Login


         

Søg

Banner karnov

Banner fakta top

Banner focusVærktøjer

I denne sektion kan du finde alle de værktøjer og skabeloner du har til rådighed som abonnent. Vi er sikre på, at du vil få stor glæde af værktøjer Hvis du har ønsker til en nyhed, en skabelon eller et emne du mener der bør beskrives, er du altid velkommen til at kontakte os, og vi vil naturligvis sætte vores kunders ønsker højt på prioriteringslisten. Den nemmeste måde at gøre dette på, er at anføre en kommentar til det enkelte værktøj. Ved at vælge et under-menu-punkt i menuen 'Værktøjer' får du vist artikler i den relevante kategori i blogformat. Du kan selvfølgelig også søge efter værktøjet i søgeboksen til højre på siden.

Databehandleraftale løn

Dette er en databehandleraftale mellem revisor/bogholder og kunden, om at revisor/bogholder skal lave løn.

Der er forskellige holdninger til, om revisor/bogholder er dataansvarlig eller databehandler, når denne laver løn. Dette fordi der er forskellige opfattelser af, om revisor/bogholder kan agere efter en specifik instruks fra kunden, eller om bogholder/revisor selv fastsætter hjælpemidler og delformål med opgaven. Hvis revisor/bogholder er databehandler, skal der laves en skriftlig databehandleraftale med kunden. Det nedenstående dokument kan anvendes. Vi har taget udgangspunkt i Datatilsynets standard. Husk at tilpasse aftalen til de specifikke forhold.

Vi henviser i øvrigt til Datatilsynets standardformular til skriftlige databehandleraftaler.

Læs mere...

Persondata

Dette dokument indeholder alle forhold om persondata, med undtagelse af databehandlingsfortegnelsen, som ligger i særskilt dokument. Dette dokument indeholder:

 • Persondatapolitik
 • Slettepolitik
 • Beskrivelse af forholdet til kunder, medarbejdere og leverandører
 • Overvejelser om rollen som databehandler
 • Procedure ved brud på datasikkerheden
 • Procedurer der håndterer den registreredes rettigheder
 • Risikovurdering
 • Samtykker og oplysningsforpligtelser (eksempler på formuleringer, som er til at kopiere)
 • Hjemmesidepolitik

Procedurer og beskrivelser skal naturligvis passe til virksomheden. Du skal derfor tilpasse dokumentet til virksomheden. I visse tilfælde er der dog tale om pligtige procedurer, hvorfor det kan være nødvendigt at tilpasse virksomhedens procedurer.

Vi henviser også til Datatilsynets vejledninger. Og til vores notat om revisor som databehandler. Særligt sidstnævnte er kontroversielt, idet der er meget delte meninger om, hvorvidt revisor er databehandler eller ej, i en række situationer.

17.4.2018: Opdateret med at revisor har adgang til fagforeningsmæssige tilhørforhold (særlig/følsom oplysning), når revisor laver selvangivelse for personer. Opdateret med afsnit om, hvorfor databeskyttelsesrådgiver vurderes irellevant. Opdateret så cookiepolitik nu hedder "Hjemmsidepolitik". Opdateret med krav om at evt. brud på persondatasikkerheden, dokumenteres (logføres).

9.5.2018: Et par skrivefejl er rettet. Opdateret med et par forklarende afsnit (hvad skal man konkret gøre, fx. indsætte i kundeaftalen mv.). Derudover er indsat samtykke til, at virksomheden må opbevare potentielle medarbejderes ansøgning, til brug for evt. senere potentielle stillinger.

28.5.2018: Afnittet om oplysningspligt/samtykke er opdateret, så sprogbruget er bedre. "Jeg/du" er udskiftet med "Revisor / Virksomheden". Overskrifterne er formatteret bedre. Der er ikke indholdsmæssige ændringer.

Læs mere...

Databehandlingsfortegnelse

Dette dokument indeholder den pligtige persondatafortegnelse.

Vi henviser også til Datatilsynets vejledninger. Og til vores notat om revisor som databehandler. Og endelig om hoveddokumentet om persondata, der indeholder politikker, procedurer mv.

