Review internt regnskab selskab

Den uafhængige revisors review af internt regnskab for et selskab.

Læs mere...

Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret

Hvidvaskloven: Dette er en blanket hvor kunder kan afkræfte, at de er politisk eksponeret. Udover kundens underskrift, skal der være et opslag i Erhvervsstyrelsens register over politisk eksponerede personer (p.t. 2.6.2017 ikke oprettet endnnu).

Læs mere...

Implementeringsplan

Hvidvaskloven: Implemeringsplan, hvor man kan planlægge hvad man skal gøre i fx resten af 2017, idet det formodes at de fleste vil udskyde én eller flere dele af loven, som ellers træder i kraft den 26.6.2017.

Læs mere...

Tjekliste på kundeniveau

Hvidvaskloven: Dette er en tjeliste på kundeniveau til at sikre, at alle dele af hvidvaskloven er overholdt generelt på den enkelte kunde. Den indeholder bl.a. risikovurdering for om kunden er udsat for risiko for hvidvask.

Oktober 2017: Opdateret med selv-opdaterende datoer, så man kan dokumentere at have gennemgået det årligt, blot ved at åbne, gennemgå og lukke dokumentet, og gemme ændringerne.

December 2017: Opdateret med, at formålet med forretningsforbindelsen dokumenteres i tjeklisten.

Læs mere...

Anvendt regnskabspraksis - eksempler på ændring

Dette er eksempler på beskrivelse af ændringer i anvendt regnskabspraksis for en klasse B virksomhed. Eksemplerne omfatter fx:

- Skift fra indre værdi til kostpris på tilknyttede virksomheder

- Skift fra kostpris til indre værdi på tilknyttede virksomheder

- Skift fra indre værdi til kostpris på associerede virksomheder

- Skift fra kostpris til indre værdi på associerede virksomheder

- Skift fra kostpris til dagværdi (§38) på investeringsejendomme

- Skift fra kostpris til dagværdi (§41) på ejendomme

Læs mere...

Erklæring aftalte arbejdshandlinger - engelsk

Erklæring om aftalte arbejdshandlinger på engelsk.