17.4.2018: Opdateret med at revisor har adgang til fagforeningsmæssige tilhørforhold (særlig/følsom oplysning), når revisor laver selvangivelse for personer.

Læs mere...

Assistance 1.7.2013 - selskabs budget engelsk

Assistancerklæring på engelsk for et selskabs budget..

Læs mere...

Revisor og persondata (overordnet beskrivelse)

Revisor skal overholde persondatalovgivningen. Og revisor skal kunne dokumentere at lovgivningen overholdes. Det omfatter en række dokumenter, jf. nedenfor.

Når revisor er databehandler eller revisor selv anvender databehandlere (fx. lønbureau), skal der laves skriftlige databehandleraftaler. Vi har lavet følgende værktøjer på omådet:

Databehandler

 1. Notat om revisor og databehandlerrollen

Vi henviser til datatilsynets vejledninger, som også behandler en dybdegående beskrivelse af forholdet.

Samtykker, politikker, procedurer mv.

Der skal indhentes samtykke fra eksisterende medarbejdere om opbevaring og behandling af data om dem. Der skal indhentes samtykke fra potentielle medarbejdere om opbevaring og behandling af data om dem. Der skal indhentes samtykke fra kunder om opbevaring og behandling af data om dem. Disse samtykker og oplysningspligter er indeholdt i samlet notat om persondata. Dette notat indeholder ligeledes Persondatapolitik, slettepolitik, Risikovurdering, Cookiepolitik mv.

Databehandlingsfortegenelse

 1. Databehandlingsfortegnelse

Revisor og databehandler (notat)

Dette notat beskriver de overvejelser som revisor bør gøre i forbindelse med databehandlere. Dels hvor revisor er databehandler i relation til kunden, og dels hvor revisor anvender en underleverandør som eventuelt er databehandler. Der stilles krav om skiftlige aftaler i begge situationer.

April 2018: Opdateret med yderlige fortolkninger af, om revisor er databehandler eller dataansvarlig, og hvilke forhold der fx. kan lægges vægt på, i fortolkningen heraf.

20.5.2018: Opdateret med udmeldinger fra FSR. Og generelt opdateret med mere præcis beskrivende tekst, når revisor i de enkelte situationer, skal afgøre om han er dataansvarlig eller databehandler. Der er ikke ændret på vore grundholdning, om at revisor meget sjældent er databehandler.

Se også Datatilsynets vejledning om, hvornår man er dataansvarlig og hvornår man er databehandler.

Se også Datatilsynets værktøj til databehandleraftaler.

Læs mere...

Guide til kapitalejerlån - beregninger

Dette excelark indeholder beregningsdel til guide til kapitalejerlån. Man indtaster hvor meget der er hævet, og datoen for hævningen; og arket viser så hvor meget skat og rente der skal beregnes, og hvordan det påvirker regnskab henholdvis det ene og andet år. Versionsnummeret på beregningerne (i øjeblikket version 3), passer til guiden til kapitalejerlån med samme versionsnummer.

April 2018: Opdateret med, at beregninger kan medtage arbejdsmarkedsbidrag (hvis der er tale om at fordringen er a-indkomst).

Læs mere...

Intern kontrol af hvidvask

Virksomheder som omfattes af hvidvaskloven, skal have procedurer for, og udføre intern kontrol, af at virksomheden overholder hvidvaskreglerne. Denne tjekliste indeholder de relevante 18 punkter, som vil afsløre, om virksomheden har tilstrækkelige procedurer, samt om den har udført de af loven krævede forhold. Tjeklisten (den interne kontrol) skal gennemføres løbende, og vi anbefaler at man gennemfører den interne kontrol af hvidvask årligt. Hvis man er godkendt revisionsvirksomhed, skal man alligevel have intern kontrol årligt, og da anbefaler vi at kontrollen af hvidvask gennemføres samtidig med virksomhedens øvrige interne konrol

Læs mere...

Modregningserklæring

Denne modregningserklæring skaber et juridisk grundlag, for at en kapitalejers hævninger i sit selskab, kan modregnes i samme kapitalejers tilgodehavende i selskabet.

Læs mere...

Generalforsamlingsreferat, kapitalnedsættelse ApS til dækning af underskud

Denne skabelon anvendes til referat af ekstraordinær generalforsamling i anpartsselskaber, som holder ekstraordinær generalforsamling, som beslutter kapitalnedsættelse til dækning af underskud. Referatet indeholder et indtastningsbillede når filen åbnes, hvor man indtaster oplysningerne én gang (i stedet for at skulle opdatere de samme oplysninger flere steder i samme dokument).

Læs mere...

Flere artikler...

 1. Elafgifter godtgørelse 2018 jan-apr
 2. Elafgifter godtgørelse 2018 maj-dec
 3. Erklæring, udvidet gennemgang, åbningsbalance
 4. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor på engelsk)
 5. Datterselskab til indre værdi (tjekliste om anden D/S revisor)
 6. Datterselskab til indre værdi (tjekliste til datterselskabsrevisor)
 7. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2018
 8. Befordringsfradrag 2018
 9. Forbrug af egne varer 2018
 10. Forbrug af egne varer landbrug 2018
 11. Rejsegodtgørelse, skattefri 2018
 12. Overvelser om transaktion - ejendomskøb
 13. Overvelser om transaktion - ejendomssalg
 14. Overvelser om transaktion - virksomhedskøb
 15. Overvelser om transaktion - virksomhedssalg
 16. Moms- og skattetjek tjekliste
 17. Moms- og skattetjek revisorerklæring
 18. Moms- og skattetjek ledelseserklæring
 19. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2017
 20. PEP diagram med spørgsmål til kunden
 21. PEP beslutningsdiagram
 22. Moms- og skattetjek (aftalen mellem Skat og FSR)
 23. Genoptagelse fra tvangsopløsning (ISAE 3000)
 24. Revisionserklæring - åbningsblance
 25. Revisionserklæring - perioderegnskab
 26. Revisionserklæring - specifikationshæfte
 27. Revisionspåtegning engelsk - fremhævelse af forhold i regnskabet og forhold vedrørende revisionen
 28. Tjekliste til at skjule antal beskæftigede (regnskab)
 29. Stamkort
 30. Kundeaftale tillæg om persondata og hvidvask
 31. Assistanceerklæring internt når fortsat drift problemer
 32. Review internt regnskab selskab
 33. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret
 34. Implementeringsplan
 35. Tjekliste på kundeniveau
 36. Afkræftelse af at kunden er politisk eksponeret - engelsk
 37. Anvendt regnskabspraksis - eksempler på ændring
 38. Erklæring aftalte arbejdshandlinger - engelsk
 39. Eksempelregnskab - B særlige poster
 40. Eksempelregnskab - B mikrovirksomhed
 41. Eksempelregnskab - B minimum
 42. Guide til kapitalejerlån
 43. Revisionspåtegning - årsregnskab og forvaltningsrevision 2016
 44. Revisionspåtegning - projektregnskab 2016
 45. Elafgifter godtgørelse 2017
 46. Revisionspåtegning engelsk 2016
 47. Revisionspåtegning - oplysninger om bogføringsloven 2016
 48. Revisionspåtegning - oplysning om ledelsesansvar 2016
 49. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - afkræftende konklusion 2016
 50. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis værdipapirer - bortset-fra 2016
 51. Revisionspåtegning - forbehold for fejl - bortset-fra 2016
 52. Revisionspåtegning - forbehold mgl. bevis datter - bortset-fra 2016
 53. Revisionspåtegning - forening i likvidation 2016
 54. Revisionspåtegning - Blank - med ledelsesberetning 2016
 55. Revisionspåtegning - Blank - uden ledelsesberetning 2016
 56. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for enkelte nøgleoplysninger 2016
 57. Forbrug af egne varer 2017
 58. Forbrug af egne varer landbrug 2017
 59. Revisionspåtegning - Andelsboligforening forbehold for alle nøgleoplysningerne 2016
 60. Befordringsgodtgørelse, skattefri 2017
 61. Revisionspåtegning - alle typer afsnit 2016
 62. Revisionspåtegning - Andelsboligforening 2016
 63. Revisionspåtegning - forbehold mgl.bevis - manglende konklusion 2016
 64. Afgørelse af størrelsesgrænserne efter årsregnskabsloven
 65. Befordringsfradrag 2017
 66. Befordringsfradrag 2016
 67. Erklæring, udvidet gennemgang, alle typer afsnit 2016
 68. Erklæring, udvidet gennemgang, blank 2016
 69. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold fortsat drift 2016
 70. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis datter, mgl. konklusioner 2016
 71. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold mgl. bevis varebeholdninger 2016
 72. Erklæring, udvidet gennemgang, forbehold varebeholdninger 2016
 73. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende advokatbrev 2016
 74. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende engagementsbekræftelse 2016
 75. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af indberetninger 2016
 76. Erklæring, udvidet gennemgang, manglende kontrol af tinglysning 2016
 77. Erklæring, udvidet gennemgang, blank engelsk med ledelsesberetning 2016
 78. Inddrivelse af tilgodehavende §210 ved inkasso
 79. Selskabskat, udskudt skat, afstemning og skattemæssige afskrivninger 2016
 80. Brev til tidligere revisor, udvidet gennemgang (2016 og frem)
 81. Forbrug af egne varer 2016
 82. Assistance 1.7.2013 - selskabs årsregnskab engelsk
 83. Vedtægter (direktion og bestyrelse)
 84. Vedtægter (direktion)
 85. Stiftelsesdokument, kontant indskud
 86. Stiftelsesdokument, apportindskud
 87. Private andele, el, vand, varme 2016
 88. Nedskrivningstest på baggrund af kapitalværdi
 89. Rejsegodtgørelse, skattefri 2017
 90. Ejendomme, dagværdi ved afkastbaseret model
 91. Afgørelse af om der skal laves koncernregnskab
 92. Management letter, udvidet gennemgang efter 15.12.2016
 93. Spaltning - Vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling
 94. Spaltning - Vurderingsmandudtalelse om spaltningsplan
 95. Fusion - Fusionsplan vurderingsmandsudtalelse
 96. Kapitalnedsaettelse AS ekstraordinaer GFS - udtalelse om ledelsens beretning
 97. Kapitalforhøjelse AS ekstraordinær GSF - udtalelse om ledelsens beretning
 98. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - virksomhed
 99. Vurderingsberetning ved efterfølgende erhvervelse fra stifter - aktiver
 100. Formaliaerklæring, bortset-fra (fra 15.12.2016)