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Eksempelregnskab - B særlige poster
 2. Eksempelregnskab - B mikrovirksomhed
 3. Eksempelregnskab - B minimum
 4. Guide til kapitalejerlån
 5. Revisionspåtegning - årsregnskab og forvaltningsrevision 2016
 6. Revisionspåtegning - projektregnskab 2016
 7. Ændringerne i ÅRL L117 - Ændring i anvendt regnskabspraksis for meget lille virksomhed i B
 8. Elafgifter godtgørelse 2017
 9. Revisionspåtegning engelsk 2016
 10. Revisionspåtegning - oplysninger om bogføringsloven 2016
 11. Revisionspåtegning - oplysning om ledelsesansvar 2016
 12. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - afkræftende konklusion 2016
 13. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis værdipapirer - bortset-fra 2016
 14. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - bortset-fra 2016
 15. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra 2016
 16. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning overgangsregler 2015-2016
 17. Revisionspåtegning - forening i likvidation 2016
 18. Revisionspåtegning - Blank - med ledelsesberetning 2016
 19. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning 2016
 20. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for enkelte nøgleoplysninger 2016
 21. Forbrug af egne varer 2017
 22. Forbrug af egne varer landbrug 2017
 23. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for alle nøgleoplysningerne 2016
 24. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2017
 25. Revisionspåtegning - alle typer afsnit 2016
 26. Revisionspåtegning - Andelsboligforening 2016
 27. Revisionspåtegning - forbehold mgl.bevis - manglende konklusion 2016
 28. Afgørelse af størrelsesgrænserne efter årsregnskabsloven
 29. Befordringsfradrag 2017
 30. Befordringsfradrag 2016
 31. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2016
 32. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2016
 33. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2016
 34. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusioner 2016
 35. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis varebeholdninger 2016
 36. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2016
 37. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2016
 38. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2016
 39. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2016
 40. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2016
 41. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk 2016
 42. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk med ledelsesberetning 2016
 43. Inddrivelse af tilgodehavende §210 ved inkasso
 44. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2016
 45. Brev til tidligere revisor, udvidet gennemgang (2016 og frem)
 46. Forbrug af egne varer 2016
 47. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab engelsk
 48. Vedtægter (direktion og bestyrelse)
 49. Vedtægter (direktion)
 50. Stiftelsesdokument, kontant indskud
 51. Stiftelsesdokument, apportindskud
 52. Private andele, el, vand, varme 2016
 53. Nedskrivningstest på baggrund af kapitalværdi
 54. Rejsegodtgørelse, skattefri 2017
 55. Ejendomme, dagværdi ved afkastbaseret model
 56. Afgørelse af om der skal laves koncernregnskab
 57. Management letter, udvidet gennemgang efter 15.12.2016
 58. Spaltning - Vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling
 59. Spaltning - Vurderingsmandudtalelse om spaltningsplan
 60. Fusion - Fusionsplan vurderingsmandsudtalelse
 61. Kapitalnedsaettelse AS ekstraordinaer GFS - udtalelse om ledelsens beretning
 62. Kapitalforhøjelse AS ekstraordinær GSF - udtalelse om ledelsens beretning
 63. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - virksomhed
 64. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - aktiver
 65. Formaliaerklæring, bortset-fra (fra 15.12.2016)
 66. Formaliaerklæring, afkræftende (fra 15.12.2016)
 67. Omdannelse af aps til as - generalforsamlingsreferat
 68. Omdannelse af aps til as - tjekliste
 69. Omdannelse af aps til as - ledelsens udtalelse
 70. Udbytte til personer i 2015
 71. Udbytte til personer i 2016
 72. IVS egen-erklæring
 73. Regnskabsvejledning B + C
 74. Virksomhedsbeskrivelse revision selskab
 75. Leasing
 76. Bankafstemning
 77. Omdannelse af aps til as - vurderingsberetning
 78. Generalforsamlingsreferat omdannelse aps til as
 79. Vurderingsberetning ved aktieombytning eksisterende selskab (fra 15.12.2015)
 80. Vurderingsberetning ved aktieombytning nystiftet datterselskab (fra 15.12.2015)
 81. Anvendt regnskabspraksis - selskabs årsrapport total efter hele ny ÅRL er trådt i kraft
 82. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2015
 83. Tilbagetrædelses- og støtteerklæring, eksempel
 84. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2016
 85. Rejsegodtgørelse, skattefri 2016
 86. Elafgifter godtgørelse 2016
 87. Omdannelse af ApS til A/S (fra 15.12.2015)
 88. Vurderingsberetning ved omregistrering af IVS til ApS (ISA 805)
 89. Kapitalejerlån, tilbagebetaling til selskab med renter (fra 15.12.2015)
 90. Fusion - Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling
 91. Genoptagelse fra tvangsopløsning
 92. Vurderingsberetning ved omregistrering af IVS til ApS (ISAE 3000)
 93. Budget (fra 15.12.2015)
 94. Vurderingsberetning ved udlodning af andre værdier end kontanter (fra 15.12.2015)
 95. Ændringerne i ÅRL L117 - Ændring i anvendt regnskabspraksis
 96. Ændringerne i ÅRL L117 - Kundebrev
 97. Vurderingsberetning ved indskud af bestående virksomhed (fra 15.12.2015)
 98. Vurderingsberetning ved indskud af andre værdier end kontanter (fra 15.12.2015)
 99. Forbrug af egne varer landbrug 2016
 100. Ledelseserklæring assistance selskab, 2 underskrivere

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  10
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  14
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  139
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   18
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   18
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   37
  • Selskabsretlige erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   22
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang

   Artikel antal:
   25
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  11
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  42
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  25
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  12
 • Selskaber
  Artikel antal:
  26
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  27
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  19
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 31.12.2013 eller senere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer efter ajourte review-standarder (perioder der slutter 31.12.2013 eller senere).

  Artikel antal:
  1