Underkategorier

 • Administration
  Artikel antal:
  10
 • Aftalte arbejdshandlinger

  Værktøjer til ISA 4400 Aftalte Arbejdshandlinger. Dette kaldes også "erklæring om faktiske resultater".

  Artikel antal:
  2
 • Assistance
  Artikel antal:
  14
 • Bogholderi
  Artikel antal:
  3
 • Erklæringer
  Artikel antal:
  126
  • Aftalte arbejdshandlinger erklæringer
   Artikel antal:
   7
  • Assistance erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer til assistance efter ISRS 4410.

   Artikel antal:
   19
  • Budget erklæringer

   Denne kategori viser erklæringer til budget efter ISAE 3400.

   Artikel antal:
   3
  • Review udført af ISA revisor

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer. Erklæringerne er gældende når revisor udfører ISA revision af årsregnskabet.

   Artikel antal:
   9
  • Review

   Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

   Artikel antal:
   18
  • Revision erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer om revision. Dels revisionspåtegninger på regnskaber, dels erklæringer på andre regnskaber.

   Artikel antal:
   21
  • Selskabsretlige erklæringer

   Denne kategori indeholder erklæringer som skal gives efter selskabsloven.

   Det var relevant ved overgangen til ISAE 3000 den 15.12.2015, at anføre på erklæringerne om de var til brug før eller efter 15.12.2015. Dette er ikke relevant mere, og alle de erklæringer som findes i kategorien, er til brug efter 15.12.2015 uanset navnet på dem.

   Artikel antal:
   22
  • Udvidet gennemgang

   Erklæringer om udvidet gennemgang.

   2016 og frem

   Kategorien indeholder bl.a. erklæringer om udvidet gennemgang, som disse skal afgives 2016-2018. Disse er benævnt "2016" eller er uden årstal.

   30.6.2018 og frem

   Disse er benævnt "2018". Disse erklæringer SKAL anvendes for regnskaber med balancedag 30.6.2018 eller senere. Og erklæringerne KAN anvendes frivilligt ved afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang afgivet den 30.6.2018 eller senere, uanset balancedagen. Det betyder, at alle erklæringer afgivet efter den 30. juni 2018 kan afgives ved at vælge en "2018"-erklæring.

   Artikel antal:
   27
 • Hvidvask
  Artikel antal:
  12
 • Interessentskaber
  Artikel antal:
  1
 • Kvalitetsstyringsmanualer

  I denne kategori finder du manualer til virksomhedens kvalitetsstyring. Du kan kun se de manualer du har adgang til, fx. til godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed, mv.

  Artikel antal:
  3
  • Godkendt virksomhed med alle typer erklæringer

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for revisionsvirksomheder der er godkendte efter revisorloven, og som skal have en lovpligtig kvalitetsstyringsmanual.

   Artikel antal:
   1
  • Godkendt virksomhed, udelukkende erklæringer uden sikkerhed

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanualen for revisionsvirksomheder der er godkendt efter revisorloven, men hvor revisionsvirksomheden ikke afgiver erklæringer med sikkerhed efter revisorlovens § 1, stk. 2. Altså dermed udelukkende erklæringer efter revisorlovens § 1, stk. 3.

   Artikel antal:
   1
  • Ikke-godkendt revisionsvirksomhed, bogføringsvirksomhed mv.

   Denne kategori indeholder kvalitetsstyringsmanual for virksomheder der ikke er godkendte efter revisorloven. Det kan fx. være en revisionsvirksomhed, regnskabsudarbejdelsesvirksomhed, bogføringsvirksomhed, skatterådgivningsvirksomhed mv.

   Artikel antal:
   1
 • Moms

  Her finder du værktøjer til moms og afgifter.

  Artikel antal:
  0
 • Persondata

  Her finder du værktøjer relateret til persondata. Dataene er tilpasset persondataforordning med virkning fra 25.5.2018.

  Artikel antal:
  9
 • Regnskab

  Værktøjer til beregninger ved opstilling af regnskab. Kategorien indeholder også værktøjer til regnskabskontrol, dvs. at anvendelse af værktøjerne giver et review- eller revisionsbevis af forskellig styrke.

  Artikel antal:
  35
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 30.12.2013 eller tidligere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer

  Artikel antal:
  8
 • Revision

  Værktøjerne i denne kategori er til afgivelse af revisionspåtegninger.

  Artikel antal:
  32
  • Revision af offentlige midler

   Værktøjerne i denne kategori er til revision af offentlige midler. Det kan fx. være revision af en offentlig instution, eller en forening eller provat virksomhed, som modtager tilskud.

   Artikel antal:
   7
 • Revisionsstandarder
  Artikel antal:
  2
 • Revisorvirksomheden
  Artikel antal:
  14
 • Selskaber
  Artikel antal:
  26
 • Skat

  Her finder du værktøjer til opgørelser i forbindelse med Skat, fx. kørselsfradrag, forbrug af egne varer mv.

  Artikel antal:
  27
 • Review (regnskaber for perioder der slutter 31.12.2013 eller senere)

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af reviewerklæringer efter ajourte review-standarder (perioder der slutter 31.12.2013 eller senere).

  Artikel antal:
  1
 • Udvidet gennemgang

  Værktøjer og skabeloner i denne kategori er til afgivelse af erklæringer om udvidet gennemgang.

  Artikel antal:
  19
 • Virksomhedsoverdragelse
  Artikel antal:
  1

Værktøjer til Persondata

Værktøjer til Hvidvask